| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.
 
Bezskuteczność egzekucji stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Brak w art. 299 par. 1 k.s.h. dodatkowych określeń dotyczących pojęcia egzekucji uzasadnia wniosek, że chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.
Jednym z podstawowych pytań, jakie nasuwają się przy omawianiu niniejszego zagadnienia, jest pytanie, czy egzekucja wobec spółki powinna być wszczęta przez wierzyciela, który występuje z roszczeniem przeciwko zarządowi spółki, czy też może to być również egzekucja prowadzona przez innego wierzyciela. W doktrynie i orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości, że dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów uzyskanych przez innego wierzyciela.
 
Zakres egzekucji
 
Wątpliwości interpretacyjne wynikają z lakonicznego brzmienia przepisu, który poza wyrażeniem bezskuteczna egzekucja nie zawiera żadnych dodatkowych określeń. Ustalenie przewidzianej w art. 299 par. 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. Zgodzić się też należy ze stwierdzeniem, iż dla ustalenia przewidzianej w par. 1 art. 299 k.s.h. bezskuteczności egzekucji skierowanej przeciwko spółce z o.o. nie jest konieczne przeprowadzenie egzekucji w stosunku do całego jej majątku, lecz wystarcza udowodnienie, iż jedynym jej majątkiem jest nieruchomość obciążona ponad swą wartość wierzytelnościami, korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia (wyrok SN z 9 czerwca 1937 r., IC 1927/36, OSN(C) z 1938, z. 4, poz. 184).
Analiza problemu prowadzi do wniosku, iż można mówić o dwóch różnych zdarzeniach, a mianowicie; o wykazaniu bezskutecznej egzekucji wobec całego majątku spółki oraz o przeprowadzeniu egzekucji z całego majątku spółki. Nie są to oczywiście pojęcia tożsame. Można zgodzić się z poglądem, że nie jest wystarczające przeprowadzenie egzekucji z części majątku spółki przy wykorzystaniu jednego tylko sposobu egzekucji, lecz stwierdzenie to wymaga uzupełnienia. Dla wykazania spełnienia przesłanki bezskuteczności egzekucji konieczne jest bądź przeprowadzenie egzekucji z całego posiadanego przez spółkę majątku, bądź też przeprowadzenie egzekucji z części majątku (np. tylko egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego) i wykazanie, że egzekucja z pozostałych składników majątku spółki również pozostałaby bezskuteczna (np. z powodu znacznego obciążenia danego składnika majątkowego), lub wykazanie, że spółka nie posiada innego (żadnego) majątku. Wykazanie tejże okoliczności nie musi jednak oznaczać obowiązku przeprowadzenia egzekucji. Nierzadko brak majątku lub niemożność zaspokojenia wierzytelności wynikają z innych dowodów i kierowanie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego byłoby bezcelowe lub wręcz niedopuszczalne. Należy więc uznać, że z art. 299 par. 1 k.s.h. wynika wymóg wykazania bezskutecznej egzekucji, a nie wymóg jej przeprowadzenia.
 
Dowód z ksiąg rachunkowych
 
Pogląd o możliwości udowodnienia bezskuteczności egzekucji za pomocą wszelkich dowodów ugruntował się jako pogląd dominujący w piśmiennictwie i orzecznictwie. Pewnych uwag uzupełniających wymaga wykazanie bezskutecznej egzekucji w postaci bilansu i ksiąg rachunkowych spółki, z których ewidentnie wynika brak majątku wystarczającego na zaspokojenie wierzytelności. Bezkrytyczne podchodzenie do zapisów zawartych w księgach rachunkowych może się okazać dość ryzykowne z uwagi na możliwość nierzetelnego prowadzenia ksiąg przez spółkę. W razie stwierdzenia takiego faktu, czy choćby uzasadnionego podejrzenia, nie można uznać, że księgi ewidentnie wykazują brak możliwości zaspokojenia wierzyciela i w celu skierowania powództwa przeciwko członkowi zarządu należałoby dysponować dodatkowo innymi dowodami potwierdzającymi istnienie tej przesłanki.
Do ostatniego sposobu wykazywania bezskuteczności egzekucji należy podchodzić z pewną ostrożnością z uwagi na dokonywanie planów podziału sum uzyskanych z egzekucji prowadzonej przy użyciu różnych sposobów egzekucji. Sporządzenie planu podziału sum uzyskanych z egzekucji z ruchomości, według którego wierzyciel nie zostanie zaspokojony, nie oznacza, że wierzyciel ten w ogóle nie odzyska swoich należności, np. poprzez zajęcie wierzytelności lub w ramach egzekucji z nieruchomości.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kurczab-Ligienza

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »