| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Początek umowy i wydanie rzeczy

Jeżeli rzecz nie zostanie wydana korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione. Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy. Jeżeli umowa leasingu wygasła ze wskazanych przyczyn, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach. Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania, oraz ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy. Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy w zakresie prawidłowego używania. Konsekwencją ustalenia naruszeń w korzystaniu z rzeczy jest możliwość wypowiedzenia umowy w trybie art. 70911 k.c. Takie rozwiązanie stanowi konsekwencję rozwiązania przyjętego w art. 7094 § 2 k.c. Skoro bowiem finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku, to również obowiązek utrzymywania jej w odpowiednim stanie obciąża korzystającego. Innymi słowy, można wskazać, że finansujący jest jedynie podmiotem kredytującym, stąd jego obowiązki nie wychodzą poza finansowanie umowy. Taka regulacja jest zresztą najbardziej słuszna pod kątem praktycznym. W umowie bardzo często znajduje się zastrzeżenie, że wszelkie naprawy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowane warsztaty, co ma dodatkowo zabezpieczyć interesy finansującego.

PRZYKŁAD

Wspólnicy spółki cywilnej podpisali umowę leasingu 4 samochodów. Do ich obowiązków należy zatem dbałość o flotę i to zarówno od strony technicznej – dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i obsługi, a także od strony formalnej – np. zapłaty składki na ubezpieczenie.

Rękojmia za wady

Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne (7098 § 1 k.c.). Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Wykonanie przez korzystającego wskazanych uprawnień nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Jak widzimy, zasadniczo finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której odpowiedzialność za powstanie wady ponosi finansujący (podobnie ocenimy wypadek, w którym finansujący zatai wadę). Może tu chodzić o wadę powstałą w okresie, gdy rzecz znajdowała się u finansującego po jej odbiorze od zbywcy, bądź nawet o wadę powstałą wcześniej (np. gdy finansujący udzielił producentowi rzeczy błędnej instrukcji, która doprowadziła do wytworzenia wadliwej rzeczy).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK