| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Sprostowania, uzupełnienia
 
Może się zdarzyć, że doręczona (lub ogłoszona) przedsiębiorcy decyzja jest wadliwa - niepełna bądź zawiera błędy.
Artykuły 113 par. 1 oraz 111 par. 1 k.p.a. dopuszczają możliwość jej sprostowania. Według pierwszego z wymienionych przepisów przedmiotem sprostowania mogą być błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki, zawarte w wydanych przez organy administracyjne decyzjach. Dokonywanie tych czynności jest możliwe zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Możliwość sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek nie jest ponadto ograniczona jakimkolwiek terminem. Oznacza to, że takie żądanie można zgłosić w dowolnym czasie. Zakresem sprostowania objęta jest cała decyzja - poczynając od rozstrzygnięcia, a kończąc np. na innych elementach decyzji wymaganych przez przepisy ustaw szczególnych.
Artykuł 111 par. 1 k.p.a. obejmuje natomiast uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia lub pouczenia o środkach prawnych służących stronie (odwołanie od decyzji, powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego). Należy przyjąć, że strona może żądać uzupełnienia rozstrzygnięcia, jeżeli organ nie rozstrzygnął o całości żądania strony, albo nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, czy nie zamieścił w osnowie decyzji rozstrzygnięcia, które zgodnie z przepisami szczególnymi powinien był zamieścić z urzędu.
Czynność ta dokonywana jest wyłącznie na wniosek strony złożony w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub jej ogłoszenia.
Istotne jest, że wnosząc takie żądanie w przewidzianym czasie strona nie traci terminu do wniesienia odwołania. Biegnie on bowiem dopiero od doręczenia orzeczenia (w zależności od rodzaju uchybienia w formie decyzji lub postanowienia) dotyczącego żądania złożonego przez stronę.
Strona lub organ egzekucyjny mogą zwracać się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o wyjaśnienie ich wątpliwości co do jej treści. W razie złożenia takiego wniosku organ ma obowiązek dokonania wykładni decyzji.
Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy stronie zażalenie.
 
Kiedy odwołanie
 
Podstawowym środkiem prawnym służącym weryfikacji decyzji nieostatecznej jest odwołanie. Jest to zwyczajny środek zaskarżenia, który może być wnoszony z różnych przyczyn wynikających po prostu z niezadowolenia jednej lub kilku stron postępowania z powodu rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji.
Postępowanie odwoławcze może być wszczęte wyłącznie wskutek wniesienia odwołania. W żadnym wypadku nie może być wszczęte z urzędu.
Od zasady dwuinstancyjności ustawodawca przewidział oczywiście wyjątki. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do takiego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań (art. 127 par. 3 k.p.a.). Podstawowa różnica między tymi środkami prawnymi sprowadza się jednak do tego, że w przypadku odwołania właściwy do jego rozpatrzenia jest inny organ (wyższego stopnia), w przypadku zaś wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - ten sam organ, który wydał zaskarżoną decyzję.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »