| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przygotować wniosek o dotacje z funduszy UE

Jak przygotować wniosek o dotacje z funduszy UE

Przed złożeniem wniosku o dotacje unijne należy dokładnie sprawdzić go pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych. Te pierwsze zazwyczaj można poprawić na etapie wstępnej weryfikacji. Trudniej jest natomiast dokonać merytorycznych zmian. Tymczasem mogą one nie tylko zmniejszyć szansę przedsiębiorcy na uzyskanie dotacji, ale nawet zdyskwalifikować wniosek.

Ocena merytoryczna wniosku
 
Wnioski poprawne formalnie przekazywane są do oceny merytorycznej, która dokonywana jest w Instytucji Wdrażającej (jest nią PARP), nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej. Ocena merytoryczna składa się z oceny obligatoryjnej i fakultatywnej. Spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej. Ocena merytoryczna fakultatywna jest oceną punktową. Liczba możliwych do otrzymania punktów wynosi od 0 do 100. W ramach oceny danego kryterium fakultatywnego oceniający przyzna 0 lub przewidzianą dla tego kryterium liczbę punktów. Nieprzyznawane są punkty cząstkowe.
Aby spełnione zostało kryterium merytoryczne obligatoryjne, projekt musi być zgodny z celami i zakresem Działania 4.4 PO IG. Celem tego działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji obejmujących nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż trzy lata lub których stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15 proc. Kryterium zostanie uznane za spełnione pod następującymi warunkami:
1. Projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne i niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu lub rozbudową istniejącego. Może dotyczyć także dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu.
Ocenie podlegać będzie także to, czy koszty kwalifikowane uwzględnione w projekcie nie zawierają nakładów odtworzeniowych, tzn. nie dotyczą środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych, które były już w posiadaniu przedsiębiorcy, a uległy zużyciu. Do takich nakładów zalicza się także zakup nowszych wersji posiadanych urządzeń, maszyn, licencji, np. w których zmiana nie polega na zasadniczej zmianie procesowej, a jedynie niewielkim polepszeniu parametrów procesów produkcji, zarządzania czy sprzedaży. Jeśli do wniosku o dofinansowanie zostanie załączona opinia o innowacyjności dotycząca technologii będącej przedmiotem projektu (musi być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 6 do Regulaminu przeprowadzania konkursu) - będzie ona stanowić podstawę do uznania tego kryterium za spełnione.
2. Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż trzy lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15 proc. Okres stosowania technologii na świecie liczony jest w pełnych latach wstecz od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Projekt może polegać zarówno na wdrożeniu technologii, opracowanej przez przedsiębiorcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami lub na zakupie istniejącej technologii. Przy czym technologia stosowana w projekcie musi stanowić główną oś projektu, ważną z punktu widzenia efektywności całego przedsięwzięcia, wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki kwalifikowane.
3. Wskaźniki produktu i rezultatu muszą być obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlać założone cele projektu. Musi istnieć spójność między celami projektu opisanymi we wniosku a wskaźnikami realizacji celów. Każdy wskaźnik musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, nie każdy jednak cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej. Niektóre cele mogą być bowiem celami jakościowymi, nie da się ich więc zapisać w postaci wskaźników mierzalnych. Produkt - to osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu oznaczają konkretny efekt materialny działań inwestycyjnych. Wskaźnikiem produktu jest hala produkcyjna, a nie materiały wyszczególnione w kosztorysie potrzebne do jej zbudowania. Wskaźniki produktu są związane wyłącznie z okresem wdrażnia projektu - mogą być podawane wyłącznie za okres, w którym projekt jest realizowany (muszą być zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu). Rezultat - to bezpośrednie oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach wynikających z realizacji projektu, jakie nastąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po jego zakończeniu. Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem. Dokumentami źródłowymi mogą być przykładowo umowy o pracę, deklaracje ZUS DRA, dokumenty księgowe.
4. Projekt musi wykazywać opłacalność finansową. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wyliczonej przez wnioskodawcę w biznesplanie wskaźnika wartości zaktualizowanej netto dla inwestycji (NPV Net Prezent Value).
5. Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu. Przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty i informacje na temat źródeł finansowania wraz z historycznymi danymi finansowymi oraz prognozą finansową zostaną poddane ocenie przez ekspertów z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstw. Przyjęte do prognozy założenia muszą być realne i uwzględniać obowiązujące na danym rynku ceny zarówno co do przychodów, jak i kosztów.
6. Wskazane przez wnioskodawcę wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów. Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych zakup nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych jest możliwy, pod warunkiem iż pozostaje on w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem i jest niezbędny do osiągnięcia zamierzonego efektu w związku z zastosowaniem innowacyjnej technologii.
7. Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczoną kadrą, infrastrukturą techniczną). W kryterium ocenie podlega to, czy zasoby rzeczowe i kadrowe przedsiębiorcy umożliwią terminową realizację projektu.
8. Wnioskodawca musi dysponować licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji (w tym pozwolenie na budowę, jeśli jest ono niezbędne do realizacji inwestycji.)
9. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum pięciu lat, a w przypadku MSP - trzech lat od zakończenia projektu. Kryterium zostaje uznane za spełnione na podstawie podpisanej przez wnioskodawcę deklaracji we wniosku o dofinansowanie.
10. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.Ocenie będzie podlegała charakterystyka polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Zostanie również zbadane, czy projekty mają co najmniej neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko.
BŁĘDY FORMALNE W DZIAŁANIU 4.2
Zdaniem Moniki Karwat-Bury z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - zdecydowana większość błędów stwierdzonych na etapie oceny formalnej z Działania 4.2 Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach i dofinansowanie działań związanych z nowym wzornictwem przemysłowym podlegała poprawie/uzupełnieniu. Do najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców należały: błędy w określaniu wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatu. W przypadku wskaźników produktu wielu przedsiębiorców nie zrozumiało, że należy na tym etapie wykazać wskaźniki obrazujące bezpośredni efekt realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzalne (np. ilość nabywanych środków trwałych) i zgodne z harmonogramem projektu. Jeśli chodzi o wskaźniki rezultatu - najczęściej popełnianym błędem był brak odzwierciedlenia we wskaźnikach pozytywnego wpływu projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (ochronę środowiska) zadeklarowanego we wniosku. Liczne były również błędy rachunkowe w Tabeli Harmonogram Zadań oraz w punktach 27 - 32 wniosku o finansowanie. Wnioskodawcy nie uwzględniali w całkowitych kosztach projektu podatku VAT. Poza tym w punkcie 6 wniosku o dofinansowanie wnioskodawcy często zaznaczali, że projekt nie jest co najmniej neutralny pod względem równych szans i niedyskryminacji bądź polityki zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zaznaczano, że projekt jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji. W sytuacji gdy projekt jest pozytywny pod względem polityki równych szans i niedyskryminacji, należało również zaznaczyć, że projekt jest co najmniej neutralny na realizację tej polityki. Zbyt ogólna była też charakterystyka kosztów kwalifikowanych, co uniemożliwiało ocenę tego, co przedsiębiorca faktycznie zamierzał kupić w ramach projektu (charakteryzowanie kosztów jako zestawy narzędzi; wyposażenie itp.). Wśród innych błędów można wskazać: brak wymaganych załączników do wniosku, np. promesy kredytowej, leasingowej w sytuacji gdy we wniosku przedsiębiorca przewidział finansowanie projektu kredytem/leasingiem oraz brak określenia ram czasowych (bądź określenie ich niezgodne z zasadami działania) poszczególnych zadań w Tabeli Harmonogram Zadań. Brakowało także założeń do prognoz finansowych, a szczególnie do wskaźnika NPV. Pojawiały się też sporadyczne błędy związane z błędnym określeniem udziału procentowego wsparcia. Wszystkie wymienione wyżej błędy podlegały poprawie. Na ocenie formalnej odpadły pojedyncze wnioski. Powody odrzucenia projektów to: zbyt mała wartość projektu niezgodna z zasadami działania i harmonogram działań przekraczający termin zgodny z zasadami działania.
INNOWACJA PRODUKTOWA
Jest to wprowadzenie na rynek nowego wyrobu lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika.
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
Produkt może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach).
NOWY LUB ZASADNICZO ZMIENIONY PRODUKT
W przypadku nowego produktu ocena oparta będzie na uzasadnieniu wnioskodawcy, że nie ma jeszcze takiego produktu na rynku docelowym. Podstawą oceny będzie także analiza rynku docelowego oraz prognozy popytu na nowy(e) produkt(y). W przypadku, gdy efektem inwestycji jest zasadniczo zmieniony produkt, ocena dokonana będzie na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę szczegółowej analizy zmian dokonanych na produkcie prowadzących do powstania znaczącej wartości dodanej. Pod uwagę brane będzie również, w jaki sposób zasadnicza zmiana będzie zauważalna przez końcowego odbiorcę. Pod uwagę będzie brana jedynie zasadnicza zmiana na produkcie, której nie wprowadził dotąd żaden inny producent na rynku docelowym.
PRZYKŁADY
PUNKTACJA PRZY OCENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH FAKULTATYWNYCH
21 punktów - projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5proc.
10 punktów - gdy technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej (zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP lub jego odpowiednika w innym państwie lub do Europejskiego Urzędu Patentowego)
10 punktów - jeśli projekt wykorzystuje elementy wprowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R. Kryterium dotyczy przeprowadzonych samodzielnie lub już zakupionych (do momentu złożenia wniosku) prac B+R dotyczących produktu będącego efektem inwestycji i/lub technologii będącej przedmiotem wniosku (lub jej elementów).
4 punkty - jeśli dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności
4 punkty - procentowy przyrost przychodów z eksportu towarów/usług w wyniku realizacji projektu 3 lata po jego zakończeniu wyniesie powyżej 20 proc.
5 punktów - jeśli w wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczo-rozwojową (JBR)
2 punkty - jeśli w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy
2 punkty - jeśli wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego rekomendacją jest uzyskanie przez wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości
10 punktów - jeśli wnioskodawca posiada patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub * prawo z rejestracji topografii układów scalonych.
20 punktów - jeśli wnioskodawca należy do sektora MSP
 

TERESA SIUDEM
 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 ze zm.).


Gazeta Prawna Nr 137/2008 [Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego]
z dnia 2008-07-15

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK