Znajdujesz się: Moja firma » Poradniki

Poradniki

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Stawki preferencyjne

Część osób, która chce rozpocząć prowadzenie działalności, może skorzystać z przywileju opłacania znacznie niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku tzw. warunków preferencyjnych, określonych w art. 18a ustawy systemowej, minimalną podstawą wymiaru składek jest kwota równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2011 r. – 415,80 zł (30% z 1386 zł). Taka możliwość przysługuje przez pierwsze pełne 24 miesiące kalendarzowe od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jest to z pewnością duża oszczędność. Osoba, która może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinna brać pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne może zostać wliczony do stażu, od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem opłacania składek od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalna kwota wynagrodzenia. Jeśli chce, aby okres prowadzenia działalności (cały lub jego część) został wliczony do stażu, od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jego wysokość, musi zadeklarować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622). Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie równa bądź wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, wówczas pojawi się obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Należy więc rozważyć swoją sytuację, bo nieopłacanie składek na Fundusz Pracy przez 24 miesiące to kolejne oszczędności.

Z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności może skorzystać osoba, która jednocześnie spełnia warunki:

• zaczęła prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (preferencyjne zasady nie dotyczą innej działalności niż gospodarcza),

• nie prowadziła w okresie ostatnich 60 miesięcy żadnej pozarolniczej działalności (zarówno gospodarczej, jak i innej niż gospodarcza, np. jako wspólnik spółki jawnej),

• nie wykonuje w ramach podjętej działalności gospodarczej pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy, dla którego te same zadania wykonywała w ramach stosunku pracy w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym rozpoczęcie działalności.

Zakaz podejmowania współpracy z byłym pracodawcą dotyczy tylko tych zadań, które były wykonywane w ramach zadań pracowniczych lub służbowych. Prawa do opłacania niższych składek nie utraci przedsiębiorca, który z byłym pracodawcą nawiąże współpracę w innym zakresie, np. kiedy osoba wcześniej zatrudniona na stanowisku typowo administracyjnym podejmie się, w ramach własnej działalności, reklamowania produktów byłego pracodawcy. Jeśli przedsiębiorca pracował u kilku pracodawców przed rozpoczęciem działalności (w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności), nie może podjąć współpracy z żadnym z nich – oczywiście wtedy, gdy współpraca miałaby polegać na wykonywaniu w ramach działalności tych samych czynności, które wcześniej wykonywał jako pracownik. Nie ma natomiast przeszkód, by podejmować współpracę z byłym zleceniodawcą czy nakładcą. Ograniczenie to ma bowiem na celu wyeliminowanie możliwości wpływania na pracowników, by świadczyli swoją pracę w ramach własnej działalności.

ZAPAMIĘTAJ

Prawo opłacania niższych składek nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorca, który ma prawo opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinien zgłosić się do ZUS z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia – tj. 05 70 xx lub 05 72 xx – jeśli ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Gdy traci prawo do opłacania niższych składek (po upływie 24 miesięcy lub w momencie podjęcia współpracy z byłym pracodawcą), musi wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem, z jakim zgłosił się do tych ubezpieczeń, a następnie ponownie się zgłosić do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem właściwym dla przedsiębiorców, dla których minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota równa 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (05 10 xx lub 05 12 xx – gdy ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy).