Znajdujesz się: Moja firma » Poradniki

Poradniki

Jak rozliczać koszty w działalności prowadzonej w domu

Czy nieodliczona składka ZUS może być kosztem

Czy możliwe jest zaliczenie nieodliczonej części składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Nieodliczonej różnicy pomiędzy składką zapłaconą a odliczoną nie można uznać za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczamy od podatku. Jednak niecałą. W 2008 roku płacimy do ZUS składkę wysokości 9 proc. podstawy wymiaru, ale odliczyć możemy tylko 7,75 proc. podstawy. Z treści pytania wynika, iż czytelnik ma wątpliwości, czy powinien nieodliczoną część składki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Jak wiadomo, wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli:
• został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
• nie znajduje się na liście stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.
Oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, aby można było zaliczyć dany wydatek jako koszt uzyskania przychodu. Między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy wydatku z uzyskanym przychodem. Z tego wynika, że kosztami uzyskania przychodów będą te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania określonego przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Jednakże to podatnik jest zobowiązany do udowodnienia powyższych faktów.
Natomiast w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu w art. 23 ust. pkt 58 zostały wymienione składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone w roku podatkowych przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W konsekwencji oznacza to, że w ogóle nie podatnik nie ma prawa zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne, zatem również i w części odpowiadającej różnicy 1,25 proc. (czyli 9 proc. - 7,75 proc.) podstawy jej wymiaru.
Powyższe uwagi znajdują potwierdzenie w piśmie naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z 25 września 2007 r., nr IA-415/119/2007, w którym możemy przeczytać, że pod uwagę należy wziąć przepis art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Powyższy przepis stanowi: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z kolei przepis art. 27b ust. 2 wyżej powołanej ustawy z 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.
Powyższe oznacza, że w ogóle nie przysługuje podatnikowi prawo zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem również i w części odpowiadającej różnicy 1,25 proc., tj. 9 proc. (vide - art. 79 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) minus 7,75 proc. (vide - art. 27b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

RAFAŁ STYCZYŃSKI
doradca podatkowy, Kancelaria Podatkowa w Kołobrzegu