| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracowników

Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 Kodeksu pracy). Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ustawodawca nie przewidział bowiem sankcji prawnych za jego niedopełnienie. Pracodawca może zatem realizować go w ramach prowadzonej polityki szkoleniowej, stosownie do posiadanych środków finansowych.

9. Fundusz szkoleniowy i wsparcie edukacji w ramach pakietu antykryzysowego

Przedsiębiorcy, którzy w świetle ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców znajdują się w przejściowych trudnościach finansowych, mogą liczyć na wsparcie ze strony Funduszu Pracy w postaci dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych swoich pracowników (art. 22 ustawy antykryzysowej).
Pomoc z tego tytułu dotyczy jedynie pracodawców, którzy w ramach posiadanych środków utworzyli fundusz szkoleniowy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 67 ustawy o bezrobociu).
Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy, może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy:
● kosztów szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy,
● kosztów studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy
– pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy. Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do starosty i zawrzeć z nim umowę określającą warunki przyznania i wypłaty dofinansowania.
Proceudrę ubiegania się o takie dofiansowania oraz ich rozliczania określa rozporządzenie z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 136, poz. 1119).
Do wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne, który przedsiębiorca składa u starosty, należy dołączyć:
● dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego,
● listę imiennych osób kierowanych na szkolenia współfinansowane ze środków Funduszu Pracy oraz
● dokumenty potwierdzające poniesione koszty szkolenia.
Wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
Dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych stanowi pomoc publiczną udzielaną na zasadach wskazanych w Komunikacie Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (DzUrz UE C 16 z 22 stycznia 2009 r., str. 5).
W przypadku nieukończenia, z winy pracownika, szkolenia lub studiów podyplomowych dofinansowanych z Funduszu Pracy, przedsiębiorca musi zwrócić staroście koszty szkolenia lub studiów, na zasadach określonych w umowie.
Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, kierując pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe, zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Pracownik, który nie ukończył szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy (bez wypowiedzenia z winy pracownika), ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy koszty szkolenia lub studiów podyplomowych, na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.
W okresie szkolenia lub studiów podyplomowych pracownikowi przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, wypłacane przez przedsiębiorcę na zasadach dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownikom określonych w Kodeksie pracy w okresie:
● obniżonego wymiaru czasu pracy – w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (504,20 zł) albo
● przestoju ekonomicznego – w wysokości do 100% zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.
Stypendium stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Starosta finansuje, na warunkach określonych w umowie, naliczone od wypłaconych stypendiów składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorca ma obowiązek w terminie wskazanym w umowie przekazać powiatowemu urzędowi pracy listę pracowników zawierającą: imiona, nazwiska, numery PESEL i miejsca zamieszkania pracowników, którzy zostali skierowani na szkolenie lub studia podyplomowe, objętych obniżonym wymiarem czasu pracy albo przestojem ekonomicznym.
Przedsiębiorca musi wskazać okres, w którym pracownikowi będzie przysługiwać obniżone wynagrodzenie, oraz podać ewentualną informację o wyższym świadczeniu dla poszczególnych pracowników. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy antykryzysowej, w razie zbiegu prawa pracownika do:
● świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
● świadczenia na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy,
● stypendium podczas szkolenia lub studiów podyplomowych,
● innego świadczenia z tytułu zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych, finansowanego ze środków publicznych
– przysługuje mu wyłącznie jedno wyższe świadczenie, a w przypadku jednakowej wysokości tych świadczeń – jedno, to wcześniej przyznane.
Prawidłowo skompletowany wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych:
WAŻNE!
W trakcie trwania umowy przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania powiatowemu urzędowi pracy informacji o wszelkich zmianach wymienionych danych.
Przedsiębiorca, który skierował pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe i zawarł z nim umowę, składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne.
Starosta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozpatruje wniosek i informuje przedsiębiorcę o sposobie jego rozpatrzenia. Jeżeli wniosek jest niekompletny, starosta wyznacza przedsiębiorcy 7-dniowy termin na uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, określającą m.in.:
● oznaczenie stron umowy,
● wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych,
● wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne,
● termin dostarczenia do powiatowego urzędu pracy listy pracowników szkolących się,
● termin i sposób przekazania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne,
● harmonogram i sposób przekazywania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na wypłatę stypendiów.
W okresie obowiązywania umowy przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał daną informację, ma obowiązek informować starostę o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jej realizację, w tym w szczególności o:
● ustaniu stosunku pracy z pracownikiem,
● przerwaniu szkolenia lub studiów podyplomowych przez pracownika,
● niezdolności do pracy pracownika, który otrzymuje stypendium w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.
Przedsiębiorca wypłaca stypendium uprawnionym pracownikom niezwłocznie po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Przekazanie przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zawartych umów obejmujących okres od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. może nastąpić do 31 stycznia 2012 r.

Beata Naróg
specjalista w zakresie prawa pracy
Izabela Nowacka
specjalista ds. kadr i prac

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK