| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenie roczne podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

Rozliczenie roczne podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

31 marca 2009 r. będzie dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych (tj. dla podatników, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) okresem sporządzania zeznania rocznego CIT-8 za 2008 r. Przypominamy zasady obowiązujące przy rozliczeniach rocznych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Przykładowe wypełnienie zeznania CIT-8 za 2008 rok
 
Większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych składa zeznanie CIT-8 bez załączników. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu tego zeznania zostaną omówione na przykładzie.
Spółka z o.o. „Ginger” (NIP 654-23-87-321, REGON 562190054) ma siedzibę w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 7b (właściwy ze względu na siedzibę spółki jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowogardzie). Spółka ta za rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. W 2008 r. spółka uzyskała przychód ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski (bez uwzględniania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od których podatek został pobrany przez spółki będące płatnikami tego podatku) w wysokości 6 543 232 zł (w tym dotacja zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop w wysokości 12 000 zł oraz dotacja zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop w wysokości 21 000 zł). Koszty uzyskania przychodu poniesione w 2008 r. wyniosły w spółce 4 245 221 zł. Spółka w 2008 r. dokonała darowizny podlegającej odliczeniu od dochodu w wysokości 15 000 zł. W ramach zeznania CIT-8 za 2008 r. spółka ma zamiar odliczyć część poniesionej w poprzednich latach straty (8000 zł). Suma należnych i wpłaconych przez spółkę zaliczek na podatek w 2008 r. wyniosła 325 345 zł.
Wypełnienie zeznania rocznego CIT-8 należy rozpocząć od wybrania prawidłowego wzoru tego formularza. Obowiązujący dla rozliczenia za 2008 r. wzór zeznania CIT-8 stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań (na pierwszej stronie, w prawym dolnym rogu, w obrębie kwadratu zawierającego oznaczenie formularza, wzór tego formularza opatrzony jest numerem porządkowym 21).
Pierwszym krokiem jest wpisanie w pozycji 1 numeru identyfikacji podatkowej podatnika.
Spółka „Ginger” w składanym przez siebie zeznaniu rocznym CIT-8 w poz. 1 wpisuje „654-23-87-321”.
Kolejnym krokiem jest wpisanie w poz. 4 i 5 zeznania CIT-8 okresu (roku podatkowego), którego dotyczy zeznanie (w przypadku zeznań rocznych składanych za 2008 r. należy wpisać 01.01.2008 - 31.12.2008).
Jeśli złożenie zeznania rocznego jest konsekwencją wynikającego z przepisów o rachunkowości obowiązku zamknięcia ksiąg, w pozycji 5 zeznania CIT-8 wpisać należy dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeśli natomiast zeznanie dotyczy kolejnego roku podatkowego (roku podatkowego następującego po roku zakończonym ze względu na obowiązek zamknięcia ksiąg), w pozycji 4 należy wpisać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, natomiast w pozycji 5 - ostatni dzień przyjętego przez podatnika roku podatkowego.
Spółka „Ginger” wpisuje w poz. 4 „01.01.2008”, zaś w poz. 5 - „31.12.2008”.
W poz. 6 zeznania CIT-8 należy wpisać urząd skarbowy, w którym zeznanie jest składane (odnośnie do właściwości organów podatkowych - zob. pkt 3. Organ podatkowy właściwy do złożenia zeznania). Nie jest konieczne wpisywanie dokładnego adresu urzędu skarbowego, wystarczające jest jego ogólne oznaczenie (np. II Urząd Skarbowy w Gdańsku).
Spółka „Ginger” w poz. 6 składanego przez siebie zeznania CIT-8 wpisuje „III Urząd Skarbowy w Nowogardzie”.
W pozycji 7 zeznania CIT-8 należy określić cel składanego zeznania. W przypadku składania pierwszego zeznania podatkowego za dany rok zaznaczany jest kwadrat pierwszy (złożenie zeznania), zaś w przypadku ewentualnych korekt tego zeznania - kwadrat drugi.
Spółka „Ginger” zaznacza kwadrat pierwszy w poz. 7 składanego przez siebie zeznania CIT-8.
W pozycjach 8-19 zeznania CIT-8 (części B.1. i B.2.) należy określić dane identyfikujące podatnika.
Spółka „Ginger” wpisuje w pozycji 8 „Ginger, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W poz. 9 spółka wpisuje swój numer REGON, czyli 562190054. W pozycji 10 spółka wpisuje Polska, 11 - Zachodniopomorskie, 12 - Goleniów, 13 - Nowogard, 14 - Poniatowskiego, 15 - 7b, 17 - Nowogard, 18 - 72-200, 19 - Nowogard.
W pozycji 20 zeznania CIT-8 należy wskazać, czy podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 updop (czyli z tzw. kredytu podatkowego), w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie (ewentualnie w roku tym utracił prawo do zwolnienia). Na mocy tego zwolnienia podatnicy będący małymi przedsiębiorcami w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogą przez określony przepisami okres nie wpłacać zaliczek na podatek. Podatnicy korzystający z powyższego zwolnienia w 2008 r. (ewentualnie w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2008 r.) zaznaczają pierwszy kwadrat, podatnicy, którzy korzystali z tego zwolnienia w 2008 r., lecz utracili do niego prawo - drugi kwadrat, natomiast pozostali podatnicy - trzeci kwadrat.
Spółka „Ginger” nie korzystała w 2008 r. z kredytu podatkowego, a zatem zaznacza trzeci kwadrat w poz. 20.
W pozycji 21 zeznania CIT-8 należy wskazać, czy podatnik był obowiązany do sporządzania szczególnego rodzaju dokumentacji, którą obowiązani są sporządzać podatnicy dokonujący transakcji z kontrahentami z terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub z podmiotami powiązanymi (art. 9a ust. 1 updop).
Spółka „Ginger” nie była obowiązana do sporządzania przedmiotowej dokumentacji, a zatem zaznacza drugi kwadrat w poz. 21.
W części C. zeznania (pozycje 22-26) należy ująć załączniki do zeznań (patrz też pkt 5 opracowania). Załącznikami tymi mogą być:
- informacja CIT-ST,
- informacja SSE-R,
- informacja CIT-8/O,
- CIT-D,
- sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
Spółka „Ginger” wpisuje 1 w pozycjach 24 (w związku z otrzymaniem zwolnionych od podatku dotacji wypełnia bowiem informację CIT-8/O) oraz 25 (w związku z przekazaniem darowizny wypełnia bowiem informację CIT-D). Spółka nic nie wpisuje w pozostałych pozycjach części C (nie prowadzi bowiem zakładów w innych gminach, nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani nie ustalała z organem podatkowym cen transakcyjnych).
W części D. zeznania CIT-8 ustalany jest dochód (strata) osiągnięty w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. Na tym etapie wypełniania zeznania nie należy jeszcze dokonywać zaokrągleń, a zatem kwoty wykazywane są w złotych i groszach.
Należy podkreślić, że w części D. zeznania CIT-8 należy wykazać zarówno przychody (dochody) opodatkowane, jak i zwolnione od podatku. Dochody zwolnione od podatku (wykazywane w części E.1. zeznania) odliczane są dopiero na etapie wypełniania części E.2. zeznania CIT-8.
W pierwszym rzędzie w poz. 27 zeznania CIT-8 należy wykazać przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski. W pozycji tej nie należy wykazywać jednak:
1) przychodów, do których na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 updop przepisy updop nie mają zastosowania (np. przychodów z działalności rolniczej czy gospodarki leśnej),
2) opodatkowanych ryczałtem przychodów osiąganych przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 21 updop),
3) dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 updop).
W poz. 28 i 29 zeznania CIT-8 należy wykazać przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski. Obowiązek wykazywania tych przychodów (dochodów) dotyczy podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (podlegają oni bowiem obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania - art. 3 ust. 1 updop). I tak:
1) w poz. 28 zeznania CIT-8 wykazywane są przychody zagraniczne równorzędne do przychodów zaliczanych do kategorii wymienionych w art. 21 updop (przepisy tego artykuły wymieniają szereg rodzajów przychodów, które w przypadku gdy osiągane są przez osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym) oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski,
2) w poz. 29 zeznania CIT-8 wykazywane są przychody z pozostałych źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski (np. przychody z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą).
Sumę przychodów krajowych i zagranicznych (sumę kwot z poz. 27, 28 i 29) należy wpisać w poz. 30 zeznania CIT-8.
W poz. 31-33 zeznania CIT-8 należy wpisać koszty uzyskania przychodów wymienionych w pozycjach 27-29 zeznania. Suma tych kosztów (suma kwot z poz. 31-33) wykazywana jest w poz. 34 zeznania CIT-8.
W pozycjach 35 i 36 zeznania CIT-8 podatnik powinien wpisać dochód lub stratę osiągniętą w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. Dochód należy wykazać w poz. 35 zeznania CIT-8, jeżeli kwota z poz. 30 jest wyższa niż kwota z pozycji 34 (w takim przypadku w poz. 36 wpisywane jest 0). Stratę należy wykazać w poz. 36, jeśli kwota z poz. 34 jest wyższa od kwoty z poz. 30 zeznania CIT-8 (w takim przypadku w poz. 35 wpisywane jest 0).
W pozycji 37 zeznania CIT-8 wykazywana jest łącznie:
- strata, która nie jest uwzględniana w podstawie opodatkowania na podstawie przepisów art. 7 ust. 3-4a updop (np. strata przejmowanego lub nabywanego na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego),
- strata z zagranicznych źródeł przychodów (wykazanych w poz. 29), jeśli podlega ona za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania.
Kwota wykazana w pozycji 37 zeznania CIT-8:
- powiększa dochód wykazany w poz. 35 zeznania CIT-8, jeśli dochód taki w tej pozycji został wykazany (suma kwoty z pozycji 35 oraz kwoty wykazanej w pozycji 37 wykazywana jest w pozycji 38; w pozycji 39 należy w takim przypadku wpisać 0),
- likwiduje stratę z pozycji 36 zeznania CIT-8 i powoduje powstanie dochodu, jeśli kwota z poz. 37 jest większa od kwoty straty wykazanej w poz. 36 (różnica między kwotą z pozycji 37 i kwotą z pozycji 36 stanowi dochód wykazywany w pozycji 38; w pozycji 39 należy w takim przypadku wpisać 0),
- zmniejsza stratę z pozycji 36 zeznania CIT-8, jeśli kwota z poz. 37 jest mniejsza od kwoty straty wykazanej w poz. 36 zeznania CIT-8 (różnica między kwotą z pozycji 36 i kwotą z pozycji 37 stanowi stratę wykazywaną w pozycji 39; w pozycji 38 należy w takim przypadku wpisać 0).
Spółka „Ginger” wpisuje w poz. 27 i 30 kwotę 6 543 232 zł, w poz. 31 i 34 - kwotę 4 245 221 zł, w poz. 35 i 38 - 2 298 011 zł, zaś w poz. 36 i 39 - 0 zł. W pozostałych pozycjach części D. spółka nie wpisuje nic.

Część E.
To pięć mniejszych części. W części E.1 należy wpisać dochody (przychody) zwolnione od podatku i odliczenia. Część tę należy wypełnić w oparciu o informację CIT-8/O) składaną jako załącznik do zeznania CIT-8. I tak:
- w pozycji 40 zeznania CIT-8 wpisywana jest kwota z poz. 20 informacji CIT-8/O (suma dochodów i przychodów wolnych lub zwolnionych od podatku),
- w pozycji 41 CIT-8 wpisywana jest kwota z pozycji 49 informacji CIT-8/O (suma odliczeń od dochodu), z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanego w pozycji 38 pomniejszonego o sumę dochodów (przychodów) wolnych lub zwolnionych od podatku wykazaną w pozycji 40,
- w pozycji 42 CIT-8 wpisywana jest kwota z poz. 52 załącznika CIT-8/O (kwota odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych), z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być wyższa od kwoty dochodu wykazanego w pozycji 38 pomniejszonego o kwoty wynikające z pozycji 40 i 41.
Sumę pozycji 40-42 należy wpisać w pozycji 43 zeznania CIT-8.
Spółka „Ginger” wpisuje w poz. 40 - 33 000 zł (suma otrzymanych przez spółkę dotacji zwolnionych od podatku), w poz. 41 - 23 000 zł (suma strat z lat ubiegłych odliczanych przez spółkę od dochodu oraz odliczanych od tego dochodu darowizn), zaś w poz. 43 - 56 000 zł.
W części E.2 zeznania CIT-8 należy wykazać podstawę opodatkowania lub stratę. Jeśli kwota z poz. 38 (dochód) jest wyższa od kwoty z poz. 43 (suma dochodów/przychodów wolnych i odliczeń), różnicę należy wpisać w poz. 44 zeznania CIT-8 (w poz. 45 zeznania CIT-8 należy wpisać 0). W przeciwnym razie w poz. 45 zeznania CIT-8 należy wpisać kwotę stanowiącą wynik pomniejszenia sumy kwot z poz. 39 (strata) i 43 (suma dochodów/przychodów wolnych i odliczeń) o kwotę z poz. 38 - dochód (w takim przypadku w poz. 44 zeznania CIT-8 należy wpisać 0).
PRZYKŁAD
Dochód wykazany w poz. 38 wyniósł 330 000 zł, strata w poz. 39 - 0 zł, dochody wolne i odliczenia wykazane w pozycji 43 - 28 000 zł. W tej sytuacji w poz. 44 należy wykazać 302 000 zł (330 000 zł - 28 000 zł), zaś w poz. 45 - 0 zł.
Dochód wykazany w poz. 38 wyniósł 12 000 zł, strata w poz. 39 - 0 zł, dochody wolne i odliczenia w poz. 43 - 18 000 zł. W tej sytuacji w poz. 44 należy wpisać 0 zł, zaś w poz. 45 - 6000 zł (18 000 zł + 0 zł - 12 000 zł).
Dochód wykazany w poz. 38 wyniósł 0 zł, strata w poz. 39 - 25 000 zł, dochody wolne i odliczenia w poz. 43 - 10 000 zł. W tej sytuacji w poz. 44 należy wpisać 0 zł, zaś w poz. 45 - 35 000 zł (25 000 zł + 10 000 zł - 0 zł).
Spółka „Ginger” w poz. 44 wpisuje 2 242 011 zł (2 298 011 zł - 56 000 zł), zaś w poz. 45 - 0 zł.
W części E.3 zeznania CIT-8 (która składa się z jednej tylko poz. 46) wykazywane są odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii (zasady korzystania z tego odliczenia regulują przepisy art. 18b updop). Kwotę odliczenia należy przepisać z poz. 53 załącznika CIT-8/O.
Spółka „Ginger” nie wypełnia części E.3, gdyż nie korzysta z tego odliczenia.
W części E.4 zeznania CIT-8 wykazywane są kwoty zwiększające podstawę opodatkowania i zmniejszające stratę. I tak:
1) w poz. 47 zeznania CIT-8 wpisywane są kwoty odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych wykazywane w związku z utratą prawa do odliczeń; chodzi o wydatki inwestycyjne odliczane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz.U. z 1996 r. Nr 29, poz. 171 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 14, poz. 63 z późn. zm.),
2) w pozycji 48 zeznania CIT-8 wykazywane są kwoty zwolnionych od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku z utratą prawa do zwolnienia (np. na skutek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie takiej strefy - art. 17 ust. 6 updop),
3) w poz. 49 zeznania CIT-8 wpisywane są kwoty odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii w związku z utratą prawa do odliczeń (przesłanki utraty prawa do tego odliczenia określa art. 18b ust. 8 updop).
Sumę kwot z pozycji 47-49 należy wpisać w pozycji 50 zeznania CIT-8.
Spółka „Ginger” nie wypełnia części E.4.
W części E.5. zeznania CIT-8 dokonywane jest ostateczne ustalenie wysokości podstawy opodatkowania (straty). I tak:
1) jeśli suma kwot z poz. 44 i 50 zeznania CIT-8 jest wyższa niż suma kwot z poz. 45 i 46 zeznania CIT-8, w poz. 51 zeznania CIT-8 wykazywana jest podstawa opodatkowania (w pozycji 52 należy wówczas wpisać 0 zł); jest ona zaokrąglana - końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnego złotego (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej),
2) jeśli suma kwot z poz. 45 i 46 zeznania CIT-8 jest wyższa od sumy kwot z poz. 44 i 50 zeznania CIT-8, w poz. 52 zeznania CIT-8 wykazywana jest strata (w pozycji 51 wpisuje się wówczas 0 zł); w tym wypadku nie należy zaokrąglać (strata jest wykazywana z groszami).
PRZYKŁAD
Podstawa opodatkowania z poz. 44 wynosi 245 000 zł, strata z poz. 45 - 0 zł, kwota zwiększająca podstawę opodatkowania z poz. 50 wynosi 23 000 zł, zaś kwota odliczenia z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii z poz. 46 - 14 000 zł. Oznacza to, że w pozycji 51 zeznania CIT-8 należy wpisać kwotę 254 000 zł (245 000 zł + 23 000 zł - 14 000 zł), zaś w poz. 52 zeznania CIT-8 - 0 zł.
Podstawa opodatkowania z pozycji 44 wynosi 0 zł, strata z poz. 45 - 28 000 zł, zaś kwota zmniejszająca stratę z poz. 50 - 10 000 zł. Oznacza to, że w pozycji 51 zeznania CIT-8 należy wpisać 0 zł, zaś w poz. 52 - kwotę 18 000 zł (28 000 zł + 0 zł - 0 zł - 10 000 zł).
Spółka „Ginger” wpisuje w pozycji 51 kwotę 2 242 011 zł, zaś w poz. 52 - 0 zł.

Część F.
Ta cześć zeznania CIT-8 służy dokonaniu obliczenia podatku należnego za rok podatkowy, za który składane jest zeznanie. Na tym etapie kwota ta jest obliczana bez uwzględniania wpłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek (zaliczki te zostaną uwzględnione później).
W pierwszej kolejności należy w poz. 53 zeznania CIT-8 wpisać stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, a więc 19% (art. 19 updop). Stawkę tę należy zastosować do obliczonej w poz. 51 zeznania CIT-8 podstawy opodatkowania, a otrzymany wynik wpisywany jest w poz. 54 zeznania CIT-8 (bez dokonywania zaokrągleń, a więc w złotych i groszach).
Następnie należy wpisać (bez dokonywania zaokrągleń) w poz. 55 zeznania CIT-8 ogólną sumę zwolnień, zaniechań, obniżek oraz odliczeń od podatku (kwota ta jest przepisywana z poz. 64 informacji CIT-8/O), z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może przekroczyć podatku należnego wykazanego z pozycji 54 zeznania CIT-8.
Kolejną czynnością jest ustalenie wysokości podatku należnego po odliczeniach. W tym celu należy od kwoty z poz. 54 zeznania CIT-8 odjąć kwotę z poz. 55. Otrzymany wynik jest zaokrąglany (końcówkę wynoszącą mniej niż 50 groszy należy pominąć, natomiast końcówkę wynoszącą 50 i więcej groszy należy podwyższyć do pełnego złotego) i wpisywany w poz. 56 zeznania CIT-8.
Ostatnie dwie pozycje części F. zeznania CIT-8 (poz. 57 i 58) wypełniają podatnicy, którzy w jednym z pięciu poprzednich lat podatkowych korzystają z tzw. kredytu podatkowego (na podstawie zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 updop). Podatnicy ci rozliczają podatek należny za rok objęty zwolnieniem przez pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem (w częściach po 20% podatku należnego za rok objęty zwolnieniem) - art. 25 ust. 12 updop. Każda z „rat” kredytu podatkowego wykazywana jest w poz. 58 zeznania CIT-8 za kolejne lata podatkowe (w poz. 57 zeznania CIT-8 wpisywany jest natomiast rok objęty zwolnieniem).
Spółka „Ginger” w poz. 53 wpisuje 19, w poz. 54 - 425 982 zł 09 gr (2 242 011 zł x x 19%), zaś w poz. 56 - 425 982 zł.

Część G. i H.
Części G. i H. zeznania CIT-8 służą wykazywaniu należnych w ciągu zakończonego roku zaliczek na podatek (w części G. wykazywane są kwoty miesięcznych zaliczek na podatek obliczanych zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 i 1a updop, ewentualnie zaliczki obliczane metodą uproszczoną na podstawie art. 25 ust. 6 updop, zaś w części H. - kwoty kwartalnych zaliczek na podatek obliczanych zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1b i 1c updop).
Części tych nie wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w poz. 20 zeznania CIT-8 pierwszy kwadrat, a więc korzystali w zakończonym roku z kredytu podatkowego (ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 25 ust. 11-16 updop).
Spółka „Ginger” wpisuje w poz. 59-70 kwoty należnych zaliczek za poszczególne miesiące 2008 r., zaś w poz. 82 - 325 345 zł.

Część I.
W części I. zeznania CIT-8 obliczana jest różnica między podatkiem należnym a należnymi zaliczkami. Podatnik porównuje sumy kwot z poz. 56 i 58 zeznania CIT-8 z sumą kwot z poz. 82 lub 91 zeznania CIT-8. Jeśli wyższa jest suma kwot z poz. 56 i 58 zeznania CIT-8, różnicę należy wpisać w poz. 92 zeznania CIT-8 (w poz. 93 należy wówczas wpisać 0). Jeśli natomiast wyższa jest kwota z poz. 82 lub 91 zeznania, różnicę należy wpisać w poz. 93 zeznania CIT-8 (w poz. 92 wpisywane jest wówczas 0).
Części I. nie wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w poz. 20 zeznania CIT-8 pierwszy kwadrat, a więc korzystali w zakończonym roku z kredytu podatkowego (ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 25 ust. 11-16 updop).
Spółka „Ginger” wpisuje w poz. 92 kwotę 100 637 zł, zaś w poz. 93 - 0 zł.

Cześć J.
W części J. zeznania CIT-8 obliczana jest kwota podatku do zapłaty lub kwota nadpłaty.
Wypełnienie tej części zeznania CIT-8 należy rozpocząć od wykazania w poz. 94 sumy zaliczek wpłaconych przez podatnika. Należy podkreślić, że chodzi o zaliczki faktycznie wpłacone (nie można w poz. 94 uwzględniać zaliczek należnych, lecz niewpłaconych). W praktyce w większości kwota wykazywana w poz. 94 jest identyczna z kwotą w poz. 82 lub 91.
Kolejnym krokiem jest porównanie kwoty wpłaconych w ciągu roku zaliczek (z poz. 94) z sumą kwoty podatku należnego po odliczeniach (poz. 56) i ewentualnej raty kredytu podatkowego (poz. 58). Jeśli suma kwot z poz. 56 i 58 jest wyższa od kwoty z poz. 94, różnica stanowi kwotę podatku do zapłaty, którą należy wpisać w poz. 95 zeznania CIT-8 (w poz. 96 wpisuje się wówczas 0). Jeśli natomiast kwota z poz. 94 jest wyższa od sumy kwot z poz. 56 i 58 zeznania CIT-8, różnica stanowi nadpłatę, którą należy wpisać w poz. 96 zeznania CIT-8 (w poz. 95 zeznania CIT-8 wpisuje się wówczas 0).
Podobnie jak części G., H. oraz I., części J. nie wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w poz. 20 zeznania CIT-8 pierwszy kwadrat, a więc korzystali w zakończonym roku z kredytu podatkowego (ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 25 ust. 11-16 updop).
Spółka „Ginger” w poz. 94 wykazuje 325 345 zł, w poz. 95 - 100 637 zł, zaś w poz. 96 - 0 zł.

W części K. zeznania CIT-8 wykazywane są inne zobowiązania podatkowe. I tak:
1) poz. 97 i 98 zeznania CIT-8 wypełniają podatnicy, którzy w ciągu roku wydatkowali dochody na cele inne niż statutowe lub określone w przepisach art. 17 ust. 1 updop i w związku z tym na mocy art. 17 ust. 1b updop obowiązani są do opodatkowania tych dochodów,
2) poz. 99 zeznania CIT-8 wypełniają podatnicy korzystający w ramach praw nabytych z odliczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. Nr 74, poz. 443 z późn. zm.),
3) poz. 100 zeznania CIT-8 wypełniają podatnicy, którzy w związku z przewidywanym okresem używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej zaliczyli wydatki na nabycie bądź wytworzenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, a których faktyczny okres użytkowania przekroczy rok (art. 16e ust. 1 updop), względnie w przypadku zaliczenia takich wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, którzy przed upływem roku zaliczą nabyte (wytworzone) składniki majątku do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych.
Spółka „Ginter” nie wypełnia części K.
Ostatnia wypełniana część zeznania (część L.) zawiera oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku. Zawiera również datę wypełnienia zeznania oraz dane kontaktowe (telefon) osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku.
W poz. 101 zeznania CIT-8 wpisywane jest imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku. Podpis, pieczątkę i telefon (może to być zarówno domowy numer telefonu tej osoby, jej „komórka”, jak i numer telefonu, pod którym można się z nią skontaktować w siedzibie podatnika) tej osoby należy wskazać w poz. 104.
Odpowiedzialna za obliczenie podatku jest osoba, która ma obowiązek sporządzenia zeznania CIT-8. Osoba taka w przypadku spółek kapitałowych powinna być wyznaczona przez zarząd. Nie musi to być pracownik tej spółki.
W przypadku sporządzania zeznania CIT-8 osoby prawnej przez inną osobę prawną (biuro rachunkowe), zarząd tej osoby prawnej powinien wyznaczyć osobę (np. pracownika) odpowiedzialną za sporządzenie tego zeznania. To ta osoba powinna się podpisać na zeznaniu CIT-8 jako „osoba odpowiedzialna za obliczenie podatku”.
W poz. 102 zeznania CIT-8 jest też miejsce na podpisy i pieczęcie osoby lub osób uprawnionych (zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem) do zarządzania jednostką, której dotyczy składane zeznanie CIT-8.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

Monitor Księgowego

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK