| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

 

                                               

Umowa zlecenia

 

                                             

 

 

                                             

zawarta w dniu 31 sierpnia 2011 r. w Łodzi między:

 

                                             

Impex spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 10, nr KRS 0000053189, REGON 000123456, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Wojtasiuka, zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

 

                                             

a

 

                                             

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Łodzi, ul. Rokicińska 76 m 12, legitymującym się dowodem osobistym ADF 1234567, PESEL 78102904670, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

 

                                             

§ 1

 

                                             

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy testowanie programu komputerowego monitorującego poziom zabezpieczeń firmowej sieci.

 

                                             

2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

 

                                             

§ 2

 

                                             

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w okresie od 1 września do 31 października 2011 r.

 

                                             

2. W zakreślonym w § 2 terminie Zleceniobiorca ma pełną swobodę co do harmonogramu i tempa wykonywania prac. Tym samym Zleceniobiorca nie jest podporządkowany Zleceniodawcy do wykonywania prac pod jego kierunkiem.

 

                                             

§ 3

 

                                             

1. Za dokonaną w § 1 czynność Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

                                             

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez Zleceniobiorcę rachunku.

 

                                             

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

 

                                             

BANK SA V Odział w Łodzi, nr konta: 02 1234 1234 0000 0000 4567 0910.

 

                                             

§ 4

 

                                             

1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą Zleceniodawcy. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia i zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

 

                                             

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy.

 

                                             

§ 5

 

                                             

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

 

                                             

2. W razie naruszenia ust. 1 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

                                             

§ 6

 

                                             

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

 

                                             

2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu, ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego powodu szkodę.

 

                                             

§ 7

 

                                             

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.

 

                                             

§ 8

 

                                             

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

                                             

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

                                             

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 ..............................................

(podpis Zleceniodawcy)

....................................

(podpis Zleceniobiorcy)

 

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama
Praca

Oferty pracy z praca.pl

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem Infor.pl »