| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

W czasach kryzysu najpewniejszym płatnikiem bywają urzędy i rozmaite państwowe instytucje. To powoduje, że przedsiębiorcy są w coraz większym stopniu zainteresowani zamówieniami publicznymi.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego (art. 45 ust. 7 p.z.p.). Nie oznacza to jednak, by chodziło w tym przepisie tylko i wyłącznie o polecenie przelewu w rozumieniu prawa bankowego. Na takim stanowisku stoi m.in. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, która w niedawnym wyroku z 13 lutego 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 140/09) wskazała, że: określenia „wpłaca się przelewem” nie można zawężać jedynie do jednego ze sposobów płatności realizowanych przez banki na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.), to jest tylko polecenia przelewu. Użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że nie jest to zamknięty katalog instrumentów bankowych mogących służyć przelewaniu - przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami obrotu. Z tych względów nie jest wykluczone, że wpłata gotówkowa podlega dalszym czynnościom przekazywania środków na rachunek docelowy (przelewu). Podobnie w wyroku z 14 lipca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 663/08) Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wskazała, że: literalne brzmienie przedmiotowego przepisu (a taka jest naczelna zasada wykładni przepisów prawa) wskazuje, iż tylko i wyłącznie brak wadium na rachunku wskazanym przez Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, a więc jego niewniesienie, skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania. W niniejszym postępowaniu wymagana kwota zabezpieczenia wadialnego oferty została faktycznie wniesiona, tak więc oferta konsorcjum była skutecznie zabezpieczona, poprzez fakt spoczywania na rachunku bankowym Zamawiającego wymaganej kwoty, z której może on w każdej chwili się zaspokoić - w sytuacjach określonych w ustawie p.z.p. Cel wadium został zatem osiągnięty. Dlatego też wykonawca konsorcjum nie może zostać wykluczony z postępowania ze względu na brak wadium, które faktycznie zostało wniesione. Ustawodawca w przepisie art. 24 ust. 2 ustawy p.z.p. nie przewidział konsekwencji dla wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p.

Oznacza to, że dotychczasowa praktyka licznych zamawiających polegająca na odrzucaniu oferty z tej przyczyny, że pieniądze zostały wpłacone w kasie, jest nieprawidłowa. Istotne jest to, że wadium w wymaganej wysokości powinno wpłynąć na rachunek zamawiającego i pozostawać na nim zabezpieczając ofertę w taki sposób, że zamawiający może bez przeszkód uczynić użytek ze zdeponowanej kwoty wadium, o ile zajdą przewidziane w przepisach okoliczności. Należy podkreślić, że odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 p.z.p. jest elementem czynności zamawiającego polegającej na badaniu i ocenie ofert. W zakres tej oceny skutkującej odrzuceniem oferty wchodzi badanie spełniania przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 p.z.p. oraz badanie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Następnie do zakresu oceny wchodzi badanie zgodności treści oferty z treścią specyfikacji (art. 82 ust. 3 p.z.p.). To ostatnie odnosi się zarówno do formalnej strony oferty, jak i do jej merytorycznej zawartości. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystko, co jest zapisane w specyfikacji, stanowi o treści oferty. W jednym z wyroków zespół arbitrów uznał, iż numeracja stron nie jest treścią oferty, mimo że zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponumerowania stron oferty. Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze nakładają obowiązki przede wszystkim na zamawiającego, a nie na wykonawcę, dlatego niezgodność oferty z ustawą występuje stosunkowo rzadko. Przykładem oferty niezgodnej z ustawą może być złożenie jej w innej formie niż pisemna albo w innym języku niż polski, bez zgody zamawiającego. Przykładem oferty niezgodnej z ustawą jest też oferta, w której wykonawca zastrzegł udostępnianie zawartych w niej informacji niezgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., a więc informacji niebędących tajemnicą przedsiębiorstwa.

PRZYKŁAD

Spółka jawna „Polrex” złożyła ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 45 komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu wojewódzkiego. Cena złożona w ofercie wyniosła 135 515 zł, a wadium w kwocie 4070 zł zostało wpłacone bezpośrednio w kasie banku na rachunek bankowy przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 30 kwietnia 2009 r. oferta została z tej przyczyny odrzucona przez zamawiającego z powołaniem się na art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. W świetle ostatnich orzeczeń KIO takie postanowienie nie odpowiada prawu. Ewentualny protest powinien być zatem uwzględniony i oferta dopuszczona do udziału w przetargu.

CO NA TO SĄD?

Wadium jest szczególną formą zabezpieczenia, do którego nie mogą w szczególności mieć zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu w art. 498-505 k.c. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące wadium są przepisami szczególnymi, dlatego wymagają one ścisłej interpretacji, zgodnej z ich brzmieniem. Skoro więc art. 41 pkt 4 tej ustawy wskazuje, że wadium dostawca lub wykonawca może wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku, a za zgodą zamawiającego również w czekach potwierdzonych, propozycja wniesienia wadium w innej formie, w szczególności w formie blokady kwoty wymaganej jako wadium z należności wynikającej z konkretnej faktury wystawionej przez oddział podległy zamawiającemu nie może być uznana jako właściwa forma wniesienia wadium skutkująca uznanie, iż spełniony został wymóg jego wpłaty.

Wyrok SO w Warszawie z 10 grudnia 2002 r. sygn. akt V Ca 1642/02, ZPO z 2002 r. nr 1, poz. 104

1. Mimo, iż ustawodawca dopuścił w odniesieniu do wadium wnoszonego w formie pieniężnej dokonanie jego wpłaty jedynie przez przelew to jednak nie określił sankcji za zastosowanie innego niż określony p.z.p. sposobu wniesienia wadium. Nie można podzielić stanowiska, że wniesienie wadium w inny niż przewidziany w p.z.p. sposób jest równoznaczne w skutkach prawnych z brakiem wniesienia takiego wadium w ogóle.

2. Nie ma podstaw, aby w odniesieniu do czynności wniesienia wadium, która to czynność jest uregulowana przepisami p.z.p., stosować przepisy k.c. i oceniać skutki tej czynności na gruncie przepisów k.c.

Wyrok KIO z 18 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1413/08, niepublikowany

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK