| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Likwidacja spółki

Przepisy przewidują obowiązek przeprowadzenia likwidacji spółki jawnej w przypadku zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki. Jednak wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki. Porozumienie wspólników co do innego niż likwidacja sposobu zakończenia działalności jest ograniczone w przypadku wypowiedzenia umowy przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika. W takich przypadkach porozumienie wspólników co do zakończenia działalności spółki w inny sposób niż likwidacja wymaga zgody wierzyciela lub syndyka. Brak zgody powoduje konieczność przeprowadzenia likwidacji. W przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego likwidatorami spółki są wszyscy jej wspólnicy. Wspólnicy mogą jednak powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wspólników w tym zakresie wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W okresie likwidacji spółki zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami.
W miejsce upadłego wspólnika jako likwidator wchodzi syndyk masy upadłości. Likwidatorzy mogą być również ustanowieni przez sąd rejestrowy, który może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, jak również inne osoby. Likwidator może być odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników. Jednak wspólnicy jednomyślną uchwałą mogą odwołać wyłącznie likwidatorów przez siebie powołanych lub wspólników będących likwidatorami na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych. Niedopuszczalne jest odwołanie przez wspólników likwidatora powołanego przez sąd. Sąd rejestrowy może również odwołać likwidatorów z ważnych powodów na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny. Jeśli jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większość głosów, chyba że wspólnicy spółki lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej.
Z chwilą otwarcia likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego: otwarcie likwidacji, imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia ma każdy z likwidatorów. Do zgłoszenia należy
dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Czynności, do których podejmowania uprawnieni są likwidatorzy, ograniczone są celem prowadzonego postępowania likwidacyjnego. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Obowiązek zakończenia bieżących interesów spółki zakłada, że likwidatorzy nie powinni rozpoczynać nowych przedsięwzięć gospodarczych. Nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu zawierania nowych umów lub dokonywania innych czynności prawnych. Artykuł 77 § 1 k.s.h. zezwala na dokonywanie nowych interesów, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku. Z tego, że likwidatorzy mają także wypełnić zobowiązania spółki, wynikać może obowiązek zawarcia nowych umów (np. kontraktu przewidzianego w umowie przedwstępnej, której stroną jest spółka albo dokonania zakupu surowca dla wykonania zawartych wcześniej umów dostawy, albo ukończenia zamówionego dzieła).
Likwidatorzy ograniczeni są zakresem czynności likwidacyjnych określonych w art. 77 § 1 k.s.h. W granicach swoich kompetencji, wynikających z celu i charakteru postępowania likwidacyjnego, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Jakiekolwiek wewnętrzne ograniczenie kompetencji likwidatorów nie ma skutku wobec osób trzecich. Czynności likwidatorów spółki podjęte wobec osób trzecich działających w dobrej wierze uważa się za czynności likwidacyjne. W stosunkach wewnętrznych spółki likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. W przypadku likwidatorów ustanowionych przez sąd powinni oni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. W okresie likwidacji nie można również ustanowić prokury. Likwidatorzy spółki zobowiązani są sporządzić bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy zobowiązani są do sporządzania corocznie sprawozdania finansowego na dzień kończący każdy rok obrotowy postępowania likwidacyjnego.
PRZYKŁAD
Jeden ze wspólników spółki jawnej (czteroosobowej) bez zgody pozostałych wspólników od 1 stycznia 2008 r. prowadził konkurencyjną wobec spółki jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmował się tym samym asortymentem produktów (spółka zajmowała się sprzedażą oprogramowania). W marcu 2009 r. wobec drastycznego spadku zamówień wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki, jednocześnie ustanawiając dwóch likwidatorów spośród wspólników. Prowadzący działalność konkurencyjną wspólnik nie został likwidatorem, a zatem nie obowiązuje go zakaz konkurencji. Może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania podejmowane w okresie styczeń 2008 r. – marzec 2009 r.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK