| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Dokumenty przekazywane do PFRON

Pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przekazuje do PFRON:

• miesięczne informacje INF-D-P o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych;

• wniosek Wn-D o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Powyższe dokumenty pracodawca przekazuje za dany miesiąc – w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego (art. 26c ust. 1 i ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej). Informację i wzór wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 50, poz. 261). W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej zgodnie z art. 26a i art. 26b ustawy o rehabilitacji oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. 8 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W wyniku zmiany rozporządzenia zmianie uległy dotychczasowe wzory wniosku Wn-D i załączników INF-D-P. Pracodawcy składają dokumenty według nowych wzorów w odniesieniu do dofinansowania należnego za okresy od dnia 1 stycznia 2011 r. Do 20 marca 2011 r. – w odniesieniu do dofinansowania należnego za okresy do lutego 2011 r. włącznie – pracodawcy mogli stosować dotychczasowe wzory formularzy w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2010 r. Począwszy od dokumentów przekazywanych do PFRON za marzec 2011 r. – a więc przekazywanych do 20 kwietnia 2011 r. – pracodawcy zobowiązani będą posługiwać się nowymi wzorami.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

1) 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

1a. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów.

5. (uchylony).

6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Fundusz w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i 26c.

7. (uchylony).

8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

10. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

12. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 8–9a i 11, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację z PFRON składek ZUS. Ostatnie zmiany przepisów zmodyfikowały wysokość przysługujących refundacji.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK