| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Oględziny składników majątku

Czynności kontrolne mogą obejmować również oględziny składników majątku płatnika, jeżeli zalegają oni z płatnościami z tytułu składek, a ich zadłużenie wynosi co najmniej trzykrotność najniższej składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem oględzin i spisu mogą zostać również składniki majątku następców prawnych oraz osób trzecich, jeżeli odpowiadają za zadłużenie płatnika. Oględzin dokonuje się, gdy:

• prowadzona egzekucja własna nie przynosi rezultatów, a z ustalonych okoliczności wynika, że płatnik osiąga przychody,

• naczelnik urzędu skarbowego stwierdził brak majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję, a z ustaleń wynika, że płatnik prowadzi działalność lub posiada majątek, z którego mogłyby być dochodzone zobowiązania wobec ZUS,

• płatnik ubiega się o umorzenie należności lub o układ ratalny i przedstawił we wniosku dokumenty wymagające weryfikacji,

• od ostatnich oględzin majątku upłynęło 12 miesięcy.

Spisane zostaną m.in. nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz prawa majątkowe, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu, co do których nie ma wątpliwości, że płatnik składek (następca prawny lub osoba trzecia) włada nimi na podstawie tytułu prawnego. Tak jak na każdym innym etapie postępowania, płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona ma prawo uczestniczyć w oględzinach i spisie składników majątku.

ZAPAMIĘTAJ

Wszystkie informacje, uzyskane w toku kontroli oraz w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, inspektor jest zobowiązany zachować w tajemnicy. Obowiązek ten trwa nadal również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontroli ZUS.

Zakończenie i wyniki kontroli ZUS

Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli ZUS sporządza protokół pokontrolny, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich zostaje doręczony płatnikowi składek. Protokół jest odzwierciedleniem przebiegu kontroli ZUS i znajdzie się w nim opis stanu faktycznego oraz przywołane zostaną przepisy, które – w ustalonym stanie – zostały przez płatnika naruszone. Za datę zakończenia kontroli uznaje się dzień doręczenia płatnikowi protokołu kontroli lub – w najczęstszych przypadkach, gdy protokół wysyłany jest pocztą – datę nadania na stemplu pocztowym. Na sporządzenie protokołu i dostarczenie go płatnikowi (lub wysłanie pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru), ZUS ma ściśle określoną liczbę dni, liczoną od daty doręczenia upoważnienia do wszczęcia kontroli. Będzie to odpowiednio: 12 dni roboczych dla mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych dla małych przedsiębiorców, 24 dni robocze dla średnich przedsiębiorców oraz 48 dni roboczych dla pozostałych przedsiębiorstw. Sporządzony w wyniku postępowania kontrolnego protokół powinien zawierać:

• oznaczenie jednostki terytorialnej ZUS,

• oznaczenie kontrolowanego płatnika składek (imię, nazwisko płatnika będącego osobą fizyczną, nazwa firmy w przypadku jednostek organizacyjnych, PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania i siedziby płatnika),

• oznaczenie inspektora kontroli, który przeprowadzał postępowanie (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),

• określenie zakresu przeprowadzonej kontroli,

• czas trwania kontroli (ze wskazaniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z dokładnym wskazaniem przerw w postępowaniu),

• opis dokonanych ustaleń oraz podstawy prawne, które się do konkretnych ustaleń odnoszą,

• opis dowodów ze wskazaniem numeru strony, na której można znaleźć dowód w aktach sprawy (poświadczone kopie dokumentów uzyskanych w toku kontroli, protokoły z zeznań świadków oraz protokoły przesłuchania stron postępowania, notatki służbowe, wszelkie inne dokumenty przedstawione przez strony postępowania, mające wpływ na dokonane ustalenia),

• pouczenie o prawie do wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli,

• pieczątkę i podpis inspektora kontroli.

W aspekcie rozliczeń finansowych płatnika z Zakładem w protokole znajdzie się wzmianka o „odpisie składek” (jeżeli w wyniku nieprawidłowych rozliczeń płatnik opłacił kwoty wyższe, niż wynika to z obowiązujących przepisów) lub o „przypisie składek” (jeżeli w wyniku błędów płatnik opłacał zbyt niskie kwoty z tytułu należności składkowych). Odpis oraz przypis składek stanowią różnicę pomiędzy składkami należnymi a opłaconymi. W przypadku odpisu różnica ta będzie należna płatnikowi składek, natomiast przypisu – Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK