| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy jest preferencją przewidzianą dla małych przedsiębiorców. Polega na zwolnieniu danej jednostki z podatku dochodowego na początku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Spłata tego podatku, w 20% ratach, następuje w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym jednostka korzystała ze zwolnienia. Aby móc skorzystać z tego kredytu, należy spełnić rygorystyczne warunki określone w ustawach o podatkach dochodowych. Natomiast utrata prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego wiąże się z obowiązkiem złożenia korekty i zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być zwolnieni z zaliczek miesięcznych w roku podatkowym następującym bezpośrednio:

• po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo

• drugim roku podatkowym, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona przez mniej niż 10 miesięcy - pdop (dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności - pdof).

Ulga ta dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z kredytu podatkowego nie mogą skorzystać podatnicy pdop:

• utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału innych podatników (o których mowa w art. 3 ust. 1), albo

• utworzeni w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

• utworzeni przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, albo

• utworzeni przez osoby prawne lub fizyczne wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników, albo

• którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo

• którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż pięć osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku podatników pdof możliwość skorzystania z kredytu podatkowego dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

• w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;

• od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej pięć osób w przeliczeniu na pełne etaty;

• w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność. Przez znaczną wartość należy rozumieć łączną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, stanowiącą równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia;

• złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;

• w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (wg skali).

Kredyt podatkowy, z którego może skorzystać podatnik, jest zaliczony do kategorii pomocy de minimis. Łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu podmiotowi przez trzy kolejne lata podatkowe nie może przekroczyć 200 000 euro. Składając oświadczenie o chęci skorzystania z kredytu podatkowego, podatnik powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego o wartości innej pomocy de minimis uzyskanej w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Podatnicy1 korzystający ze zwolnienia są obowiązani do złożenia zeznania podatkowego oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w ciągu pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem.

Podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem (do końca trzeciego miesiąca roku następnego).

W przypadku gdy podatnicy:

• zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w ciągu pięciu następnych lat podatkowych,

• w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,

• w roku korzystania ze zwolnienia albo w ciągu pięciu następnych lat podatkowych osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia w roku poprzednim,

• odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w ciągu pięciu następnych lat podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

- tracą prawo do korzystania z kredytu podatkowego.

Jak wynika z powyższego, decyzja o chęci skorzystania z kredytu podatkowego musi być przemyślana, ponieważ ryzyko podatkowe związane z naruszeniem warunków korzystania z kredytu jest istotne, tym bardziej że uzależnione może być w dużej mierze od czynników niezależnych od przedsiębiorcy, np. ogólnogospodarczych czy ekonomicznych (np. średniomiesięczny przychód czy wahania zatrudnienia). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt długiego (pięć lat) okresu, przez jaki jednostki gospodarcze muszą spełniać ustawowe warunki, aby nie utracić prawa do korzystania z kredytu podatkowego.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia, muszą wpłacić należne zaliczki. W zależności od tego, kiedy nastąpiła utrata prawa do korzystania z kredytu podatkowego, podatnik nalicza (lub nie) odsetki od zaległości z tytułu zaliczek/należnego podatku.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK