| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Inwestycje na terenach objętych ochroną środowiska

Inwestycje na terenach objętych ochroną środowiska

Przedsiębiorcy - planując inwestycje - powinni sprawdzać prócz innych uwarunkowań również to, czy teren, na którym chcą budować, nie jest objęty jedną z form ochrony środowiska. Stosunkowo najbardziej przyjazne działalności gospodarczej są obszary należące do programu Natura 2000. W parkach narodowych i rezerwatach obowiązuje bezwzględny zakaz budów komercyjnych.


Decyzja środowiskowa
 

Jeśli planowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną sieci Natura 2000, a może na ten obszar znacząco oddziaływać, wymagane jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (art. 51 ustawy - Prawo ochrony środowiska). W takim przypadku zezwolenie wydawane przez wojewodę zostanie zastąpione decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Taka sytuacja będzie miała miejsce najczęściej, ponieważ zdecydowana większość inwestycji jest nakierowana na działalność komercyjną, niezwiązaną z ochroną przyrody. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
W przypadkach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak budowa dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, a także, gdy mamy do czynienia z przedsięwzięciami na terenach zamkniętych, realizowanymi na morzu, gdy chodzi o zmianę lasu nienależącego do Skarbu Państwa na użytek rolny, organem właściwym do wydania decyzji jest wojewoda. Do starosty trzeba się zwrócić w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów, a do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta są właściwi do wydana decyzji w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
Inwestor do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien dołączyć:
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich; (w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż, na wydobywanie kopalin, przedsięwzięć prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, trzeba przygotować mapę sytuacyjno-wysokościową; sporządza się ją w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek i musi ona obejmować obszar, na który będzie oddziaływała inwestycja);
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony;
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w trzech egzemplarzach - wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, gdy chodzi o przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
- w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 prawa ochrony środowiska) - informacje dotyczące rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia; mówiące o powierzchni zajmowanej nieruchomości i budowanego obiektu oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną; należy przy tym przedstawić rodzaj zastosowanej technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii; trzeba też opisać rozwiązania chroniące środowisko, rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko oraz możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko; konieczne jest zaznaczenie obszarów podlegających ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; wszystko to robi się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 

Potrzebny raport
 

Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza - w drodze postanowienia - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Określa on jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku obszaru objętego programem Natura 2000, zakres takiego raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ów obszar. Warto przy tym zaznaczyć, że na postanowienie dotyczące obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przysługuje zażalenie. Powinno ono zostać wniesione w terminie siedmiu dni od doręczenia decyzji. Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573), sporządzenie raportu nie zawsze jest obowiązkowe. Rozporządzenie dzieli przedsięwzięcia na te, dla których raport jest obligatoryjny oraz takie, dla których jest on fakultatywny, w tym dla przedsięwzięć na terenach obszarów Natura 2000.
 

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK