| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności. Wiąże się to z powszechnym przeświadczeniem o tym, że jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jak i z faktem, że nie wymaga ona obecnie zbyt dużego nakładu pracy przy zakładaniu i prowadzeniu. Po styczniowym zmniejszeniu limitu wymaganego kapitału zakładowego do 5000 zł może ona być także atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółek osobowych. Niewielkim kosztem mogą oni bowiem uniknąć ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie ma też pewne wady, a należą do nich m.in. konieczność częstych wizyt u notariusza, prowadzenia rozbudowanej księgowości czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak spółka z o.o. jest bardzo popularna, a ostatnie zmiany w prawie mogą tę popularność jeszcze zwiększyć.

Podstawy odpowiedzialności

Jeżeli członkowie zarządu spółki z o.o. umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 k.s.h. (oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione) lub art. 262 § 2 pkt 3 k.s.h. (oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione), odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Uzupełnieniem wskazanych regulacji jest art. 292 k.s.h., zgodnie z którym kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą winy. Ponadto osoby te powinny przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności.
ZAPAMIĘTAJ
● Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają one solidarnie.
● Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony postanowieniem, bez merytorycznego badania. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Zobowiązania zewnętrzne spółki

Kluczowe znaczenia ma odpowiedzialność za długi „na zewnątrz”, ponieważ samo jej istnienie jest niejako zaprzeczeniem „ograniczonej odpowiedzialności”. Ustawodawca wyszedł jednak w takiej sytuacji z założenia, ze wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo obrotu, a odpowiedzialności nie podlegają tylko wspólnicy, którzy nie pełnią jednocześnie funkcji zarządczych. Konstrukcja spółki z o.o. to efekt kompromisu między ochroną interesu przedsiębiorcy z jednej strony, a ochroną interesu wierzycieli z drugiej. Nie może bowiem być tak, że nie można tknąć wzbogaconego na bankructwie spółki członka zarządu. Sankcje karne w tym wypadku nie są wystarczające, jako że mogą dostarczyć jedynie satysfakcji moralnej pokrzywdzonym, a nie zwrócą im pieniędzy. Stąd prawo cywilne przewiduje kilka instrumentów pozwalających na realne odzyskanie należności. Oczywiście kwestią wtórną jest praktyczne działanie tych instytucji - często to wypadkowa gorliwości komornika i determinacji wierzyciela. Najważniejszym przepisem jest w tym zakresie art. 299 k.s.h., który stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku wierzyciel nie poniósł szkody. Powyższe przepisy nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu ani praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »