| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Refundacja składek na ubezpieczenia niepełnosprawnych przedsiębiorców

Refundacja składek na ubezpieczenia niepełnosprawnych przedsiębiorców

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.


Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej Funduszem) refunduje obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Refundacja obejmuje kwotę do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Fundusz refunduje również składki na ubezpieczenia społeczne rolników - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobie niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie określa ponadto termin składania i wzór wniosku oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku, wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

O refundację składek mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (nie ma w tym przypadku znaczenia posiadany stopień niepełnosprawności). Dodatkowo osoby ubiegające się o refundację muszą prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (refundacja dotyczy wyłącznie osób fizycznych, wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą).

Podstawowym warunkiem uzyskania refundacji jest terminowe opłacenie składek w całości.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Pomocy (refundacji składek) osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą nie udziela się m.in. w przypadku, gdy jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

• 200 tys. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą inną niż w sektorze transportu drogowego,

• 100 tys. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

Pomocy w postaci refundacji składek niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nie udziela się, jeżeli wartość tej pomocy brutto otrzymanej w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w produkcji rolnej spowodowałaby m.in. przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 7,5 tys. euro.

Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych na urzędowym formularzu:

• Wn-U-G - dla osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą,

• Wn-U-A - dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają wniosek Wn-U-A w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Niepełnosprawny przedsiębiorca wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G zobowiązany jest przedstawić:

• dane wnioskodawcy zawierające:

- pełną i skróconą nazwę, jeśli posiada, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,

- numery: PESEL, REGON i NIP,

- adres zamieszkania wnioskodawcy,

- adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,

- imię i nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem,

• kopię aktualnych dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numery REGON i NIP,

• kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika powinien przesłać do PFRON wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-A, oprócz danych personalnych, również:

• kopię aktualnych dokumentów potwierdzających imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer NIP,

• kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika,

• kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Bartłomiej Sikora

aplikant adwokacki

Podstawa prawna:

• art. 25c, 25d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),

• § 3, 4, 6, 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 8, poz. 42).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK