| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak starać się o umorzenie składek - instrukcja

Jak starać się o umorzenie składek - instrukcja

Od 1 września 2009 r. osoby, które między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i w tym czasie prowadziły pozarolniczą działalność, mogą starać się o umorzenie niektórych należności z tytułu składek za okres prowadzenia tej działalności.

KROK 4. ODWOŁANIE OD DECYZJI

W przypadku gdy płatnik otrzyma decyzję ZUS, z której treścią się nie zgadza, ma prawo odwołać się od niej do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie:

• miesiąca od dnia doręczenia decyzji,

• 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku - gdy ZUS w tym terminie nie wydał decyzji.

Odwołanie do sądu należy złożyć w jednostce ZUS, która wydała decyzję w sprawie umorzenia należności z tytułu składek. Odwołanie należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu.

Jeśli ZUS uzna odwołanie za słuszne, niezwłocznie zmienia lub uchyla decyzję. W przeciwnym przypadku przekazuje odwołanie do sądu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.

KROK 5. ROZLICZENIE NADPŁATY NA KONCIE PŁATNIKA

Jeżeli ZUS umorzy należności z tytułu składek, które zostały opłacone, na koncie płatnika powstaje nadpłata. ZUS zalicza ją wówczas na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek, a w razie ich braku - zwraca je płatnikowi.

Rozliczając nadpłatę ZUS kolejno:

• zalicza ją na poczet zaległych lub bieżących należności, a w przypadku ich braku - jeśli płatnik składek nadal prowadzi pozarolniczą działalność - na poczet przyszłych składek,

• po stwierdzeniu, że na koncie nie figurują zaległości, że nie ma bieżących należności i nie powstaną należności przyszłe, zwraca nadpłatę.

ZUS może zwrócić nadpłatę tylko wtedy, gdy płatnik nie prowadzi działalności rodzącej obowiązek opłacania składek, czyli tylko osobie, która nie prowadzi pozarolniczej działalności i posiada wykreślenie z właściwego rejestru lub zawiesiła pozarolniczą działalność i zaprzestała opłacania składek.

Zwrot nadpłaty z tytułu umorzenia należności za okres prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu następuje:

• w gotówce, na podstawie przekazu pocztowego,

• na wskazany rachunek bankowy płatnika składek lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu nadpłaty.

WAŻNE!

Termin na dokonanie zwrotu jest liczony od dnia doręczenia decyzji.

Przy obliczaniu tego terminu odpowiednie zastosowania ma art. 57 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że skoro termin został określony w miesiącach, kończy się z upływem tego samego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma - termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca.

PRZYKŁAD

Jolanta F. otrzymała z ZUS decyzję w sprawie umorzenia należności z tytułu składek opłaconych za okres prowadzenia działalności w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez firmę, w której była zatrudniona w 2004 r. Wniosek w tej sprawie Jolanta F. złożyła w ZUS 8 września 2009 r., a ZUS wydał decyzję 24 września 2009 r. Obecnie Jolanta F. nie prowadzi pozarolniczej działalności. Ponieważ terminowo opłacała składki, nie ma zaległości w tym zakresie. Decyzja została doręczona wnioskującej 2 października br. Termin na zwrócenie przez ZUS nadpłaty z tytułu składek biegnie od 3 października i upływa 3 listopada 2009 r., włącznie z tym dniem.

Jeśli ZUS nie zwróci nadpłaty w ustawowym terminie, ma obowiązek zwrócić nadpłatę powiększoną o odsetki za zwłokę, pobierane od zaległości podatkowych, liczone od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia dokonania zwrotu nadpłaty.

Przepisy ściśle określają graniczny termin na dokonanie zwrotu. Odwołanie od decyzji złożone do sądu nie wstrzymuje jej wykonania.

Nadpłatę z tytułu odsetek za zwłokę za okres prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie urlopu wychowawczego ZUS zacznie zwracać począwszy od 1 stycznia 2010 r. Na dokonanie takiego zwrotu ZUS ma 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 31 sierpnia 2014 r.). Zwrotu będzie dokonywał w kwotach przeznaczonych w ustawie budżetowej na ten cel na dany rok.

Osoba, która złoży wniosek o umorzenie odsetek, otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku o umorzenie i zaliczenie lub zwrot odsetek (z datą, godziną i minutą wpływu do ZUS), bez względu na sposób złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku osobiście data wpływu zostanie potwierdzona na kopii, natomiast w przypadku złożenia wniosku w innej formie wnioskodawca otrzyma pisemne potwierdzenie.

ZUS będzie zwracał nadpłaty według kolejności wpływu wniosków (data, godzina, minuta) do wysokości nieprzekraczającej kwoty przewidzianej na ten cel na dany rok w ustawie budżetowej. Płatnik otrzyma zwrot nadpłaty w gotówce (przekazem pocztowym) lub na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Zwroty na podstawie wniosków, które wpłyną dokładnie w tym samym czasie, będą dokonywane według kolejności alfabetycznej nazwisk lub nazw płatników składek.

WAŻNE!

Złożone przez płatnika odwołanie od doręczonej decyzji oraz toczące się w sprawie postępowanie przed sądem nie wstrzymuje zwrotu nadpłaty ustalonej w decyzji.

Zwroty nadpłat będą dokonywane do wysokości „puli” przeznaczonej na dany rok, określonej w ustawie budżetowej.

ZUS nie będzie realizował zwrotów częściowych. Oznacza to, że jeżeli ostatnia kwota zwrotu na dany rok będzie przewyższała kwotę pozostałą do rozdysponowania przez ZUS (zapisaną w ustawie budżetowej), zwrot ten będzie realizowany dopiero w następnym roku z kwoty środków ustalonych w ustawie budżetowej na ten rok. Natomiast pozostała pula środków będzie podlegać rozdysponowaniu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 1 stycznia 2010 r. corocznie na podstawie posiadanych danych ZUS będzie sporządzał listę osób, którym w danym roku będą dokonywane zwroty z kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok.

• art. 3-6, art. 8-9 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609),

• art. 8 ust. 6, art. 83 ust. 2, ust. 3 i ust. 5-7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 57 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,

• art. 4779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Joanna Goliniewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK