| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Rozliczenie kwartalne w 2011 r.

Rozliczenie kwartalne w 2011 r.

Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest regularne składanie deklaracji VAT. Deklaracje te składane są, co do zasady, za miesięczne okresy rozliczeniowe. Podatnicy VAT mogą jednak wybrać składanie deklaracji za kwartalne okresy rozliczeniowe, nadal rozliczając się na zasadach ogólnych. Również mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową składają kwartalne deklaracje VAT.

Niektórzy podatnicy składający deklaracje kwartalne obowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek. Obowiązek ten wynika z art. 103 ust. 2a ustawy o VAT. Obciąża on przede wszystkim składających deklaracje kwartalne podatników niebędących małymi podatnikami VAT (odnośnie pojęcia małego podatnika - zob. punkt Wzory deklaracji kwartalnych). Ponadto obowiązek taki ciąży na składających takie deklaracje:

• podatnikach rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, wartość sprzedaży graniczną przewidzianą dla małych podatników; podatnicy tacy obowiązani są do wpłacania zaliczek począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej - w kwartale, w którym rozpoczęli jej wykonywanie, obowiązek wpłacania nie powstaje (art. 103 ust. 2d pkt 1 ustawy o VAT);

• podatnikach kontynuujących rozpoczętą w poprzednich latach działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży w ciągu roku przekroczy wartość sprzedaży graniczą przewidzianą dla małych podatników; podatnicy tacy obowiązani są do wpłacania zaliczek począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym doszło do przekroczenia tej wartości; w kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie, obowiązek wpłacania zaliczek nie powstaje (art. 103 ust. 2d pkt 2 ustawy o VAT),

• podatnikach rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których wartość sprzedaży w ciągu roku przekroczy - w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej - wartość sprzedaży graniczną dla małych podatników; w kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie, obowiązek wpłacania zaliczek nie powstaje (art. 103 ust. 2d pkt 2 ustawy o VAT).

Podatnicy ci składają deklaracje VAT-7D.

Składający kwartalne deklaracje VAT podatnicy niebędący małymi podatnikami obowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego (poz. 58 deklaracji VAT-7D) wynikającej z deklaracji VAT-7D złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

PRZYKŁAD

„Duży” podatnik składa kwartalne deklaracje VAT-7D. W deklaracji za IV kwartał 2010 r. podatnik wykazał należne zobowiązanie podatkowe (poz. 58 deklaracji VAT-7D) w wysokości 35 400 zł. W tej sytuacji podatnik będzie obowiązany do zapłaty:

zaliczki na podatek w wysokości 11 800 zł do 25 lutego 2011 r., oraz

zaliczki na podatek w wysokości 11 800 zł do 25 marca 2011 r.

Zauważyć trzeba, że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku pierwsze ustalenie zaliczek na podatek dokonywane jest często na podstawie zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT-7D złożonej za niepełny kwartał. Za kwartał, w którym rozpoczęto działalność, nie powstaje obowiązek zapłaty zaliczek. Mimo to zasady ustalania zaliczek nie ulegają w takich przypadkach zmianie (w szczególności przepisy nie nakazują podwyższania ustalanych w takich przypadkach zaliczek).

PRZYKŁAD

Podatnik rozpocznie działalność gospodarczą 25 lutego 2011 r. Zamierza on składać deklaracje kwartalne, lecz przewidywana przez niego wartość sprzedaży w 2011 r. (w proporcji do okresu prowadzonej w 2011 r. działalności gospodarczej) powoduje, że będzie on miał obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Załóżmy, że za I kwartał 2011 r. podatnik złożył deklarację VAT-7D z kwotą należnego zobowiązania podatkowego (poz. 58 deklaracji VAT-7D) w wysokości 3300 zł (niewielka kwota podatku jest efektem wielu zakupów inwestycyjnych na początku działalności). W tej sytuacji podatnik będzie obowiązany do zapłaty:

zaliczki na podatek w wysokości 1100 zł do 25 maja 2011 r. oraz

zaliczki na podatek w wysokości 1100 zł do 25 czerwca 2011 r. (ponieważ jest to sobota, wpłata może nastąpić do 27 czerwca).

Nie zawsze w składanych przez podatników deklaracjach VAT-7D wykazywane jest należne zobowiązanie podatkowe. W takich przypadkach (tj. jeśli podatek należny będzie równy podatkowi naliczonemu lub jeśli z deklaracji będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym) kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową (art. 103 ust. 2b ustawy o VAT) i nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Podatnicy mogą jednak wpłacać dobrowolnie takie zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek (art. 103 ust. 2c ustawy o VAT).

W szczególny sposób zaliczki ustalane są w przypadku podatników rozpoczynających składanie deklaracji kwartalnych VAT-7D, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne (składali deklaracje VAT-7). Zgodnie z art. 103 ust. 2e ustawy o VAT podatnicy tacy wpłacają zaliczki w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w wysokości:

• za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne (uznać należy, że chodzi o kwotę z poz. 58 deklaracji VAT-7 za ten miesiąc),

• za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne (tj. w wysokości kwoty z poz. 58 deklaracji VAT-7 za ten miesiąc).

PRZYKŁAD

„Duży” (niebędący małym podatnikiem) podatnik składający dotychczas deklaracje miesięczne VAT-7 zdecydował się od I kwartału 2011 r. wybrać składanie kwartalnych deklaracji VAT-7D. W deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. podatnik ten wykazał kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 58 deklaracji VAT-7) w wysokości 2400 zł, a w deklaracji VAT-7 za listopad 2010 r. kwotę podlegającą wpłacie w wysokości 1800 zł. W tej sytuacji podatnik jest obowiązany do zapłaty:

zaliczki na podatek w wysokości 2400 zł do 25 lutego 2011 r. oraz

zaliczki na podatek w wysokości 1800 zł do 25 marca 2011 r.

Dodać należy, że ewentualne korekty deklaracji VAT-7 złożone za pierwszy i drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym podatnicy rozliczali się za okresy miesięczne, wpływają na wysokość zaliczek tylko do momentu ich zapłaty. Stanowisko takie reprezentują organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 września 2009 r. (sygn. IBPP1/443-697/09/BM, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2010 r. (sygn. IPPP1-443-1185/09-2/BS, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/).

W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że: (...) w przypadku w którym korekta należnego zobowiązania podatkowego (zarówno zwiększająca, jak i zmniejszająca to zobowiązanie) zostanie złożona po dokonaniu wpłat zaliczek - nie powstaje obowiązek ponownego przeliczenia/korekty zaliczek wpłacanych za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Natomiast, jeżeli korekta należnego zobowiązania podatkowego zostanie dokonana przed terminem płatności danej zaliczki powstaje wówczas obowiązek ponownego skalkulowania zaliczek (jeszcze nie zapłaconych).

Odpowiednie zastosowanie ma w omawianych przypadkach art. 103 ust. 2c ustawy o VAT. Oznacza to, że jeśli w deklaracji za pierwszy lub drugi miesiąc poprzedniego kwartału nie wystąpiła kwota do zapłaty (tj. jeśli w jednej z tych deklaracji kwota podatku należnego była równa podatkowi naliczonemu lub jeśli wynikała z niej kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym), nie powstaje obowiązek zapłaty pierwszej i/lub drugiej zaliczki na podatek. Podatnicy mogą jednak w takich przypadkach wpłacić zaliczkę w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek.

PRZYKŁAD

Podatnik niebędący małym podatnikiem VAT zdecydował się na składanie kwartalnych deklaracji począwszy od I kwartału 2011 r. W deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. podatnik ten wykazał kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 58 deklaracji VAT-7) w wysokości 1300 zł, a w deklaracji VAT-7 za listopad 2010 r. podatnik ten wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W tej sytuacji podatnik:

jest obowiązany do zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 1300 zł do 25 lutego 2010 r. oraz

nie jest obowiązany do zapłaty zaliczki na podatek za luty 2010 r., tj. w terminie do 25 marca 2010 r. (może jednak wpłacić taką zaliczkę w wysokości faktycznego rozliczenia za luty 2010 r.).

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka (zamiast zaliczek na omówionych powyżej zasadach). Warunkiem tego jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (art. 103 ust. 2f ustawy o VAT). Zawiadomienie takie musi być złożone najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc I kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

Z powyższej metody obliczania zaliczek na podatek podatnik może zrezygnować nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. W przypadku rezygnacji nie jest konieczne dokonywanie jakiegokolwiek zawiadomienia - za rezygnację z tej metody uznaje się wpłacenie zaliczki za miesiąc kwartału w wysokości obliczonej zgodnie z art. 103 ust. 2a ustawy o VAT, a więc w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał (art. 103 ust. 2g ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Podatnik składający deklaracje VAT-7D chciałby od II kwartału 2011 r. obliczać zaliczki na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka. Aby było to możliwe, podatnik ten musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla niego w terminie do 25 maja 2011 r.

Jeśli zawiadomienie to zostanie złożone w terminie, ewentualna rezygnacja z tej metody obliczania zaliczek będzie mogła nastąpić począwszy od IV kwartału 2011 r. (rezygnacja ta może zostać dokonana przez wpłatę w terminie do 25 listopada 2011 r. zaliczki w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji VAT-7D za III kwartał 2011 r.).

• art. 2 pkt 25, art. 21, art. 99 ust. 2-4 oraz art. 103 ust. 2a-2g ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK