| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

 

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym
 

                                         

 
 

                                         

zawarta w dniu 25 października 2011 r. w Łodzi między:
 

                                         

Impex spółką akcyjną z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 10, nr KRS 0000053189, REGON 000123456, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Wojtasiuka, zwaną dalej „Spółką”,
 

                                         

a
 

                                         

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Łodzi, ul. Rokicińska 76 m 12, legitymującym się dowodem osobistym ADF 1234567, PESEL 78102904670, zwanym dalej „Menedżerem”.
 

                                         

§ 1
 

                                         

Spółka na podstawie niniejszej umowy powierza Menedżerowi zarządzanie majątkiem Spółki, a Menedżer przyjmuje w zarząd przedsiębiorstwo Spółki na warunkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszej umowy.
 

                                         

§ 2
 

                                         

Do zadań Menedżera będzie należeć – oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, które będą wykonywane łącznie z innymi członkami Zarządu – w szczególności:
 

                                         

1) zarządzanie bieżące Spółką w celu osiągnięcia optymalnych wyników gospodarczych;
 

                                         

2) kierowanie i koordynowanie pracami zarządu Spółki;
 

                                         

3) opracowywanie oraz przedkładanie do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki wyników realizacji planów rocznych oraz planów na kolejny rok w terminach do 31 grudnia każdego roku;
 

                                         

4) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.
 

                                         

§ 3
 

                                         

1. Menedżer zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań z należytą starannością.
 

                                         

2. Menedżer jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzanie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 

                                         

§ 4
 

                                         

Miejscem pracy Menedżera jest siedziba spółki.
 

                                         

§ 5
 

                                         

1. Z tytułu wykonywanych zadań Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie, na które składać się będzie:
 

                                         

a) stałe miesięczne wynagrodzenie płatne przelewem na wskazany numer konta w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 

                                         

b) nagroda z zysku płatna w terminie 6 dni po odbyciu się Zwyczajnego (Walnego) Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) w wysokości 1% osiągniętego przez Spółkę zysku netto.
 

                                         

2. Spółka zapewni Menedżerowi samochód służbowy i telefon komórkowy.
 

                                         

§ 6
 

                                         

1. Menedżerowi przysługuje 30 dni płatnego zwolnienia od pracy na wypoczynek.
 

                                         

2. Dni tego zwolnienia menedżer powinien wykorzystać w dni wyznaczone jako dni jego pracy.
 

                                         

3. Dni wolne niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.
 

                                         

§ 7
 

                                         

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana jedynie w przypadkach określonych niniejszą umową.
 

                                         

§ 8
 

                                         

1. Spółka może rozwiązać niniejszą umowę z Menedżerem w razie:
 

                                         

a) stwierdzonego wyrokiem lub niebudzącego wątpliwości naruszenia prawa, w tym działania na szkodę Spółki;
 

                                         

b) naruszenia postanowień niniejszej umowy lub przepisów Kodeksu spółek handlowych;
 

                                         

c) zawinionego nieosiągnięcia zakładanych w planach wyników finansowych.
 

                                         

2. Menedżer jest uprawniony do rozwiązania umowy w razie zaistnienia konfliktu lub braku porozumienia z Radą Nadzorczą, uniemożliwiającego zarządzanie majątkiem Spółki lub przewlekłej choroby Menedżera trwającej dłużej niż 6 miesięcy.
 

                                         

3. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 

                                         

§ 9
 

                                         

1. Czas pracy menedżera jest wyznaczony wymiarem zadań i on sam będzie go kształtował.
 

                                         

2. Menedżer nie jest związany określonymi godzinami pracy, jednak dla dobra spółki powinien pozostawać do dyspozycji w każdym czasie.
 

                                         

§ 10
 

                                         

1. Menedżer zobowiązuje się do dochowania treści umowy i wszelkich kwestii związanych z jej wykonywaniem w całkowitej poufności wobec osób trzecich, z wyjątkiem osób, z którymi współdziała przy wykonywaniu przypisanych mu zadań.
 

                                         

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Menedżer zapłaci Spółce odszkodowanie w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 

                                         

§ 11
 

                                         

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu Menedżer nie podejmie żadnej działalności konkurencyjnej względem przedmiotu działania Spółki.
 

                                         

2. Z tytułu zaniechania podejmowania działań konkurencyjnych przez Menedżera po rozwiązaniu umowy Spółka wypłaci Menedżerowi z dniem rozwiązania umowy kwotę 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 

                                         

3. W razie podjęcia działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy w okresie wskazanym w ust. 1 Menedżer zwróci w całości kwotę wymienioną w ust. 2.
 

                                         

§ 12
 

                                         

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

                                         

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

                                         

§ 13
 

                                         

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
 

                                         

2. Wszelkie spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia jego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109.

 

 .............................................. 

(podpis Prezesa Zarządu)

........................................ 

(podpis Menedżera)

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK