| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Rodzaje wynagrodzenia

W umowach o roboty budowlane stosuje się zasadniczo dwa rodzaje wynagrodzenia (a nie ceny - jak często błędnie się zapisuje): wynagrodzenie kosztorysowe zwane często obmiarowym oraz wynagrodzenie ryczałtowe. Występuje także niekiedy wynagrodzenie o mieszanym charakterze, w którym np. ryczałt dotyczy zakresu robót ujętego w umowie podstawowej, natomiast wszelkie roboty dodatkowe rozliczanie są kosztorysowo. Spotyka się również wynagrodzenie kosztorysowe zawierające sztywny pułap wynagrodzenia - tzw. gwarantowane wynagrodzenie maksymalne. Oznacza to, że nie może zostać przekroczona wymieniona w umowie górna granica obliczonego wskutek obmiarów powykonawczych wynagrodzenia, niezależnie od rzeczywistych wyników obmiarów. Cechy dwóch pierwszych z wyżej wymienionych wynagrodzeń określone zostały w art. 628 - 632 kodeksu cywilnego, dotyczących umowy o dzieło. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 655 k.c. w umowach o roboty budowlane wprawdzie stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, lecz tylko do skutków zwłoki wykonawcy, wad przedmiotu umowy oraz uprawnień do odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie nie zostało objęte dyspozycją cytowanego artykułu, zaś w pozostałych przepisach również brak jest odesłania do przepisów regulujących umowę o dzieło, gdzie ustawodawca rozróżnił dwa rozdaje wynagrodzenia: ryczałtowe i kosztorysowe. Samo zatem użycie w treści umowy o roboty budowlane określenia wynagrodzenie ryczałtowe czy też wynagrodzenie kosztorysowe nie wystarczy, aby - tylko z faktu użycia wspomnianego nazewnictwa - wywodzić wszelkie skutki wynikające z różnic między tymi dwoma rodzajami wynagrodzenia przewidziane przepisami k.c. normującymi umowę o dzieło. Konieczne jest wprowadzenie w umowie o roboty budowlane odpowiednich zapisów analogicznych jak w postanowieniach regulujących umowę o dzieło bądź wyraźne odwołanie się do tych postanowień. Nieprecyzyjność postanowień umowy w połączeniu z brakiem zgody stron co do wykładni złożonych oświadczeń woli może prowadzić nawet do nieważności umowy. Jest to nagminnie popełniany błąd w umowach inwestycyjnych.
 
Wynagrodzenie kosztorysowe
 
Wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na kosztorysie, czyli zestawieniu potrzebnych do wykonania robót materiałów i nakładów pracy ze wskazaniem ich cen jednostkowych. Kosztorys opracowywany jest zwykle przed zawarciem umowy przez wykonawcę - jako zasadnicza część jego oferty - po czym staje się częścią tej umowy, mającą zasadnicze znaczenie dla ukształtowania ostatecznej wysokości wynagrodzenia. W chwili obecnej obowiązek opracowania kosztorysu w określonej formie przewidują jedynie postanowienia rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389). Jak z powyższego wynika, ów przepis adresowany jest do inwestora w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie ma jednak przeszkód, aby przewidzianą w nim metodykę opracowywania kosztorysu stosować w przypadkach innych umów. Rozporządzenie przewiduje opracowywanie kosztorysu metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych / kosztów bezpośrednich / oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w szczególności analizę indywidualną oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach. Również przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji (ceny robocizny, pracy sprzętu itp.) oraz wskaźników narzutów kosztów pośrednich należy stosować analizę własną oraz dane rynkowe lub powszechnie znane publikacje. Kosztorys winien obejmować - oprócz oznaczenia obiektu oraz osób opracowujących - przede wszystkim następujące dane:
- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,
- przedmiar robót,
- kalkulację uproszczoną,
- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określanych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK