| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

W czasach kryzysu najpewniejszym płatnikiem bywają urzędy i rozmaite państwowe instytucje. To powoduje, że przedsiębiorcy są w coraz większym stopniu zainteresowani zamówieniami publicznymi.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego (art. 45 ust. 7 p.z.p.). Nie oznacza to jednak, by chodziło w tym przepisie tylko i wyłącznie o polecenie przelewu w rozumieniu prawa bankowego. Na takim stanowisku stoi m.in. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, która w niedawnym wyroku z 13 lutego 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 140/09) wskazała, że: określenia „wpłaca się przelewem” nie można zawężać jedynie do jednego ze sposobów płatności realizowanych przez banki na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.), to jest tylko polecenia przelewu. Użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że nie jest to zamknięty katalog instrumentów bankowych mogących służyć przelewaniu - przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami obrotu. Z tych względów nie jest wykluczone, że wpłata gotówkowa podlega dalszym czynnościom przekazywania środków na rachunek docelowy (przelewu). Podobnie w wyroku z 14 lipca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 663/08) Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wskazała, że: literalne brzmienie przedmiotowego przepisu (a taka jest naczelna zasada wykładni przepisów prawa) wskazuje, iż tylko i wyłącznie brak wadium na rachunku wskazanym przez Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, a więc jego niewniesienie, skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania. W niniejszym postępowaniu wymagana kwota zabezpieczenia wadialnego oferty została faktycznie wniesiona, tak więc oferta konsorcjum była skutecznie zabezpieczona, poprzez fakt spoczywania na rachunku bankowym Zamawiającego wymaganej kwoty, z której może on w każdej chwili się zaspokoić - w sytuacjach określonych w ustawie p.z.p. Cel wadium został zatem osiągnięty. Dlatego też wykonawca konsorcjum nie może zostać wykluczony z postępowania ze względu na brak wadium, które faktycznie zostało wniesione. Ustawodawca w przepisie art. 24 ust. 2 ustawy p.z.p. nie przewidział konsekwencji dla wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p.

Oznacza to, że dotychczasowa praktyka licznych zamawiających polegająca na odrzucaniu oferty z tej przyczyny, że pieniądze zostały wpłacone w kasie, jest nieprawidłowa. Istotne jest to, że wadium w wymaganej wysokości powinno wpłynąć na rachunek zamawiającego i pozostawać na nim zabezpieczając ofertę w taki sposób, że zamawiający może bez przeszkód uczynić użytek ze zdeponowanej kwoty wadium, o ile zajdą przewidziane w przepisach okoliczności. Należy podkreślić, że odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 p.z.p. jest elementem czynności zamawiającego polegającej na badaniu i ocenie ofert. W zakres tej oceny skutkującej odrzuceniem oferty wchodzi badanie spełniania przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 p.z.p. oraz badanie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Następnie do zakresu oceny wchodzi badanie zgodności treści oferty z treścią specyfikacji (art. 82 ust. 3 p.z.p.). To ostatnie odnosi się zarówno do formalnej strony oferty, jak i do jej merytorycznej zawartości. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystko, co jest zapisane w specyfikacji, stanowi o treści oferty. W jednym z wyroków zespół arbitrów uznał, iż numeracja stron nie jest treścią oferty, mimo że zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponumerowania stron oferty. Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze nakładają obowiązki przede wszystkim na zamawiającego, a nie na wykonawcę, dlatego niezgodność oferty z ustawą występuje stosunkowo rzadko. Przykładem oferty niezgodnej z ustawą może być złożenie jej w innej formie niż pisemna albo w innym języku niż polski, bez zgody zamawiającego. Przykładem oferty niezgodnej z ustawą jest też oferta, w której wykonawca zastrzegł udostępnianie zawartych w niej informacji niezgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., a więc informacji niebędących tajemnicą przedsiębiorstwa.

PRZYKŁAD

Spółka jawna „Polrex” złożyła ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 45 komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu wojewódzkiego. Cena złożona w ofercie wyniosła 135 515 zł, a wadium w kwocie 4070 zł zostało wpłacone bezpośrednio w kasie banku na rachunek bankowy przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 30 kwietnia 2009 r. oferta została z tej przyczyny odrzucona przez zamawiającego z powołaniem się na art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. W świetle ostatnich orzeczeń KIO takie postanowienie nie odpowiada prawu. Ewentualny protest powinien być zatem uwzględniony i oferta dopuszczona do udziału w przetargu.

CO NA TO SĄD?

Wadium jest szczególną formą zabezpieczenia, do którego nie mogą w szczególności mieć zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu w art. 498-505 k.c. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące wadium są przepisami szczególnymi, dlatego wymagają one ścisłej interpretacji, zgodnej z ich brzmieniem. Skoro więc art. 41 pkt 4 tej ustawy wskazuje, że wadium dostawca lub wykonawca może wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku, a za zgodą zamawiającego również w czekach potwierdzonych, propozycja wniesienia wadium w innej formie, w szczególności w formie blokady kwoty wymaganej jako wadium z należności wynikającej z konkretnej faktury wystawionej przez oddział podległy zamawiającemu nie może być uznana jako właściwa forma wniesienia wadium skutkująca uznanie, iż spełniony został wymóg jego wpłaty.

Wyrok SO w Warszawie z 10 grudnia 2002 r. sygn. akt V Ca 1642/02, ZPO z 2002 r. nr 1, poz. 104

1. Mimo, iż ustawodawca dopuścił w odniesieniu do wadium wnoszonego w formie pieniężnej dokonanie jego wpłaty jedynie przez przelew to jednak nie określił sankcji za zastosowanie innego niż określony p.z.p. sposobu wniesienia wadium. Nie można podzielić stanowiska, że wniesienie wadium w inny niż przewidziany w p.z.p. sposób jest równoznaczne w skutkach prawnych z brakiem wniesienia takiego wadium w ogóle.

2. Nie ma podstaw, aby w odniesieniu do czynności wniesienia wadium, która to czynność jest uregulowana przepisami p.z.p., stosować przepisy k.c. i oceniać skutki tej czynności na gruncie przepisów k.c.

Wyrok KIO z 18 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1413/08, niepublikowany

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK