| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Refundacja zatrudnienia bezrobotnego - aspekty podatkowe

Refundacja zatrudnienia bezrobotnego - aspekty podatkowe

W jakiej wysokości można uzyskać refundację na zatrudnienie bezrobotnego? Gdzie złożyć wniosek o refundację? Czy refundacja jest opodatkowana podatkiem dochodowym? Czy refundacja wchodzi do podstawy opodatkowania VAT?


O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, na którym ma być zatrudniony bezrobotny skierowany przez urząd pracy, mogą starać się przedsiębiorcy, którzy:

• prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w tym czasie nie korzystali z możliwości zawieszenia działalności,

• na dzień składania wniosku nie zalegają z:

- wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom,

- opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- opłacaniem danin publicznych, np. podatków,

- innymi zobowiązaniami o charakterze cywilnoprawnym,

• nie byli karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

• nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r., str. 2).

Dodatkowo zainteresowany musi oświadczyć, że:

• nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem - nie ma tu znaczenia, czy wypowiedzenie jest dokonane z winy pracownika,

• nie otrzymał w okresie ostatnich 3 lat pomocy publicznej (licząc razem z wnioskowanymi środkami) w wysokości, która przekracza wartość pomocy de minimis (podmiot prowadzący działalność gospodarczą poza sektorem transportowym może uzyskać taką pomoc do wysokości równowartości 200 tys. euro).

Środki są przekazywane po przedłożeniu przez przedsiębiorcę rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można otrzymać na jedno stanowisko pracy, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 18 488,88 zł).

Refundacja może być wydatkowana m.in. na:

• zakup środków trwałych,

• zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy,

• zakup środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca chce zatrudnić bezrobotnego na stanowisku związanym z wprowadzaniem danych do systemu komputerowego. Może on w takiej sytuacji sfinansować np. koszt zakupu stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem i meblami.

Refundacji nie podlegają wydatki na remont pomieszczenia dla tworzonego miejsca pracy oraz zakup środków transportu, nawet jeżeli będą służyły wykonywaniu pracy na danym stanowisku.

Oznacza to, że nie można sfinansować zakupu auta przy zatrudnianiu bezrobotnego na stanowisko kierowcy. Refundacji z tych środków nie podlegają wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracownika. Wszystkie poniesione wydatki muszą być udokumentowane za pomocą rachunków, faktur lub umów cywilnoprawnych. Ich rozliczenie jest dokonywane w kwocie brutto. Wniosek jest składany do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Prawidłowo wypełniony wniosek, poza oświadczeniami, powinien zawierać:

• informacje na temat wnioskującego podmiotu (tj. REGON, NIP, datę rozpoczęcia działalności, oznaczenie PKD, formę prawną),

• liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

• kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,

• wnioskowaną kwotę refundacji,

• szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,

• rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,

• wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni,

• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Jeżeli chodzi o określenie formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji, to może je stanowić poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny, w którym przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się egzekucji komorniczej.

Czy warto zatrudniać bezrobotnych przy pracach interwencyjnych

Umowa o refundację powinna zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do:

• zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,

• utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,

• zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

- złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą,

- naruszenia innych warunków umowy,

• zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku likwidacji stworzonych miejsc pracy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK