| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Postępowanie przed ZUS, co do zasady, uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 167, poz. 1161, dalej „k.p.a.”). Wśród nielicznych wyjątków, kiedy zastosowanie mają inne przepisy, wskazane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, znajduje się tryb odwoławczy przewidziany dla postępowań przed ZUS. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (art. 83 ust. 2 ustawy systemowej).

Komu przysługuje odwołanie

Prawo do odwołania do sądu cywilnego przysługuje tylko stronom danego postępowania administracyjnego, którego konsekwencją jest wydanie konkretnej decyzji. W wyniku odwołania od decyzji ZUS przed sądem cywilnym będzie toczyło się postępowanie, którego stronami są:

• płatnik składek,

• ubezpieczony,

• organ rentowy,

• osoby zainteresowane, czyli te, których prawa i obowiązki zależą od rozstrzygnięcia danej sprawy (np. następca prawny).

I tak np. w przypadku sprawy przed sądem cywilnym, prowadzonej w wyniku odwołania od decyzji obejmującej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, stronami postępowania będą: pracodawca, pracownik i ZUS.

Kontrola i właściwość sądu

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do właściwości sądów cywilnych. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654, dalej „k.p.c. ”) szczegółowo wskazuje podział spraw pomiędzy właściwość sądów rejonowych a sądów okręgowych. Sądy rejonowe są właściwe w sprawach dotyczących:

• zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

• świadczenia rehabilitacyjnego,

• odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,

• ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

• świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Wskazane sprawy rozstrzyga sąd rejonowy. We wszystkich innych sprawach odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść do sądu okręgowego (art. 4778 k.p.c.).

W jaki sposób wnieść odwołanie

Pouczenie o przysługujących stronie środkach odwoławczych musi się znaleźć w decyzji wydanej przez ZUS. W przypadku błędnego pouczenia lub jego braku strona nie może ponosić negatywnych konsekwencji w zakresie, w którym się do niego zastosuje. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Odwołanie przysługuje także w przypadku niewydania decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia (art. 83 ust. 3 ustawy systemowej). W swojej treści odwołanie nie musi zawierać skomplikowanego, prawniczego uzasadnienia, ale powinno spełniać wymogi pisma procesowego i zawierać co najmniej:

• oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;

• dane osobowe ubezpieczonego i jego adres;

• oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer decyzji nadany przez ZUS);

• określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków;

• przedstawienie dowodów na poparcie zarzutów;

• wskazanie sposobu załatwienia sprawy;

• własnoręczny podpis osoby odwołującej się albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Uzasadniając odwołanie, należy pamiętać, że rozpatrujący sprawę sąd będzie oceniał sprawę poprzez ponowną analizę materiału dowodowego, a w razie potrzeby może wystąpić do organu rentowego z wnioskiem o jego uzupełnienie. Ponadto sąd z pewnością przeprowadzi wszystkie dowody zgłoszone przez odwołującego. Dlatego też warto dobrze przemyśleć podnoszone zarzuty pod kątem możliwości ich udowodnienia w trakcie postępowania.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK