| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zasiłek dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy

Zasiłek dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy

Jakie są zasady ustalania i wypłaty zasiłku chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność lub osób współpracujących przy jej prowadzeniu? W jakim terminie ZUS wypłaca świadczenie przedsiębiorcom? Co może zrobić osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba współpracująca, gdy otrzyma decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego?


Osoby, które przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, są uprawnione do korzystania z zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego.

Podstawą do ustalenia uprawnień i do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawione na formularzu ZUS ZLA. Dodatkowo do zwolnienia lekarskiego należy dołączyć wypełnione przez płatnika - osobę prowadzącą pozarolniczą działalność zaświadczenie płatnika składek na formularzu ZUS Z-3a.

Uprawnienia do zasiłku chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność lub współpracujących przy jej prowadzeniu ustala oraz zasiłki te wypłaca ZUS, dlatego ZUS ZLA i ZUS Z-3a należy złożyć w ZUS właściwym dla siedziby płatnika składek.

Zasady ustalania i wypłaty zasiłku chorobowego mają zastosowanie do osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, za którą uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych):

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2) twórcę,

3) artystę,

4) osobę prowadzącą działalność:

- w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

6) osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego jest uzależnione od tego, czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca przy jej prowadzeniu podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 1 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

ZUS przed podjęciem wypłaty zasiłku chorobowego musi ustalić, czy osoba ubiegająca się o zasiłek podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i czy ma wymagany okres wyczekiwania, tj. co najmniej 90-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące mogą, na swój wniosek, przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem że podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić od dnia wskazanego na druku ZUS ZUA, wcześniejszego niż dzień złożenia tego druku, tylko wówczas, gdy zgłoszenie do tego ubezpieczenia zostało złożone łącznie ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (art. 14 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy systemowej). W pozostałych przypadkach objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ZUS.

Osobie ubezpieczonej, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, przysługuje zasiłek chorobowy przez okres trwania tej niezdolności do wyczerpania okresu zasiłkowego (art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy zasiłkowej). Warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego jest przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, posiadanie wymaganego okresu wyczekiwania i powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby przed objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, nie ma prawa do zasiłku chorobowego za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca przy prowadzeniu działalności, która przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie niezdolności do pracy, nie uzyska prawa do zasiłku chorobowego za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, także za okres po wznowieniu tej działalności, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność zachoruje w okresie przerwy w ubezpieczeniu chorobowym spowodowanej zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Uznaje się, że warunek powstania niezdolności do pracy w czasie ubezpieczenia chorobowego został spełniony, jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu niż działalność/współpraca.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność ma prawo do zasiłku chorobowego również wtedy, gdy do ubezpieczenia chorobowego przystąpi po przerwie. Jednak warunkiem jest, aby przerwa w ubezpieczeniu (tj. okres od ustania zatrudnienia do dnia objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu działalności) nie przekroczyła 30 dni i aby nie było przerwy w niezdolności do pracy.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, które przystąpiły dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego, nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu ubezpieczenia chorobowego, od którego jest uzależnione prawo do zasiłku chorobowego, zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu - zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie - pod warunkiem że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie po okresie przerwy w ubezpieczeniu chorobowym w związku z zawieszeniem wykonywania działalności, do okresu ubezpieczenia wymaganego do nabycia prawa do zasiłku chorobowego należy doliczać poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwała nie dłużej niż 30 dni (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Ustalając okres ubezpieczenia chorobowego, należy doliczyć poprzednie okresy ubezpieczenia, mimo że przerwa w ubezpieczeniu jest dłuższa niż 30 dni, tylko wtedy, gdy przerwa między okresami ubezpieczenia jest spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W niektórych przypadkach osoba prowadząca pozarolniczą działalność/współpracująca przy prowadzeniu działalności ma prawo do zasiłku chorobowego mimo braku 90 dni ubezpieczenia chorobowego. Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2) ubezpieczonym, których niezdolność do pracy została spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem w pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego),

3) posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje również wtedy, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca przy jej prowadzeniu stanie się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Ustanie tytułu ubezpieczenia oznacza, że nastąpiło zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Zasada ta dotyczy także zachorowania po zawieszeniu wykonywania działalności, ponieważ zawieszenie również oznacza ustanie tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała:

1) w czasie trwania tytułu do ubezpieczenia chorobowego i trwa nieprzerwanie po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia,

2) po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu tego ubezpieczenia,

3) po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, jeżeli trwa co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i była spowodowana chorobą zakaźną lub inną chorobą oznaczoną w zaświadczeniu lekarskim kodem E.

Aby zasiłek chorobowy przysługiwał osobie niezdolnej do pracy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, osoba ta musi złożyć oświadczenie, że:

1) nie ma ustalonego prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

2) nie kontynuuje działalności zarobkowej i nie podjęła działalności zarobkowej, która jest tytułem do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo która zapewnia prawo do świadczeń w okresie choroby,

3) nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

4) nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników,

5) nie ma prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania,

6) nie ma tytułu do ubezpieczenia, ponieważ ustał on po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz osoby z nią współpracującej ustaje:

1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

2) od pierwszego dnia miesiąca, za który nie został dotrzymany termin opłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli za część tego miesiąca ubezpieczony otrzymał zasiłek (przysługujący od pierwszego dnia miesiąca), ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który zasiłek został wypłacony,

3) od dnia ustania tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, tj. od dnia zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności albo od dnia zawieszenia działalności.

W przypadku ustania ubezpieczenia chorobowego z powodu nieterminowego opłacenia należnej składki osoba prowadząca pozarolniczą działalność może wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK