| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Dotacje dla działalności gospodarczej

Dotacje dla działalności gospodarczej

Zarówno dla osób prowadzących już działalność gospodarczą, jak i dla tych, które zamierzają ją dopiero otworzyć, prawo przewiduje różnego rodzaju dotacje, możliwe do uzyskania od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa oraz Unii Europejskiej.

W sytuacji niedotrzymania warunków umowy o dotację (jest ona bowiem zawierana w formie umowy cywilnoprawnej) osoba, która ją otrzymała, jest zobowiązana do zwrotu należności wraz z odsetkami ustawowymi. Najczęściej jest to 30 dni od momentu wezwania do zapłaty przez urząd pracy. Warto zapamiętać, że dotacja nie może być przyznana na:

• podjęcie działalności w formie spółki (również w formie spółki cywilnej),

• działalność sezonową,

• leasing maszyn, urządzeń i pojazdów oraz opłaty dzierżawne związane z wynajmem lokalu,

• zakup ziemi,

• opłaty skarbowe i administracyjne, podatki, koncesje,

• wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

zakup towarów do dalszej odsprzedaży i surowców w części przekraczającej 30% kwoty rozliczanej dotacji,

• remont pomieszczenia w części przekraczającej 10% kwoty rozliczanej dotacji.

ZAPAMIĘTAJ

Osoba bezrobotna może dostać dotację na otwarcie działalności gospodarczej od powiatowego urzędu pracy w wysokości nawet do 600% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawodawca przewidział również refundację dla podmiotu już prowadzącego działalność gospodarczą Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą starosta może z Funduszu Pracy zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. Żeby móc się skutecznie starać o taką dotację, trzeba spełnić następujące warunki. Wniosek należy złożyć do starosty (czyli faktycznie do powiatowego urzędu pracy) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wnioskującego o dotację lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w tym:

- numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

- numer identyfikacji podatkowej NIP, symbol podklasy zgodnie z PKD,

- datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;,

2) liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

3) kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania;

4) wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

5) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

6) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych na stanowiskach pracy;

7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni;

8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;

9) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia tak złożonego wniosku jest spełnienie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą następujących warunków:

• działalność gospodarcza musi być prowadzona przez wnioskodawcę co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej);

• w przypadku gdy działalność została utworzona w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzenie przez wnioskodawcę tej działalności co najmniej 12 miesięcy;

• nierozwiązania w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem (dokonanym za wypowiedzeniem przez podmiot);

• niezalegania z:

- wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom,

- z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- z opłacaniem w terminie innych danin publicznych oraz nieposiadania nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

• podmiot nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

• spełnienia warunków określonych w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

reklama

Autor:

Zdjęcia


Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »