Znajdujesz się: Moja firma » Poradniki

Poradniki

Jak zgłosić pracownika do ubezpieczeń

Jak zgłosić pracownika do ubezpieczeń
Wyrejestrowanie
 
Dla ZUS ważne jest, aby pracownik, który został zgłoszony do ubezpieczeń w momencie zawarcia umowy, został też w odpowiedni sposób wyrejestrowany z ubezpieczeń. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, a więc wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – pracodawca powinien w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Wyrejestrowania dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA.
ZAPAMIĘTAJ
Tytuł do ubezpieczeń wygasa: w przypadku pracownika – z dniem ustania stosunku pracy, w przypadku zleceniobiorcy – z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
Jako datę wyrejestrowania należy podać następny dzień po dniu, w którym rozwiązana została z pracownikiem umowa o pracę lub rozwiązana została umowa cywilnoprawna.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z dniem 24 sierpnia 2011 r. Wyrejestrowania tej osoby z ubezpieczeń powinien dokonać na formularzu ZUS ZWUA w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy, czyli w tym przypadku – najpóźniej do 31 sierpnia 2011. Jako datę wyrejestrowania w formularzu ZUS ZWUA pracodawca powinien wpisać 25 sierpnia 2011 r.
Wyrejestrowując pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, pracodawca ma też obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członków jego rodziny. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA nie powoduje automatycznego wyrejestrowania członków jego rodziny, zgłoszonych wcześniej do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowania członków rodziny pracodawca dokonuje na formularzu ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA (w zależności od adresu zamieszkania), z tą samą datą, z jaką dokonano wyrejestrowania z ubezpieczeń osoby ubezpieczonej (pracownika).
 

Paweł Malinowski
Źródło: Poradnik Gazety Prawnej