| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Kontrola ZUS w firmie

Kontrola ZUS w firmie

Przedsiębiorca prowadzący firmę musi liczyć się z tym, że prędzej czy później czeka go kontrola inspektora z ZUS. W związku z rozpoczęciem takiej kontroli ciążą na nim pewne obowiązki, których niedopełnienie może rodzić poważne konsekwencje.

Protokół kontroli jest dokumentem, w którym opisuje się ustalenia kontroli ZUS. Zgodnie z przepisami, powinien on zawierać następujące informacje:

● oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej ZUS,

● oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,

● oznaczenie inspektorów kontroli ZUS wykonujących kontrolę,

● określenie zakresu kontroli,

● czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli,

● opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych,

● przedstawienie dowodów,

● pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,

● pieczęć i podpis inspektora kontroli ZUS,

● informacje o wpisie do książki kontroli.

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw. Płatnik składek może, w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu, złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Złożone przez płatnika składek zastrzeżenia do protokołu kontroli, podlegają analizie formalnej i merytorycznej przez inspektora kontroli ZUS, który, jeśli uzna taką potrzebę, może podjąć dodatkowe czynności kontrolne. Termin ich dokonania inspektor ustala z płatnikiem składek.

Na mocy nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 7 marca 2009 r., kontrolowany płatnik składek może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez inspektora kontroli ZUS czynności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wniesienie sprzeciwu nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli niezbędne jest dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia bądź zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Sprzeciw może dotyczyć różnych czynności, co do których płatnik składek uważa, że nie zostały dokonane zgodnie z przepisami. Należą do nich m.in. zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, nieokazanie legitymacji służbowej lub upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prowadzenie czynności kontrolnych mimo nieobecności kontrolowanego płatnika lub braku osoby upoważnionej do jego reprezentowania w toku kontroli, prowadzenie kontroli płatnika składek równocześnie z innym organem kontroli albo przekroczenie obowiązującego czasu trwania kontroli.

Przedsiębiorca wnosi omawiany sprzeciw na piśmie, wraz z uzasadnieniem, do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia upoważnienia do kontroli lub wszczęcia kontroli przez inspektora ZUS. W przypadku gdy sprzeciw dotyczy czasu trwania kontroli - bieg terminu na wniesienie sprzeciwu rozpoczyna się z dniem, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli7.

PRZYKŁAD

Jan W. prowadzi działalność gospodarczą. ZUS rozpoczął kontrolę w jego firmie w dniu 2 czerwca 2009 r. W 14. dniu kontroli przedsiębiorca wniósł sprzeciw do właściwego oddziału ZUS, twierdząc, że jako mikroprzedsiębiorcy czas trwania kontroli nie może u niego przekraczać 12 dni roboczych. Sprzeciw został rozpatrzony pozytywnie, co skutkowało zakończeniem kontroli.

ZUS pozostawia sprzeciw bez rozpoznania, jeżeli został on wniesiony po terminie lub nie zawiera uzasadnienia, informując o tym niezwłocznie płatnika składek. Płatnik składek zawiadamia inspektora kontroli ZUS o wniesieniu sprzeciwu na piśmie, co powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych. Od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia o jego rozpatrzeniu następuje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli.

Inspektor kontroli ZUS, w drodze postanowienia, może dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli.

Zapamiętaj

Sprzeciw musi być rozpatrzony przez organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W drodze postanowienia ZUS może zdecydować albo o odstąpieniu od czynności kontrolnych albo o ich kontynuowaniu.

Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie ustawowym, tj. 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem postanowienia uznającego odstąpienie od czynności kontrolnych.

Na postanowienie o rozpatrzeniu sprzeciwu płatnikowi składek przysługuje zażalenie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Wniesienie zażalenia powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych oraz biegu czasu trwania kontroli na czas rozpatrzenia zażalenia. Rozpatrzenie zażalenia następuje w drodze postanowienia, które Minister Pracy i Polityki Społecznej wydaje w ciągu 7 dni od jego wniesienia. Jeśli minister uzna, że ZUS miał rację, inspektor kontroli podejmuje kolejne czynności kontrolne. W przeciwnym razie kontrola nie podlega wznowieniu.

Zapamiętaj

Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa dotyczących kontroli działalności gospodarczej, może wystąpić na drogę cywilnoprawną o odszkodowanie.

 

1 Art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2 Art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

3 Art. 87 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

4 Art. 88 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

5 Art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia przypadki, w których nie stosuje się ograniczenia czasu trwania kontroli (m.in. w przypadku, gdy jest to konieczne dla przeciwdziałaniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez płatnika składek).

6 W czasie kontroli inspektora ZUS może zostać zarządzona przerwa. W okresie przerwy inspektor kontroli ZUS nie może wykonywać czynności kontrolnych w stosunku do kontrolowanego płatnika składek, np.: nie prowadzi przesłuchań, nie pobiera wyjaśnień. Powodem takiej przerwy może być nieobecność kontrolowanego płatnika składek lub osoby upoważnionej do reprezentowania w sytuacji, gdy obecność ta jest konieczna dla kontynuowania czynności kontrolnych. Okres przerwy nie jest wliczany do czasu trwania kontroli.

7 Art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK