| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zasiłek dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy

Zasiłek dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy

Jakie są zasady ustalania i wypłaty zasiłku chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność lub osób współpracujących przy jej prowadzeniu? W jakim terminie ZUS wypłaca świadczenie przedsiębiorcom? Co może zrobić osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba współpracująca, gdy otrzyma decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień orzeczonej na zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy z powodu choroby, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Osobie ubezpieczonej przysługuje prawo do zasiłku chorobowego nie dłużej niż przez okres zasiłkowy, który wynosi 182 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej). Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą (kod D na zwolnieniu lekarskim) lub przypada na okres ciąży (kod B na zwolnieniu lekarskim), prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przez 270 dni zwolnienia lekarskiego.

Do jednego okresu zasiłkowego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby współpracującej przy prowadzeniu tej działalności ZUS wlicza wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, spowodowane tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie ma między nimi przerwy (art. 9 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Do jednego okresu zasiłkowego ZUS wlicza również okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni (art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80 proc. kwot stanowiących podstawę jego wymiaru, a za okres pobytu w szpitalu - w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (również za okres pobytu w szpitalu), jeżeli niezdolność do pracy:

1) powstała wskutek wypadku przy pracy, choroby zawodowej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

2) przypada na okres ciąży,

3) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wymagane jest dodatkowo:

1) odrębne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA lekarz nie wpisał kodu B - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży,

2) karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

3) zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - w razie niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

4) karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,

5) decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające związek niezdolności do pracy z istniejącą chorobą zawodową - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie lekarskie do ZUS w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art. 62 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Okres 7 dni na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego liczony jest od następnego dnia od daty jego otrzymania. W przypadku niedotrzymania 7-dniowego terminu ZUS obniża zasiłek chorobowy o 25 proc. za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (art. 62 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby współpracującej przy tej działalności ZUS uwzględnia kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składki.

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, który przysługuje osobie ubezpieczonej, jest przeciętny miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (48 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż pełne 12 miesięcy kalendarzowych, to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

W podstawie wymiaru zasiłku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ZUS uwzględni przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z którego przysługuje zasiłek chorobowy. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego ZUS uznaje również kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu trwające bez przerwy (np. kolejne okresy ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności).

Jeżeli niezdolność do pracy powstanie w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie.

Jeżeli ubezpieczenie chorobowe powstało w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym, podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przychód z pierwszego niepełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia (pomniejszony o 13,71 proc.).

Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, przychód osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej uległ zmniejszeniu z powodu niewykonywania działalności lub współpracy w okresie pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ZUS:

1) wyłącza przychód za miesiące, w których osoba ubezpieczona wykonywała działalność lub współpracowała przy prowadzeniu działalności przez mniej niż połowę miesiąca,

2) przyjmuje faktyczny przychód za miesiące, w których osoba ubezpieczona wykonywała działalność lub współpracowała przy prowadzeniu działalności przez co najmniej połowę miesiąca - bez uzupełniania wysokości tego przychodu.

Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, przychód osoby ubezpieczonej w każdym miesiącu był zmniejszany z wymienionych wyżej przyczyn, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ZUS przyjmie przychód za wszystkie miesiące ubezpieczenia (również za miesiące, w których osoba wykonywała działalność/współpracę przez mniej niż połowę miesiąca).

Podstawy wymiaru zasiłku, który przysługuje osobie ubezpieczonej za kolejny okres niezdolności do pracy, nie należy ustalać na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków tego samego rodzaju lub innego rodzaju nie było przerwy. Jeżeli między okresami pobierania zasiłków była przerwa, to podstawy wymiaru zasiłku nie należy ustalać na nowo, jeżeli przerwa ta trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli poprzednio pobieranym świadczeniem było świadczenie rehabilitacyjne i w związku z tym podstawa wymiaru zasiłku podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, tj. po waloryzacji.

Zasiłek chorobowy ZUS wypłaca na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez ubezpieczonego wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Bieg ustalenia prawa do zasiłku chorobowego rozpoczyna przedłożenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA i zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3a.

Jednym z elementów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku chorobowego jest opłacenie przez osobę prowadzącą działalność składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, ponieważ dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje z powodu nieopłacenia składek nawet za jeden miesiąc (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej). W celu stwierdzenia uprawnień do zasiłku chorobowego osoby dobrowolnie zgłoszonej do ubezpieczenia chorobowego konieczne jest ustalenie, czy pozostaje ona w ubezpieczeniu w dniu powstania niezdolności do pracy, a więc ustalenie, kiedy osoba ta opłaciła składkę na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

ZUS liczy 30-dniowy termin na dokonanie wypłaty zasiłku chorobowego nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

ZUS zaczyna liczyć 30-dniowy termin później, jeżeli w trakcie ustalania podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu ubezpieczenie to ustało z powodu nieopłacenia składki i ZUS wyraził zgodę na opłacenie składki po terminie. Wówczas termin na dokonanie wypłaty zasiłku liczy się od następnego dnia po dniu:

1) wyrażenia przez ZUS zgody na opłacenie składki po terminie, jeżeli wniosek dotyczył uznania za terminową wypłaty składek wcześniej dokonanej, ale po ustawowym terminie,

2) dokonania wpłaty składki, jeżeli wpłata została dokonana po wyrażeniu przez ZUS zgody na opłacenie składki po terminie.

Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba współpracująca przy prowadzeniu tej działalności otrzyma decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego, może wnieść odwołanie od tej decyzji.

Odwołanie ubezpieczony kieruje do sądu rejonowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję na piśmie, lub do protokołu sporządzonego przez ten oddział. Termin na wniesienie odwołania wynosi jeden miesiąc od dnia doręczenia decyzji (art. 83 ust. 2 ustawy systemowej).

Bogusław Nowakowski 

Podstawa prawna:

•ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512),

•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 65, poz. 742 z późn.zm.),

•ustaw z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.),

•ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK