| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcia
 
Sąd rozpatruje sprawę na jawnych rozprawach i posiedzeniach. Rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi ani powołaną podstawą prawną. Nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa powodujące nieważność zaskarżonego aktu lub czynności.
Sprawy rozstrzygane są wyrokiem, w którym sąd może:
- odrzucić skargę, jeżeli wniesiono ją po upływie terminu i nie uległ on przywróceniu lub z innych przyczyn skarga jest niedopuszczalna,
- oddalić skargę, jeżeli była ona bezzasadna,
- uwzględnić skargę, o ile uzna ją za zasadną; następuje wtedy uchylenie decyzji lub postanowienia w całości lub części.
Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie stają się prawomocne postanowienia podlegające rozpoznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny, gdy sąd ten rozpoznaje sprawę, w której je wydano. Jeśli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że NSA może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.
Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
 
Postępowanie uproszczone
 
Przepisy ustawy dopuszczają również rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym. Jest to jednak możliwe tylko w trzech przypadkach:
- jeżeli decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności (art. 156 par. 1 k.p.a. lub art. 247 par. 1 Ordynacji podatkowej), albo wydana została z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;
- jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażądała przeprowadzenia rozprawy;
- jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, na wniosek skarżącego, jeżeli stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.
W trybie tym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.
 
Postępowanie mediacyjne
 
Przedsiębiorcy powinni także wiedzieć, że na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne.
Jego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa (art. 115 - art. 122 ustawy). Postępowanie mediacyjne może być prowadzone również mimo braku wniosku stron o przeprowadzenie takiego postępowania.
Prowadzi je sędzia lub referendarz sądowy. Zawsze konieczny jest tu udział stron. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez zainteresowanych ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy.
Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji.
Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona dalszemu rozpoznaniu przez sąd.
Na akt wydany na podstawie ustaleń można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.
Jeżeli skarga na wydany akt lub podjętą czynność nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK