| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności. Wiąże się to z powszechnym przeświadczeniem o tym, że jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jak i z faktem, że nie wymaga ona obecnie zbyt dużego nakładu pracy przy zakładaniu i prowadzeniu. Po styczniowym zmniejszeniu limitu wymaganego kapitału zakładowego do 5000 zł może ona być także atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółek osobowych. Niewielkim kosztem mogą oni bowiem uniknąć ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie ma też pewne wady, a należą do nich m.in. konieczność częstych wizyt u notariusza, prowadzenia rozbudowanej księgowości czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak spółka z o.o. jest bardzo popularna, a ostatnie zmiany w prawie mogą tę popularność jeszcze zwiększyć.

Surowsza odpowiedzialność

Kolejnym niezbyt korzystnym dla członków zarządu rozwiązaniem jest fakt, że jeżeli przepisy przewidują ostrzejszą odpowiedzialność członków zarządu, to nie ma przeszkód w ich stosowaniu. Taką odpowiedzialność przewiduje art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z tym przepisem osoby zobowiązane do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym nastąpiła podstawa ogłoszenia upadłości. Zgodnie z art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U.; z 2008 r. nr 209, poz. 1320) za zaległości podatkowe spółki z o.o. (również spółki z o.o. w organizacji) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z art. 116 Ordynacji podatkowej, gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy bądź też - co charakterystyczne - wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 1 sierpnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 176/07, M.Prawn. z 2007 r. nr 18, poz. 987): niezbędnym warunkiem orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki jest formalne stwierdzenie, po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego, bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika, czyli spółki.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 299-300 k.s.h.
Art. 299 k.s.h.
§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.
Art. 300 k.s.h.
Przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


Krzysztof Grodzicki


Źródło: Poradnik Gazety Prawnej

 
1 Spółka z o.o. w organizacji ustaje bądź z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców (art. 12 k.s.h.), bądź z chwilą rozwiązania spółki po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania likwidacyjnego (art. 169-170 k.s.h.). W razie zgłoszenia spółki z o.o. (w organizacji) do sądu rejestrowego (co jest przecież regułą), a następnie wpisu spółki do rejestru, zgodnie z art. 12 k.s.h., spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z o.o. - w jej docelowej, właściwej formie ustrojowej spółki z o.o. jako osoby prawnej. Trudno jednakże tę zmianę formy ustrojowej uważać za „ustanie” spółki z o.o. w organizacji. Wyrażenie „ustanie spółki” jest zatem w tym przypadku pewnym skrótem myślowym. Spółka w organizacji ustaje bowiem (jako podmiot), tzn. kończy swój byt prawny, w sytuacji gdy zostanie rozwiązana jeszcze na etapie organizacyjnym. Natomiast w typowym przypadku, tzn. gdy proces tworzenia spółki przebiega prawidłowo i kończy się jej zarejestrowaniem, spółka zawiązana (z chwilą zawarcia umowy) zmienia jedynie formę ustrojową z organizacyjnej na spółkę z o.o. docelową, podczas gdy spółka jako podmiot pozostaje ta sama. Zgodnie zatem z art. 12 zd. 2 k.s.h., z chwilą wpisu do rejestru spółka z o.o. staje się podmiotem praw i obowiązków spółki z o.o. w organizacji.
2 Postanowienie sądu rejestrowego o wpisie spółki z o.o. do KRS, wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy, ma charakter postanowienia w przedmiocie wpisu podmiotu podlegającego rejestracji, pomimo że wpis dotyczący tego podmiotu już istnieje w rejestrze - postanowienie SN z 11 października 2001 r. (sygn. akt IV CZP 140/00, MoP z 2001 r. nr 19, s. 898). Uchylenie postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego wpis do KRS i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania nie stanowi podstawy do wykreślenia spółki przez sąd rejestrowy.
3 Zmian dokonano na mocy ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe (Dz.U. nr 228, poz. 1506).
4 Patrz tabela nr 2.
5 Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. nr 45, poz. 204 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 108, poz. 697) opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu - 500 zł,
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 zł.
6 Jeżeli zawarcie czynności prawnej przez spółkę (reprezentowaną przez zarząd) wymaga zgody wspólników wymaganej z mocy prawa, wówczas taka czynność prawna podjęta bez zgody wspólników jest nieważna. Nie jest to jednak zawsze nieważność bezwzględna, gdyż w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia przez spółkę oświadczenia woli czynność ta może być konwalidowana przez późniejszą uchwałę wspólników (art. 17 § 1 i 2 k.s.h.). Czynność prawna spółki jest wówczas ważna od chwili jej podjęcia.
7 W uchwale SN z 22 września 1993 r. (sygn. akt III CZP 118/93, OSN z 1994 r. z. 5, poz. 99): sąd odmówi przyjęcia do rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nowej listy wspólników, jeżeli zgłoszona w tym przedmiocie zmiana opiera się na nieważnej umowie zbycia udziałów.
8 Potwierdza to wyrok SA w Białymstoku z 16 grudnia 2003 r. (sygn. akt I ACa 681/03, OSAB z 2004 r. nr 1, poz. 16), w którym przyjmuje się, że: wierzyciel, który nie uzyskał tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 k.s.h. wykazywać przesłanki w postaci bezskutecznej egzekucji powołując dowody na okoliczność, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie daje rokowań na zaspokojenie jego wierzytelności. Ustalenie przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. Analizowana odpowiedzialność jest osobista, co oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu i jest ona nieograniczona. Nie można więc ustalić skutecznie granic dla wierzycieli co do sięgnięcia do majątku członków zarządu.
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »