| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zgłosić pracownika do ubezpieczeń

Jak zgłosić pracownika do ubezpieczeń

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Polski podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń spoczywa na pracodawcy, który jednocześnie jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg całego procesu oraz musi poinformować pracownika o jego prawach i obowiązkach.

Płatnik i pracownik

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczeń. Obowiązujący w Polsce system prawny obliguje pracodawcę do opłacania składek na ubezpieczenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń jest uregulowany w ustawach:
• z dnia 13 października 1998 r. – o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm., dalej „ustawa systemowa”) – dotyczy ubezpieczeń społecznych (czyli m.in. składki na emeryturę),
• z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm., dalej „ustawa zdrowotna”).
Zarówno pracownik, jak i pracodawca nie mogą odmówić obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Według ustawy systemowej pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek za zatrudnionego. Pracodawca spełnia więc rolę płatnika. Płatnikiem składek jest każdy podmiot zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z jakiegokolwiek tytułu. Płatnik jest odpowiedzialny za prawidłowe pobranie oraz wpłacenie należnych składek.
ZAPAMIĘTAJ
Przedsiębiorca, który nie opłaca składek za swoich pracowników, jest za to odpowiedzialny i nie może przenieść tej odpowiedzialności na pracownika.
Pracodawca zgłasza pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, nalicza należne składki na ubezpieczenia i przekazuje je z podziałem na poszczególne fundusze (społeczny, zdrowotny, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Definicję pracownika znajdziemy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej „k.p.”). Zgodnie z art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast z art. 22 k.p. wynika, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Prawo ubezpieczeń społecznych przyjmuje jednak szerszą definicję pracownika. Zgodnie z nią pracownikiem jest także osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeśli taka umowa zawarta jest z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to również w sytuacji, gdy umowa zlecenia czy umowa o dzieło zawarta jest z innym zleceniobiorcą niż własny pracodawca, ale w ramach tej umowy wykonuje się prace na rzecz swojego pracodawcy (art. 8 ustawy systemowej).
ZAPAMIĘTAJ
Obowiązek podlegania ubezpieczeniom w Polsce mają nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na równi traktuje także inne, tzw. cywilnoprawne stosunki zatrudnienia.
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniom od dnia nawiązania stosunku pracy do końca trwania tego stosunku (art. 13 ustawy systemowej oraz art. 69 ustawy zdrowotnej). Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Tylko w przypadku gdy terminu tego nie określono w umowie, stosunek pracy nawiązuje się w dniu jej zawarcia. Pracownicy podlegają zawsze obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od ilości umów o pracę, wysokości podstaw wymiaru składek oraz ustalonego prawa do emerytury lub renty.
PRZYKŁAD
Pracownik został zatrudniony na początku 2011 r. Posiada bezrobotną żonę oraz dwójkę dzieci. W połowie marca 2011 r. okazało się, że jedno z dzieci potrzebuje prześwietlenia klatki piersiowej. Ponieważ pracodawca opłacał składki dla pracownika i jego rodziny – badanie to zostanie przeprowadzone bezpłatnie w ramach świadczeń zdrowotnych.
Podmioty wykonujące pracę nakładczą podlegają ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania albo wygaśnięcia tej umowy. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (oraz osoby z nimi współpracujące) podlegają ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (w przypadku osób współpracujących od dnia rozpoczęcia współpracy przy wykonywaniu umowy do dnia zakończenia tej współpracy). Nie podlegają ubezpieczeniu z tytułu umów cywilnoprawnych uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci do ukończenia 26 lat.
PRZYKŁAD
Firma „Rekpol” przyjęła do pracy dwóch nowych pracowników i trzech studentów w ramach stażu. Jeden z pracowników został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas próbny, a drugi na zlecenie. Studenci natomiast zostali przyjęci w ramach umów zlecenia na płatny staż. Firma ma obowiązek zgłoszenia obu pracowników do ubezpieczenia, natomiast nie ma obowiązku zgłaszania studentów poniżej 26. roku życia.
Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom, gdy: jest to ich jedyny tytuł do ubezpieczeń, mają ustalone prawo do emerytury lub renty i nie pozostają jednocześnie w stosunku pracy. Jeżeli wykonują kilka umów cywilnoprawnych nawet w tej samej firmie, podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu z jednej umowy – z tej, która została nawiązana jako pierwsza. Mogą oczywiście w każdym czasie zmienić tytuł na inny niż pierwotnie wybrany.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK