| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Zatrudniając obcokrajowca w Polsce należy zwrócić przede wszystkim uwagę, jakiego kraju jest on obywatelem. W zakresie możliwości podejmowania pracy w Polsce uprzywilejowani są obywatele Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodnym przepływie osób, którzy w większości przypadków mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń.

2. Dodatkowe dokumenty
Poza wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca pracodawca jest zobligowany do złożenia licznych załączników, takich jak:
• dowód wniesienia opłaty za wydane zezwolenie,

• rejestr handlowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z ostatnich 3 miesięcy); w przypadku osób fizycznych występujących o zatrudnienie cudzoziemca w charakterze np. pomocy domowej należy załączyć dowód osobisty i zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,

• dokument potwierdzający prawo do lokalu (w przypadku gdy miejsce wykonywania pracy znajduje się w innym miejscu niż siedziba podmiotu),

• zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (w przypadku firm),
• zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,

• umowa spółki lub statut (w przypadku osób pełniących funkcje w zarządach osób prawnych będących obywatelami krajów spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej),

• uchwała o powołaniu cudzoziemca do pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej,
• kopia dokumentu podróży cudzoziemca (wypełnione strony),
• dokumenty potwierdzające równoważność kwalifikacji zawodowych oraz poziom wykształcenia cudzoziemca,

• oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z realizacją zobowiązań podatkowych oraz opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz realizacją wynagrodzeń pracowników,

• załącznik - tabelka ze stanem zatrudnienia,

• informacja starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (informacja w zakresie złożonej oferty pracy, również w systemie EURES),

• pisemna informacja pracodawcy w zakresie realizacji oferty EURES,

• dokumenty potwierdzające podjęcie przez pracodawcę działań w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku (np. ogłoszenie w prasie, internecie itp.) wraz z pisemną informacją pracodawcy w zakresie realizacji, tj. pisemne wyjaśnienie, czy ktoś zgłosił się do pracodawcy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie,

• zaświadczenie o niekaralności cudzoziemca uzyskane w Polsce z Krajowego Rejestru Karnego,
• zakres czynności cudzoziemca na przewidziane stanowisko pracy (jeżeli nie został on uwzględniony we wniosku),
• w przypadku reprezentowania przez inne osoby - oryginał upoważnienia lub pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy.

Należy pamiętać o potwierdzeniu za zgodność z oryginałem kopii wszystkich składnych dokumentów oraz o przedstawieniu do wglądu ich oryginałów.


3. Opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę w Polsce
Składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub o jego przedłużenie, pracodawca musi wnieść opłatę. Wysokość tej opłaty wynosi:
• 50 zł - gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
• 100 zł - gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;
• 200 zł - gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca kwoty te ulegają zmniejszeniu o połowę. Wówczas opłaty wynoszą odpowiednio 25, 50 lub 100 zł.

Przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę podlegają uchyleniu przez wojewodę, jeżeli:
• cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie;
• cudzoziemiec utracił uprawnienia do wykonywania pracy;
• uległy zmianie okoliczności lub dowody odnoszące się do wydanej decyzji;
• ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę;

• cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę, będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy narusza to prawo; uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy następuje na wniosek właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy.

Uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę zobowiązuje pracodawcę do niezwłocznego rozwiązania umowy z cudzoziemcem. Jeżeli jest to cudzoziemiec delegowany, pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego odwołania go z delegacji.


reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »