| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Kiedy należy dokonać korekty przychodów i kosztów

Kiedy należy dokonać korekty przychodów i kosztów

W praktyce obrotu gospodarczego występuje wiele sytuacji, które zobowiązują podatników do dokonywania korekty w obrębie rozliczonych już przychodów albo kosztów uzyskania.

Do celów podatkowych koszty uzyskania przychodów dzielą się na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. Przyporządkowanie kosztu do jednej z wymienionych kategorii ma podstawowe znaczenie dla ustalenia jego potrącalności. U podatników posiadających pełną rachunkowość, koszty podatkowe o charakterze bezpośrednim podlegają, co do zasady, rozliczeniu w roku podatkowym, w którym powstał odpowiadający im przychód. Reguła ta odnosi się także do kosztów, które wystąpiły po zakończeniu roku, jeśli zostały poniesione do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego.

Koszty poniesione po tak określonym terminie podlegają potrąceniu w roku następnym. Wydatki pośrednio związane z przychodami są natomiast rozliczane w dacie ich poniesienia. Jeśli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, to przyporządkowywane są w odpowiedniej części do odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Datą poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto go w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. otrzymała w lutym 2009 r. fakturę korygującą zwiększającą wartość zużytej energii elektrycznej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Tego rodzaju wydatku nie można powiązać z konkretnym przychodem, należy go zatem zaliczyć do kategorii kosztów pośrednich. W związku z tym datą poniesienia koszu przez spółkę będzie dzień, na który koszt wprowadzono do ksiąg rachunkowych. Spółka może więc zaksięgować fakturę w dacie jej otrzymania, bez potrzeby przeprowadzania korekty kosztów podatkowych roku ubiegłego.

Ze względów bilansowych (aby wykazywane w pasywach zobowiązania były kompletne), spółka jest jednak zainteresowana umieszczeniem tego wydatku w kosztach roku 2008. Może to skutecznie (pod względem podatkowym i bilansowym) uczynić do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmując wydatek na 31 grudnia 2008 r.

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać pomiędzy dwiema możliwościami potrącania kosztów:

1) metodą memoriałową, czyli z wykorzystaniem zasad obowiązujących podatników objętych pełną księgowością (o których mowa była powyżej), a

2) metodą uproszczoną, polegającą na rozliczaniu wszystkich kosztów w momencie poniesienia.

Należy zaznaczyć, że bez względu na dokonany wybór podatnicy muszą stosować się do treści art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem, za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z powyższego wynika, że wskutek otrzymania faktury po zamknięciu okresu rozliczeniowego, w którym faktura została wystawiona, powstaje konieczność dokonania korekty kosztów podatkowych zaewidencjonowanych w miesiącu wystawienia tego dokumentu księgowego.

Powszechnie praktykowane jest jednak ujmowanie takich faktur w dacie ich faktycznego wpływu. Część organów podatkowych akceptuje taką „drogę na skróty”. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie doradza podatnikom następująco: „w przypadku gdy podatnik otrzymał fakturę w terminie późniejszym, niż widniejąca na niej data wystawienia, a w międzyczasie dokonał już innych zapisów (...), czy też podsumował miesiąc, w którym faktura została wystawiona, powinien dokonać jej wpisu w dniu faktycznego otrzymania faktury. W kolumnie »data zdarzenia gospodarczego« może wówczas wpisać »data wystawienia faktury«, a w kolumnie »uwagi« adnotacje wyjaśniającą przyczynę braku chronologii” (interpretacja z 17 września 2007 r., nr L.IS.I/1/4151/33/2007).

Jednak w pismach urzędowych spotykana jest również wykładnia art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f, nakazująca bezwzględne księgowanie faktur pod datą ich wystawienia.

Szczególne reguły, modyfikujące nieco zasadę objaśnianą powyżej, rządzą rozliczaniem faktur dokumentujących nabycie towarów handlowych i materiałów.

Jak wynika z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w prawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn.zm.) zakup materiałów oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

W przypadku zaś, gdy na zlecenie podatnika księgę przychodów i rozchodów prowadzi biuro rachunkowe, zapisy są dokonywane chronologicznie, na podstawie dowodów dostarczonych przez podatnika do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 30 ust. 1 rozporządzenia).

Jeżeli zatem księgę prowadzi sam podatnik, to dostawa towarów lub materiałów, która nie została jeszcze potwierdzona fakturą, powinna być zaewidencjonowana niezwłocznie po otrzymaniu oraz w dacie otrzymania, na podstawie opisu potwierdzonego przez osobę przyjmującą lub specyfikacji sporządzonej przez dostawcę. W sytuacji gdyby faktura dotarła już po zamknięciu miesiąca (roku), stanie się jedynie załącznikiem do dokumentu będącego podstawą zapisu w księdze. Ewentualną różnicę w wartości zakupu należy wówczas ujmować w dacie otrzymania faktury (§ 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia).

Również biuro rachunkowe jest zobowiązane do ujęcia zakup towarów lub materiałów w dacie ich otrzymania, jeżeli faktura dokumentująca tę operację gospodarczą nie dotarła w terminie uniemożliwiającym jej uwzględnienie w rozliczeniu danego miesiąca, a podatnik dysponuje opisem lub specyfikacją.

Należy zaznaczyć, że w razie zaniechania czynności, o których mowa w § 16 rozporządzenia, konieczna będzie korekta zapisów księgowych w miesiącu otrzymania towaru lub materiału.

W przypadku gdy faktura kosztowa zaginie lub ulegnie zniszczeniu, należy zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu. Duplikat, oprócz wszystkich elementów faktury oryginalnej, zawiera oznaczenie „duplikat” oraz datę wystawienia.

Podatnicy prowadzący podatkowa księgę przychodów i rozchodów, którzy dokonują zakupu towarów lub materiałów, rozliczają duplikat faktury dokumentującej ten zakup na takich samych zasadach, jak fakturę oryginalną, tzn. dostawa ewidencjonowana jest na podstawie opisu lub specyfikacji, a duplikat faktury (pod warunkiem że dotarł po podsumowaniu miesiąca, w którym wystąpiła dostawa) stanowi załącznik do tychże dokumentów. Różnicę w stosunku do wartości podanej na fakturze należy wpisać do księgi w dniu otrzymania duplikatu faktury.

Jeśli zaginął lub uległ zniszczeniu dokument potwierdzający poniesienie pozostałych wydatków, a koszty te nie zostały wcześniej ujęte w księdze, trzeba je zaksięgować w miesiącu otrzymania duplikatu. Powstaje jednak wątpliwość, czy datą poniesienia kosztu jest dzień wystawienia oryginału faktury czy też dzień wystawienia jej duplikatu? Na podstawie art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f., który mówi zarówno o „fakturze”, jak i o „innym dowodzie stanowiącym podstawę do zaksięgowania”, nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się jednak, że więcej przemawia za przyjęciem, że to data wystawienia faktury oryginalnej jest miarodajna dla ustalenia momentu poniesienia kosztu. Duplikat faktury jest wszak jedynie potwierdzeniem treści i faktu wystawienia oryginału.

Małgorzata Rymarz

Podstawa prawna:

• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK