| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

 

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym
 

                                         

 
 

                                         

zawarta w dniu 25 października 2011 r. w Łodzi między:
 

                                         

Impex spółką akcyjną z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 10, nr KRS 0000053189, REGON 000123456, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Wojtasiuka, zwaną dalej „Spółką”,
 

                                         

a
 

                                         

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Łodzi, ul. Rokicińska 76 m 12, legitymującym się dowodem osobistym ADF 1234567, PESEL 78102904670, zwanym dalej „Menedżerem”.
 

                                         

§ 1
 

                                         

Spółka na podstawie niniejszej umowy powierza Menedżerowi zarządzanie majątkiem Spółki, a Menedżer przyjmuje w zarząd przedsiębiorstwo Spółki na warunkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszej umowy.
 

                                         

§ 2
 

                                         

Do zadań Menedżera będzie należeć – oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, które będą wykonywane łącznie z innymi członkami Zarządu – w szczególności:
 

                                         

1) zarządzanie bieżące Spółką w celu osiągnięcia optymalnych wyników gospodarczych;
 

                                         

2) kierowanie i koordynowanie pracami zarządu Spółki;
 

                                         

3) opracowywanie oraz przedkładanie do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki wyników realizacji planów rocznych oraz planów na kolejny rok w terminach do 31 grudnia każdego roku;
 

                                         

4) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.
 

                                         

§ 3
 

                                         

1. Menedżer zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań z należytą starannością.
 

                                         

2. Menedżer jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzanie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 

                                         

§ 4
 

                                         

Miejscem pracy Menedżera jest siedziba spółki.
 

                                         

§ 5
 

                                         

1. Z tytułu wykonywanych zadań Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie, na które składać się będzie:
 

                                         

a) stałe miesięczne wynagrodzenie płatne przelewem na wskazany numer konta w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 

                                         

b) nagroda z zysku płatna w terminie 6 dni po odbyciu się Zwyczajnego (Walnego) Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) w wysokości 1% osiągniętego przez Spółkę zysku netto.
 

                                         

2. Spółka zapewni Menedżerowi samochód służbowy i telefon komórkowy.
 

                                         

§ 6
 

                                         

1. Menedżerowi przysługuje 30 dni płatnego zwolnienia od pracy na wypoczynek.
 

                                         

2. Dni tego zwolnienia menedżer powinien wykorzystać w dni wyznaczone jako dni jego pracy.
 

                                         

3. Dni wolne niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.
 

                                         

§ 7
 

                                         

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana jedynie w przypadkach określonych niniejszą umową.
 

                                         

§ 8
 

                                         

1. Spółka może rozwiązać niniejszą umowę z Menedżerem w razie:
 

                                         

a) stwierdzonego wyrokiem lub niebudzącego wątpliwości naruszenia prawa, w tym działania na szkodę Spółki;
 

                                         

b) naruszenia postanowień niniejszej umowy lub przepisów Kodeksu spółek handlowych;
 

                                         

c) zawinionego nieosiągnięcia zakładanych w planach wyników finansowych.
 

                                         

2. Menedżer jest uprawniony do rozwiązania umowy w razie zaistnienia konfliktu lub braku porozumienia z Radą Nadzorczą, uniemożliwiającego zarządzanie majątkiem Spółki lub przewlekłej choroby Menedżera trwającej dłużej niż 6 miesięcy.
 

                                         

3. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 

                                         

§ 9
 

                                         

1. Czas pracy menedżera jest wyznaczony wymiarem zadań i on sam będzie go kształtował.
 

                                         

2. Menedżer nie jest związany określonymi godzinami pracy, jednak dla dobra spółki powinien pozostawać do dyspozycji w każdym czasie.
 

                                         

§ 10
 

                                         

1. Menedżer zobowiązuje się do dochowania treści umowy i wszelkich kwestii związanych z jej wykonywaniem w całkowitej poufności wobec osób trzecich, z wyjątkiem osób, z którymi współdziała przy wykonywaniu przypisanych mu zadań.
 

                                         

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Menedżer zapłaci Spółce odszkodowanie w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 

                                         

§ 11
 

                                         

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu Menedżer nie podejmie żadnej działalności konkurencyjnej względem przedmiotu działania Spółki.
 

                                         

2. Z tytułu zaniechania podejmowania działań konkurencyjnych przez Menedżera po rozwiązaniu umowy Spółka wypłaci Menedżerowi z dniem rozwiązania umowy kwotę 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 

                                         

3. W razie podjęcia działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy w okresie wskazanym w ust. 1 Menedżer zwróci w całości kwotę wymienioną w ust. 2.
 

                                         

§ 12
 

                                         

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

                                         

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

                                         

§ 13
 

                                         

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
 

                                         

2. Wszelkie spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia jego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109.

 

 .............................................. 

(podpis Prezesa Zarządu)

........................................ 

(podpis Menedżera)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK