| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Zamawiający ma prawo domagać się od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednak weryfikując zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia oraz zgodność oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może on przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę.

Obowiązkowe dokumenty
 
Dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania szczegółowo określa rozporządzenie z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej rozporządzenie). Spod niniejszych rozważań zostali wyłączeni zamawiający sektorowi, którzy przy udzielaniu zamówień sektorowych, działając na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 p.z.p., mogą żądać przedstawienia także dokumentów innych niż określone we wspomnianym rozporządzeniu, które służyć mają potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warto podkreślić, że i w tym przypadku obowiązuje zasada żądania tylko takich dokumentów, które są niezbędne dla prowadzonego postępowania, tj. dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W myśl przepisów wspomnianego wyżej rozporządzenia w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamawiający może żądać:
• koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
• aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
• aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
• aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Ponadto zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (par. 1 ust. 2 rozporządzenia) oraz dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy (par. 1 ust. 3 rozporządzenia).
 
Kontrahenci spoza Polski
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - zamawiający może żądać dokumentów wystawionych przez organy państwa pochodzenia wykonawcy. A zatem wykonawca musi przedstawić dokumenty wystawione zgodnie ze swoim prawem krajowym, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a także że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Celem sprawdzenia, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 p.z.p. zamawiający może żądać zaświadczenia o niekaralności właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą (par. 2 ust. 1 rozporządzenia).
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Natomiast dokument o niezaleganiu z uiszczeniem danin publicznym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK