| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dotacje dla działalności gospodarczej

Dotacje dla działalności gospodarczej

Zarówno dla osób prowadzących już działalność gospodarczą, jak i dla tych, które zamierzają ją dopiero otworzyć, prawo przewiduje różnego rodzaju dotacje, możliwe do uzyskania od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa oraz Unii Europejskiej.

Następstwem pozytywnego rozpatrzeniu wniosku z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zostaje zawarta umowa na podstawie, której podmiot zobowiązuje się do:

• zatrudnienia na refundowanym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;

• utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;

• zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków w przypadku naruszenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą warunków umowy;

• zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania refundacji.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostaje dokonana na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych - w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego - kosztów:

• na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,

• zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego,

• spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto.

Jeżeli nie mamy jeszcze założonej działalności gospodarczej, a mamy już pomysł na biznes, to warto rozejrzeć się za dotacjami, ze środków unijnych przeznaczonych na otworzenie swojego biznesu. Wsparcie finansowe przeznaczone jest zarówno dla tych, którzy nie mają jeszcze otwartej działalności, jak i dla tych, którzy taką działalność już prowadzą, bez względu na formę prawną. Zanim nie upewnimy się, z jakich programów pomocowych chcemy skorzystać, warto wstrzymać się z rejestracją firmy. Spora ilość dotacji jest przeznaczona dla osób, które chcą otworzyć własną firmę, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Po otrzymaniu dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej będzie można jeszcze skorzystać np. z innych programów pomocowych dla istniejących już przedsiębiorstw. W przypadku otrzymania wsparcia ze środków unijnych jest się zobowiązanym do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 5 lat. W latach 2007-2013 będą funkcjonowały cztery programy unijne, mające na celu ideę promocji przedsiębiorczości. Programami tymi są:

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Żeby uzyskać dotację z tego programu niezbędne jest, aby podmiot gospodarczy, bez względu na to, w jakiej gałęzi gospodarki działa, przeznaczył pozyskane środki na unowocześnienie zakładu, poprzez np. wdrożenie nowej linii technologicznej, wprowadzenie nowego produktu do obrotu itd. Program ten daje też możliwość starania się o sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze badawczym realizowanego przez instytucje naukowe. Kluczem do sukcesu jest dopasowanie planowanej inwestycji do programu, z którego zamierzamy skorzystać, właściwe sporządzenie wniosku i odpowiednio zrobiony biznesplan. Wybierając program, musimy zapoznać się z jego wytycznymi. Zawsze przy ogłoszeniu naboru podawane są warunki prowadzenia naboru, co jest celem programu, jakie projekty są mile widziane, co można kupić za dotacje itp. Zasadniczo środki pieniężne rozdzielane są w ramach konkursu, a więc podmiot, który chce uzyskać dofinansowanie musi wykazać, że jego projektowana inwestycja jest lepsza od pozostałych. Z puli pieniężnej może więc skorzystać określona liczba beneficjentów, którzy nie tylko spełnią określone kryteria, ale również ich pomysły będą najbardziej innowacyjne. Do 2013 r. łączna szacunkowa kwota środków pieniężnych, przeznaczonych na ten program ma wynieść. ok 6,7 mld euro. Będą one pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Program Innowacyjna Gospodarka jest szansą dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw na pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Dzięki temu mogą one stać się bardziej konkurencyjne zarówno w UE jak i na całym świecie. Wartość dotacji może wynieść nawet 85% planowanej inwestycji. Kwota ta jest refundowana z dokonanych już wydatków;

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dla osób chcących otrzymać pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej oraz innego rodzaju wsparcie przewidziano m.in. tzw. Program Operacyjny Zasoby Ludzkie. W ramach tego programu zastosowano następujące rodzaje wsparcia:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 000 zł (lub 20 000 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),

- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, polegające na comiesięcznym wypłacaniu kwoty nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

Decyzję o udzieleniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL (czyli: Program Operacyjny Kapitał Ludzki) będą podejmowali tzw. operatorzy wyłonieni w drodze konkursu przez wojewódzki urzędy pracy. Przykładowo, w woj. Małopolskim podmiotami, które mają rekrutować uczestników, prowadzić szkolenia i podejmować decyzje co do wypłaty dotacji są: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. Rekrutacja przyszłych beneficjentów dotacji przez w/w podmioty rozpocznie się najwcześniej od września 2009 r. Z Programu Operacyjnego Zasoby Ludzkie mogą skorzystać osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Niezbędnym warunkiem dającym możliwość otrzymania dotacji przez osobę fizyczną na otworzenie działalności gospodarczej jest jej uczestnictwo w szkoleniach dających wiedzę i podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero po ukończeniu takiego kursku może złożyć wniosek o dotację za pośrednictwem instytucji szkoleniowej;

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - przewiduje  możliwość udzielenia wsparcia dla przyszłych lub istniejących przedsiębiorców w ramach Działania 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

- usług dla ludności,

- sprzedaży hurtowej i detalicznej,

- rzemiosła lub rękodzielnictwa,

- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

- usług transportowych,

- usług komunalnych,

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

- magazynowania lub przechowywania towarów,

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli przedsięwzięcie jest uzasadnione pod względem ekonomicznym i jest zgodne z obowiązującym prawem oraz:

a) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku projektu związanego z nieruchomością, miejsce jej położenia znajduje się w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej albo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców albo

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców,

b) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,

c) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach Programu Kapitał Ludzki, w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu nie może przekroczyć:

100 000 zł (25 616,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),

200 000 zł (51 232,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),

300 000 zł (76 848,2 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro);

• Regionalne Programy Operacyjne. Dla wszystkich 16 województw przewidziano około 16 mld. euro na lata 2008-2013. W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Pieniądze z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych są przeznaczone głównie dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje które można uzyskać z tych programów wahają się od kilkudziesięciu tysięcy zł do kilku milionów. Mikroprzedsiębiorstwa dostaną procentowo więcej dotacji niż np. średnie przedsiębiorstwa. W konkursach na dotację z tych projektów wskazana jest zawsze minimalna i maksymalna wartość projektu, oraz maksymalna wartość wsparcia z dotacji.

ZAPAMIĘTAJ

Uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyklucza uzyskanie dotacji przez następne 2 lata z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aleksander Mirski

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK