| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Pomoc dla przedsiębiorcy z FGŚP i z FP

Które świadczenia udzielone pracownikom przez przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych mogą zostać sfinansowane z FGŚP? Jaki jest tryb ich przyznawania i wypłaty? Kiedy przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie z FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników?

Szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 135 poz. 1112).

Jak już wspomniałem wcześniej, świadczenia z FGŚP są przyznawane na wniosek przedsiębiorcy. Wzór tego wniosku został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć także dokumenty, które zostały wymienione § 2 ust. 3 rozporządzenia. Są to: aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i kopię decyzji o nadaniu NIP, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie banku prowadzącego rachunek bankowy przedsiębiorcy lub zaświadczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o numerze prowadzonego rachunku. Przedsiębiorca powinien również dołączyć zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi lub zaświadczenie o zawarciu porozumienia z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowego opłacania rat lub o korzystaniu z odroczenia terminu płatności.

Do wniosku powinny zostać także dołączone:

• dokumenty potwierdzające istnienie związku między przejściowymi trudnościami finansowymi a spadkiem obrotu,

• oświadczenie o obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,

• oświadczenie, że pracownicy objęci wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP nie osiągnęli w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy,a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek,

• program naprawczy sporządzony przez przedsiębiorcę na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy,

• oświadczenie przedsiębiorcy o niekorzystaniu dotychczas przez pracowników z pomocy z tytułu przestoju ekonomicznego, ograniczenia wymiaru czasu pracy, stypendium oraz innego świadczenia z tytułu zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych, finansowanego ze środków publicznych;

• pisemną zgodę pracownika na objęcie go przestojem ekonomicznym.

Do zawarcia umowy w celu przyznania świadczeń z FGŚP niezbędna jest także:

• informacja o rodzajach świadczeń, o które wnioskuje przedsiębiorca,

• oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy publicznej,

• oświadczenie przedsiębiorcy, że dotrzyma warunków, o których mowa w art. 6 ustawy,

zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu kwoty pomocy w przypadkach wskazanych w art. 7 lub art. 21 ustawy,

• kopia układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 albo ust. 3 ustawy.

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest niezwłoczne - po podpisaniu umowy - złożenie w 3 egzemplarzach do właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby kierownika biura terenowego FGŚP aktualnego wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP. Wzór tego wykazu został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W przypadku świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego, wykaz ten przedsiębiorca składa za okres nieprzekraczający 3 kolejnych miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku, natomiast kolejne wykazy przedsiębiorca składa już do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne. Z kolei, w przypadku świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, przedsiębiorca składa do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne.

Przekazanie przez kierownika biura terenowego FGŚP świadczeń finansowych przyznanych przedsiębiorcy następuje niezwłocznie po zatwierdzeniu przez niego zgodności złożonego przez przedsiębiorcę wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP z umową oraz przedłożonymi do wglądu listami płac, na wskazany rachunek bankowy przedsiębiorcy lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca - niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, na podstawie zatwierdzonego przez kierownika biura terenowego FGŚP wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP - wypłaca świadczenia uprawnionym pracownikom oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także przekazuje należności alimentacyjne.

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków finansowych, przedsiębiorca:

• zwraca na rachunek bankowy biura terenowego FGŚP różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych na wypłatę świadczeń a kwotą świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym,

• przekazuje kierownikowi biura terenowego FGŚP wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń, zawierający potwierdzenie własnoręcznym podpisem otrzymanie świadczeń przez osoby uprawnione oraz kopie potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem bankowym,

• przekazuje do biura terenowego FGŚP kopie potwierdzenia odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, składek na FGŚP i FP oraz przekazania należności alimentacyjnych.

Przepisy rozporządzenia zobowiązują przedsiębiorcę do powiadomienia na piśmie kierownika biura terenowego FGŚP o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK