| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Skarga kasacyjna do NSA
 
Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub rzecznik praw obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
Zgodnie jednak z art. 175 skargi kasacyjnej nie może sporządzić sama strona. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeśli skargę kasacyjną wnosi prokurator, rzecznik praw obywatelskich lub Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Skarga kasacyjna może być również sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych oraz przez rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej.
Wymóg ten, zwany przymusem adwokackim, ma na celu zapewnienie skardze kasacyjnej odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego.
Jeśli chodzi o jej stronę formalną, to powinna ona czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.
Skargę kasacyjną można uzasadnić naruszeniem prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Argumentem może też być naruszenie przepisów postępowania, jeżeli naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin ten wiąże również prokuratora i rzecznika praw obywatelskich.
NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą przytoczyć nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.
NSA w razie uwzględnienia skargi uchyla zaskarżone orzeczenie w całości albo w części i przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi, który je wydał.
 
Koszty postępowania
 
Koszty postępowania związane z udziałem w sprawie ponosi strona, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji skarżącemu przysługuje od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność, albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.
Stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego:
- od organu - jeśli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę;
- od skarżącego - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.
Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.
Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika zalicza się jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
Wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w orzeczeniu.
Ważne jest przy tym, by przed zakończeniem postępowania (zamknięciem rozprawy) przedłożyć sądowi spis kosztów poniesionych w związku z prowadzoną sprawą. Jeżeli spis taki nie zostanie przedstawiony, sąd (jeżeli przedsiębiorca działa bez adwokata lub radcy prawnego) zasądzi koszty postępowania na zasadach ogólnych. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy.
Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, o ile najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę działającą bez adwokata lub radcy prawnego sąd powinien pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w tym terminie.
Nie ma to zastosowania w przypadku orzekania na posiedzeniu niejawnym, gdy strona nie jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego. W takich razach o kosztach należnych stronie sąd orzeka z urzędu.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK