| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności. Wiąże się to z powszechnym przeświadczeniem o tym, że jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jak i z faktem, że nie wymaga ona obecnie zbyt dużego nakładu pracy przy zakładaniu i prowadzeniu. Po styczniowym zmniejszeniu limitu wymaganego kapitału zakładowego do 5000 zł może ona być także atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółek osobowych. Niewielkim kosztem mogą oni bowiem uniknąć ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie ma też pewne wady, a należą do nich m.in. konieczność częstych wizyt u notariusza, prowadzenia rozbudowanej księgowości czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak spółka z o.o. jest bardzo popularna, a ostatnie zmiany w prawie mogą tę popularność jeszcze zwiększyć.

Surowsza odpowiedzialność

Kolejnym niezbyt korzystnym dla członków zarządu rozwiązaniem jest fakt, że jeżeli przepisy przewidują ostrzejszą odpowiedzialność członków zarządu, to nie ma przeszkód w ich stosowaniu. Taką odpowiedzialność przewiduje art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z tym przepisem osoby zobowiązane do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym nastąpiła podstawa ogłoszenia upadłości. Zgodnie z art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U.; z 2008 r. nr 209, poz. 1320) za zaległości podatkowe spółki z o.o. (również spółki z o.o. w organizacji) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z art. 116 Ordynacji podatkowej, gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy bądź też - co charakterystyczne - wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 1 sierpnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 176/07, M.Prawn. z 2007 r. nr 18, poz. 987): niezbędnym warunkiem orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki jest formalne stwierdzenie, po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego, bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika, czyli spółki.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 299-300 k.s.h.
Art. 299 k.s.h.
§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.
Art. 300 k.s.h.
Przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


Krzysztof Grodzicki


Źródło: Poradnik Gazety Prawnej

 
1 Spółka z o.o. w organizacji ustaje bądź z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców (art. 12 k.s.h.), bądź z chwilą rozwiązania spółki po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania likwidacyjnego (art. 169-170 k.s.h.). W razie zgłoszenia spółki z o.o. (w organizacji) do sądu rejestrowego (co jest przecież regułą), a następnie wpisu spółki do rejestru, zgodnie z art. 12 k.s.h., spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z o.o. - w jej docelowej, właściwej formie ustrojowej spółki z o.o. jako osoby prawnej. Trudno jednakże tę zmianę formy ustrojowej uważać za „ustanie” spółki z o.o. w organizacji. Wyrażenie „ustanie spółki” jest zatem w tym przypadku pewnym skrótem myślowym. Spółka w organizacji ustaje bowiem (jako podmiot), tzn. kończy swój byt prawny, w sytuacji gdy zostanie rozwiązana jeszcze na etapie organizacyjnym. Natomiast w typowym przypadku, tzn. gdy proces tworzenia spółki przebiega prawidłowo i kończy się jej zarejestrowaniem, spółka zawiązana (z chwilą zawarcia umowy) zmienia jedynie formę ustrojową z organizacyjnej na spółkę z o.o. docelową, podczas gdy spółka jako podmiot pozostaje ta sama. Zgodnie zatem z art. 12 zd. 2 k.s.h., z chwilą wpisu do rejestru spółka z o.o. staje się podmiotem praw i obowiązków spółki z o.o. w organizacji.
2 Postanowienie sądu rejestrowego o wpisie spółki z o.o. do KRS, wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy, ma charakter postanowienia w przedmiocie wpisu podmiotu podlegającego rejestracji, pomimo że wpis dotyczący tego podmiotu już istnieje w rejestrze - postanowienie SN z 11 października 2001 r. (sygn. akt IV CZP 140/00, MoP z 2001 r. nr 19, s. 898). Uchylenie postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego wpis do KRS i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania nie stanowi podstawy do wykreślenia spółki przez sąd rejestrowy.
3 Zmian dokonano na mocy ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe (Dz.U. nr 228, poz. 1506).
4 Patrz tabela nr 2.
5 Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. nr 45, poz. 204 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 108, poz. 697) opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu - 500 zł,
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 zł.
6 Jeżeli zawarcie czynności prawnej przez spółkę (reprezentowaną przez zarząd) wymaga zgody wspólników wymaganej z mocy prawa, wówczas taka czynność prawna podjęta bez zgody wspólników jest nieważna. Nie jest to jednak zawsze nieważność bezwzględna, gdyż w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia przez spółkę oświadczenia woli czynność ta może być konwalidowana przez późniejszą uchwałę wspólników (art. 17 § 1 i 2 k.s.h.). Czynność prawna spółki jest wówczas ważna od chwili jej podjęcia.
7 W uchwale SN z 22 września 1993 r. (sygn. akt III CZP 118/93, OSN z 1994 r. z. 5, poz. 99): sąd odmówi przyjęcia do rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nowej listy wspólników, jeżeli zgłoszona w tym przedmiocie zmiana opiera się na nieważnej umowie zbycia udziałów.
8 Potwierdza to wyrok SA w Białymstoku z 16 grudnia 2003 r. (sygn. akt I ACa 681/03, OSAB z 2004 r. nr 1, poz. 16), w którym przyjmuje się, że: wierzyciel, który nie uzyskał tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 k.s.h. wykazywać przesłanki w postaci bezskutecznej egzekucji powołując dowody na okoliczność, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie daje rokowań na zaspokojenie jego wierzytelności. Ustalenie przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. Analizowana odpowiedzialność jest osobista, co oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu i jest ona nieograniczona. Nie można więc ustalić skutecznie granic dla wierzycieli co do sięgnięcia do majątku członków zarządu.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »