| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Inwestycje na terenach objętych ochroną środowiska

Inwestycje na terenach objętych ochroną środowiska

Przedsiębiorcy - planując inwestycje - powinni sprawdzać prócz innych uwarunkowań również to, czy teren, na którym chcą budować, nie jest objęty jedną z form ochrony środowiska. Stosunkowo najbardziej przyjazne działalności gospodarczej są obszary należące do programu Natura 2000. W parkach narodowych i rezerwatach obowiązuje bezwzględny zakaz budów komercyjnych.


Decyzja środowiskowa
 

Jeśli planowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną sieci Natura 2000, a może na ten obszar znacząco oddziaływać, wymagane jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (art. 51 ustawy - Prawo ochrony środowiska). W takim przypadku zezwolenie wydawane przez wojewodę zostanie zastąpione decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Taka sytuacja będzie miała miejsce najczęściej, ponieważ zdecydowana większość inwestycji jest nakierowana na działalność komercyjną, niezwiązaną z ochroną przyrody. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
W przypadkach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak budowa dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, a także, gdy mamy do czynienia z przedsięwzięciami na terenach zamkniętych, realizowanymi na morzu, gdy chodzi o zmianę lasu nienależącego do Skarbu Państwa na użytek rolny, organem właściwym do wydania decyzji jest wojewoda. Do starosty trzeba się zwrócić w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów, a do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta są właściwi do wydana decyzji w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
Inwestor do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien dołączyć:
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich; (w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż, na wydobywanie kopalin, przedsięwzięć prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, trzeba przygotować mapę sytuacyjno-wysokościową; sporządza się ją w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek i musi ona obejmować obszar, na który będzie oddziaływała inwestycja);
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony;
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w trzech egzemplarzach - wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, gdy chodzi o przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
- w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 prawa ochrony środowiska) - informacje dotyczące rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia; mówiące o powierzchni zajmowanej nieruchomości i budowanego obiektu oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną; należy przy tym przedstawić rodzaj zastosowanej technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii; trzeba też opisać rozwiązania chroniące środowisko, rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko oraz możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko; konieczne jest zaznaczenie obszarów podlegających ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; wszystko to robi się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 

Potrzebny raport
 

Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza - w drodze postanowienia - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Określa on jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku obszaru objętego programem Natura 2000, zakres takiego raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ów obszar. Warto przy tym zaznaczyć, że na postanowienie dotyczące obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przysługuje zażalenie. Powinno ono zostać wniesione w terminie siedmiu dni od doręczenia decyzji. Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573), sporządzenie raportu nie zawsze jest obowiązkowe. Rozporządzenie dzieli przedsięwzięcia na te, dla których raport jest obligatoryjny oraz takie, dla których jest on fakultatywny, w tym dla przedsięwzięć na terenach obszarów Natura 2000.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK