| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe zasady kontroli podatkowej

Nowe zasady kontroli podatkowej

Wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nierozerwalnie jest związane z płaceniem różnego rodzaju danin publicznoprawnych. Nic więc dziwnego, iż jest to grupa podmiotów, która jest obiektem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Reguły przeprowadzania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy w ostatnim czasie uległy istotnym zmianom. Znajomość tej materii jest bardzo istotna, ponieważ przeprowadzenie czynności kontrolnych z natury związane jest z wnikaniem w sferę majątkowych i osobistych praw kontrolowanych.

Postępowanie kontrolne

Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia. Do wszczęcia postępowania kontrolnego w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych stosuje się odpowiednio art. 282b i 282c Ordynacji podatkowej, tj. przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. regulujące instytucję zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.
Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kontroli skarbowej.
Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie wskazanej w trybie art. 281a Ordynacji podatkowej upoważnienia do jej przeprowadzenia.
ZAPAMIĘTAJ
W przypadku organów kontroli skarbowej instytucja zawiadamiania kontrolowanego dotyczy wszczęcia postępowania kontrolnego. Dlatego też gdy organ skarbowy podejmie decyzję o przeprowadzeniu w jego ramach kontroli podatkowej, do takiej kontroli nie stosuje się ponownie instytucji zawiadamiania.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa:
● wskazanie podstawy prawnej,
● oznaczenie organu kontroli,
● datę i miejsce wystawienia,
● imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników, wykonujących czynności kontrolne,
● numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników,
● oznaczenie kontrolowanego,
● wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
● zakres kontroli,
● podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
● pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, a w przypadku dokonywania kontroli środków przekazanych Polsce przez instytucje Unii Europejskiej - przedstawiciele organów Unii Europejskiej.
Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych oraz doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli. Przepis art. 284a Ordynacji podatkowej stosuje się w tym przypadku odpowiednio.
Inspektor, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowaniem kontrolnym, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kontrahenta kontrolowanego znajdują się poza obszarem działania organu kontroli skarbowej, czynności te, na zlecenie tego organu, może przeprowadzić także inspektor upoważniony przez organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo.
Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli, o którym mowa w art. 290 Ordynacji podatkowej, może, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia kontrolowanemu wyniku kontroli.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK