| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Funkcje firmy przedsiębiorcy

Funkcje firmy przedsiębiorcy

Dokonana przed czterema laty reforma prawa firmowego, w wyniku której przepisy o zasadniczym znaczeniu dla obierania i używania firmy znalazły się w kodeksie cywilnym, nie wpłynęła rewolucyjnie na funkcje firmy znane wcześniej z czasów obowiązywania kodeksu handlowego.

Podsumowanie
 
Dotychczasowe uwagi pozwalają stwierdzić, że wśród wielu funkcji, jakie pełni firma przedsiębiorcy, najistotniejsze znaczenie ma funkcja odróżniająca (identyfikacyjna). To firma stanowi najłatwiejszy sposób rozpoznania przedsiębiorcy i odróżnienia go od wielu innych uczestników obrotu handlowego, choć nie jest jedyną metodą identyfikacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Lepszą rozpoznawalność przedsiębiorcy przez inne podmioty zapewnia zawarcie w firmie wskazania dominującego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Realizacja przez firmę funkcji reklamowej, gwarancyjnej czy majątkowej nie jest poddana tak ścisłym regulacjom prawnym jak zapewnienie właściwej identyfikacji przedsiębiorcy. Ich zadaniem jest oddziaływanie na inne podmioty i zachęcanie do wejścia z przedsiębiorcą w stosunki handlowe, przez wytworzenie w świadomości odbiorców jego pozytywnego wizerunku. Wobec tego mają one mniejszy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, co wydaje się być pierwszorzędnym celem ustawodawcy. Te funkcje firmy znajdują odbicie w przepisach dopuszczających możliwość upoważnienia innego przedsiębiorcy do korzystania z cudzej firmy pod warunkiem niewprowadzania w błąd pozostałych podmiotów oraz określających czyn nieuczciwej konkurencji polegający na posługiwaniu się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa.
Firma dostarcza również podstawowych danych o posługującym się nią przedsiębiorcy, co jest przejawem jej funkcji informacyjnej. Ułatwia to innym podmiotom stworzenie obrazu przedsiębiorcy i wpływa na kształt ich opinii co do jego wiarygodności, zwłaszcza w początkowej fazie poszukiwania partnera handlowego, w której firma przedsiębiorcy jest często jedyną o nim informacją. Ilość danych zawartych w firmie, które dotyczą przedsiębiorcy i dostępne są innym podmiotom, zależy od formy prawnej lub woli samego przedsiębiorcy. Często firma ujawnia siedzibę lub terytorialny zasięg działalności przedsiębiorcy, a to przez zawarcie w jej rdzeniu przymiotników lub rzeczowników odnoszących się do oznaczeń geograficznych. Umieszczenie w firmie przedsiębiorcy nazwiska lub nazwisk osób fizycznych wskazuje z kolei na ich związek z przedsiębiorcą będącym jednostką organizacyjną. Firma spółek kapitałowych posiada ponadto wyjątkową cechę informacyjną, pozwalającą ocenić w jakiej fazie istnienia spółka się znajduje.
W praktyce doniosłość funkcji firmy będzie odmienna dla różnych podmiotów; dostrzec można także zmienność wagi poszczególnych funkcji firmy w czasie. Z pewnością dla przedsiębiorcy posługującego się daną firmą istotne będzie, iż wyróżnia go ona spośród rzeszy innych przedsiębiorców, a ponadto reklamuje jego działalność. Wraz z ugruntowaniem pozycji rynkowej przedsiębiorcy, wzrastać będzie walor majątkowy firmy, który ma znaczenie jedynie dla posługującego się nią podmiotu. Inne podmioty na ogół za najważniejszą uznawać będą również funkcję odróżniającą. Nie bez znaczenia - zwłaszcza przed nawiązaniem kontaktów handlowych - będą dla nich także informacje dotyczące przedsiębiorcy, które można wyczytać z używanego przez niego oznaczenia. W przypadku przedsiębiorcy, który prowadzi działalność przez dłuższy czas i cieszy się zaufaniem partnerów handlowych, coraz ważniejszą dla nich rolę będzie odgrywać funkcja gwarancyjna, będąca w zasadzie „zewnętrznym refleksem” tego, czym dla przedsiębiorcy jest funkcja majątkowa jego firmy. Gwarancja jakości świadczeń przedsiębiorcy powszechnie znanego i cieszącego się dobrą opinią, którą niesie w sobie jego firma, przejmie rolę funkcji odróżniającej tego oznaczenia.
 

Bartłomiej Gliniecki
asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 

1 J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, tom I, Warszawa 1994, s. 297; B. Sołtys, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Zakamycze 2003, s. 86-89.
2Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., http://sjp.pwn.pl.
3 A. Łopatka, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1975, s. 126 całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego nazywa „funkcją państwa”. Por. też S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie iprawie, Warszawa 1979, s. 67; S. Włodyka, Funkcje Sądu Najwyższego, „ZNUJ Prace Prawnicze”, z. 20, Kraków 1965, s. 7.
4 B. Sołtys, Nazwy handlowe..., op. cit., s. 81.
5 J. Szwaja [w:] Kodeks handlowy. Komentarz, op. cit., s. 297; J. Szwaja, Zasada wyłączności firmy, „Prawo Spółek” nr 5/2004, s. 10.
6 A. Kołodziej, Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Rok XIII, 2004, z. 1, s. 57.
7 Por. np. P. Zaporowski, Wokół funkcji indywidualizującej firmy oraz numerów REGON i NIP, „Radca Prawny” nr 2/2007, s. 111-112.
8 W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, tom I, Warszawa 2005, s. 159.
9 A. Kołodziej, Licencja firmy..., op. cit., s. 57.
10 O możliwości jedynie słownej postaci firmy przekonany jest J. Szwaja, Firma w kodeksie cywilnym, „Prawo Spółek” nr 1/2004, s. 5.
11 R. Skubisz, Zasady prawa firmowego, „Rejent” nr 1/1993, s. 11.
12 J. Szwaja, Zasada..., op. cit., s. 14 i nast.; W. Popiołek [w:] Kodeks..., op. cit., s. 164; J. Sitko, Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 5/2003, s. 28-29.
13 Wyrażenia zasady jedności w treści przepisów dotyczących firmy można doszukiwać się w treści art. 432 § 1 k.c., który stanowi, że przedsiębiorca działa pod firmą - verba legis jedną firmą, a nie kilkoma firmami, co jednak nie wyklucza możliwości posługiwania się przez przedsiębiorcę różnymi firmami w okresie istnienia przedsiębiorcy (wskutek zmiany firmy), jednak zawsze oznacza posługiwanie się jedną firmą w danym czasie. Por. J. Szwaja [w:] Kodeks handlowy. Komentarz, op. cit., s. 301; T. Żyznowski, Firma w kodeksie cywilnym, „Przegląd Sądowy” nr 9/2003, s. 25-26.
14 Zarówno art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) w odniesieniu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jak i art. 38 pkt 1 lit. a ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn.zm.) w odniesieniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mówią o umieszczaniu we właściwym rejestrze pojedynczej firmy przedsiębiorcy.
15 B. Sołtys, Nazwy handlowe..., op. cit., s. 87.
16 M. Czajkowska-Dąbrowska, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 1999 r., I ACa 1089/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” z. 9/2000, s. 469; A. Kołodziej, Licencja firmy..., op. cit., s. 63; M. Załucki, Upoważnienie do korzystania z firmy de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 6/2005, s. 2; P. Zaporowski, Firma jako dobro osobiste przedsiębiorcy, „Rejent” nr 12/2005, s. 121-122.
17 O funkcji informacyjnej nazw handlowych pisze B. Sołtys, Nazwy handlowe..., op. cit., s. 85-86.
18 Zob. P. Zaporowski, Określenie formy prawnej przedsiębiorcy w firmie osoby prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 2/2005, s. 47 i nast.
19 Zob. P. Zaporowski, Określenie w firmie przedmiotu działalności przedsiębiorcy, „Radca Prawny” nr 4/2005, s. 56 i nast.
20 Por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2006, s. 264-268.
21 Artykuł 14 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095).

W ten sposób: R. Skubisz, Prawo do firmy i jego ochrona, „Państwo i Prawo” nr 1/1993, s. 26. Por. również: M. Załucki, Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim (zagadnienia wybrane), „Rejent” nr 1/2004, s. 94; Ł. Zamojski, Firma w postępowaniu rejestrowym (część I), „Prawo Spółek” nr 1/2006, s. 43; inaczej: J. Sitko, Firma w świetle..., op. cit., s. 30. Por. również J. Szwaja, Firma..., op. cit., s. 8; W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, tom I, Warszawa 2005, s. 177.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK