| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić postępowanie nakazowe i upominawcze

Jak prowadzić postępowanie nakazowe i upominawcze

Prawidłowe sporządzenie pozwu, obliczenie opłat sądowych i ich uiszczenie, oznaczenie stron procesu - to elementy, które decydują o tym, czy postępowanie zostanie wszczęte przez sąd. Niezachowanie jednego z tych wymogów może spowodować zwrot pozwu, a w konsekwencji np. przedawnienie roszczenia.

Postępowanie gospodarcze
 
Zarówno postępowanie nakazowe jak i upominawcze może krzyżować się z postępowaniem nie tylko uproszczonym, ale i gospodarczym. W takiej sytuacji trzeba sprostać dodatkowym wymogom formalnym wynikającym z tych postępowań. Zgodnie z art. 4791a k.p.c. w sprawach gospodarczych, przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Przede wszystkim zgodnie z art. 4794 par. 3 k.p.c. w postępowaniu gospodarczym nie stosujemy art. 4921 par. 1 k.p.c. oraz art. 499 pkt 4 k.p.c. Jeżeli zatem miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie mu nakazu (i to zarówno nakazowego jak i upominawczego) nie mogło nastąpić w kraju, sąd mimo wszystko wydaje nakaz i może doręczyć go nawet za granicą.
Podobnie jak w zwykłym procesie, w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie o świadczenia za dalsze okresy. Nie jest też dopuszczalna podmiotowa zmiana powództwa.
Wzmocnione wymogi formalne dotyczą też postępowania sprawdzającego pozew. Otóż zgodnie z art. 4798a par. 1 k.p.c., jeżeli pismo wszczynające postępowanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca go stronie bez wzywania do poprawienia lub uzupełnienia. Mylne oznaczenie pisma lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do rozpoznania sprawy. Zarządzenie o zwrocie powinno zawierać wskazanie braków, jakimi pismo było dotknięte, oraz pouczenie o skutkach jego ponownego wniesienia. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia strona może wnieść je ponownie, a jeżeli pismo jest prawidłowe, wywołuje skutek od pierwszej daty. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił z powodu braków uprzednio niewskazanych. Pouczenia o skutkach ponownego wniesienia i dotyczących mylnego oznaczenia nie stosuje się w wypadku, gdy strona reprezentowana jest przez adwokata lub radcę prawnego. Inne pisma procesowe złożone w postępowaniu przed sądem I instancji, które nie mogą otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wniesione przez stronę zastępowaną przez profesjonalistę podlegają zwrotowi bez wzywania do ich poprawienia lub uzupełnienia, a zarzuty i sprzeciw od nakazu sąd odrzuca.
Zgodnie z art. 4799 par. 1 k.p.c. w toku sprawy strona reprezentowana przez profesjonalnego prawnika jest obowiązana doręczać odpisy pism z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. Do pisma wniesionego do sądu strona dołącza dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód wysłania go przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono takiego dowodu, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Nie dotyczy to wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi o wznowienie postępowania, które strona jest obowiązana złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.
Podobnie jak przy zarzutach w zwykłym postępowaniu w pozwie gospodarczym (zarówno nakazowym jak i upominawczym), powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że taka potrzeba wynikła później. W tym przypadku trzeba nadrobić braki w ciągu dwóch tygodni. Identyczne zasady stosujemy przy sprzeciwie i zarzutach od nakazu w postępowaniu gospodarczym.
PRZYKŁAD
NAKAZ ZAPŁATY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ
Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wystąpić do sądu gospodarczego z pozwem nakazowym na podstawie weksla przeciw akceptantowi o zapłatę 9 tys. zł. Okazało się jednak, że przebywa on aktualnie w Anglii. Nie można więc doręczyć mu nakazu w kraju. Od 20 marca 2007 r. pobyt za granicą nie jest przeszkodą w doręczeniu nakazu.
Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Zgodnie z art. 47912 par. 3 k.p.c. w razie niezłożenia odpisów wskazanych dokumentów, stosuje się art. 4798a k.p.c., a zatem sąd zwraca pozew bez wyzwania do poprawienia braków, a przedsiębiorca ma siedem dni na ponowne złożenie pisma z prawidłowo już dołączonym wezwaniem. Jeśli tego nie uczyni, sprawa w ogóle nie będzie rozpoznawana. Dokładność w tym zakresie jest tym ważniejsza, że niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez swe zaniedbanie przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.
Zgodnie z art. 47917 par. 1 k.p.c. sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo, oraz gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Sąd nie ma przy tym w analizowanym zakresie pełnej dowolności - jest to tylko swobodne uznanie, a zatem decyzja o niejawnym wyrokowaniu zawsze musi być mocno osadzona w realiach konkretnej sprawy. Wydanie niejawnego wyroku jest niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo. Może się więc okazać, że zaskarżanie nakazu nie zda się na nic - stąd tak ważne jest prawidłowe sformułowanie pism procesowych. Wyrok wydany bez udziału stron na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili podpisania sentencji; z urzędu doręcza się go obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Dodatkowo w postępowaniu upominawczym lub nakazowym rozpoznawanym według przepisów o postępowaniu odrębnym gospodarczym i uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, niedopuszczalna jest zmiana powództwa, a zarzut potrącenia można zgłosić, jeśli oprócz udowodnienia dokumentami roszczenia nadają się do postępowania uproszczonego. Nowe okoliczności można powoływać wyjątkowo i tylko w tygodniowym terminie.
 
 


Adam Malinowski


Gazeta Prawna Nr 171/2007 [Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego] z dnia 2007-09-04

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK