| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Zasadą jest, że powództwo z art. 293 k.s.h. w imieniu spółki wytacza zarząd, a gdy spółka jest w likwidacji - likwidator. Powództwo za spółkę przeciwko aktualnemu zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza (jej członkowie) lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników. W braku organów powództwo takie wytoczyć może również ustanowiony przez sąd kurator.
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego jej szkodę, pozew taki może wnieść każdy wspólnik. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak narzędzie przeciwdziałające dowolnemu korzystaniu z tego instrumentu przez skonfliktowanych z zarządem wspólników. Na żądanie pozwanego sąd może nakazać wspólnikowi złożenie kaucji, która zabezpieczy pokrycie szkody grożącej pozwanemu w związku z powództwem wytoczonym niedbale lub w złej wierze.
Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia (z reguły będzie to moment powołania w spółce nowego zarządu), jednakże nie później niż z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Powództwo wytacza się przed sąd gospodarczy właściwy według miejsca siedziby spółki. W przypadku roszczeń przekraczających 100 tys. zł właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy, w pozostałych wypadkach - sąd rejonowy.
Odpowiedzialność poszczególnych członków zarządu jest odpowiedzialnością indywidualną za własne działania. Jeżeli jednak wyrządzili oni szkodę wspólnie, ponoszą odpowiedzialność solidarną - mogą więc być pozywani łącznie.
W pozwie przeciwko członkowi zarządu powinno się wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności wspólnika, czyli: 1) fakt działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa lub umowy spółki, 2) istnienie związku przyczynowego pomiędzy czynem członka zarządu, a poniesioną przez spółkę szkodą, 3) wysokość poniesionej przez spółkę straty lub utraconych korzyści. Sprawa będzie toczyła się według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych, wobec czego już w pozwie należy powołać wszystkie znane spółce fakty i dowody pod rygorem prekluzji, tj. utraty możliwości ich powoływania w dalszym toku postępowania (art. 49712 par. 1 k.p.c.).
Przepis art. 293 par. 1 k.s.h ustanawia domniemanie, iż opisane wyżej działanie lub zaniechanie członka zarządu jest zawinione. Oznacza to, że na członku zarządu spoczywa ciężar wykazania, iż nie ponosi on winy w uchybieniu przepisom prawa czy umowy spółki. Pozwany członek zarządu musi udowodnić, iż przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożył staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Sąd ocenia tę kwestię, stosując podwyższoną miarę staranności, zgodnie z którą od członka zarządu wymaga się rzetelności i sumienności powiązanej ze znajomością zagadnień organizacyjnych, finansowych oraz prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W doktrynie na ogół przyjmuje się, iż pozwany członek zarządu może powoływać się w procesie na zwolnienie go z odpowiedzialności wskutek udzielenia mu absolutorium. Wskazuje się jednak, iż absolutorium nie obejmuje faktów i dokumentów nieujawnionych, jak też nie dotyczy czynności niezwiązanych z bieżącą działalnością w danym roku obrotowym (np. przeszacowania aportów). Wreszcie przepis art. 296 k.s.h. wyraźnie stanowi, iż na absolutorium nie można powoływać się w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 k.s.h. oraz w razie upadłości spółki.

ANDRZEJ SPRINGER
radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »