| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Postępowanie w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym

Postępowanie w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym

Spory między przedsiębiorcami nierzadko znajdują finał w sądzie. Żeby więc skutecznie i możliwie szybko egzekwować swoje prawa, warto znać podstawowe zasady procedury cywilnej. Znajomość przepisów pozwala wybrać najkorzystniejszy tryb dochodzenia roszczeń i pomaga uniknąć błędów, które mogą niepotrzebnie wydłużyć postępowanie, a nawet przekreślić szansę na wygranie sprawy.

Przygotowanie pozwu
 
Pozew może być wnoszony w formie pisma procesowego lub na formularzu (w przypadkach wskazanych w ustawie).
Wniesienie do sądu pozwu powoduje wszczęcie postępowania. Żeby to nastąpiło, pozew musi być prawidłowo sporządzony i opłacony.
Zgodnie z art. 187 par. 1 k.p.c. powinien on spełniać warunki stawiane pismu procesowemu (art. 126 par. 1 k.p.c.).
7 KONIECZNYCH INFORMACJI W POZWIE
1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (np.: Sąd Rejonowy w Radomiu - X Wydział Gospodarczy);
2. oznaczenie stron (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej określenie jej statusu prawnego, kiedy zaś idzie o spółki cywilne - wskazanie imion, nazwisk i adresów zamieszkania wszystkich wspólników);
3. oznaczenie rodzaju pisma (pozew);
4. dokładne określenie żądania;
5. w sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu lub oznaczenie wartości kwoty pieniężnej;
6. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
7. wymienienie załączników.
Pozew może zawierać też wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności o:
- wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
- dokonanie oględzin;
- polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin;
- zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.
Pozew - jak każde inne pismo procesowe - powinien być podpisany przez powoda (osoby uprawnione do reprezentowana danego podmiotu) lub pełnomocnika (jeśli został ustanowiony). Dołącza się do niego pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) oraz odpis z właściwego rejestru, pozwalający na ustalenie, że osoby, które podpisały pozew (lub pełnomocnictwo) są faktycznie upoważnione do reprezentowania danego podmiotu.
Do pozwu należy również dołączyć jego odpisy wraz z załącznikami dla wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu.
Załącznikami powinny być wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie długu, czyli faktury, rachunki, umowy, dowody wydania towaru, wszelkie porozumienia co do spłaty długu itp. Dołącza się je w oryginale. Można też złożyć odpisy tych dokumentów, jeśli ich zgodność z oryginałem poświadczy notariusz. Poświadczyć może też adwokat lub radca prawny - o ile został wyznaczony do prowadzenia sprawy.
Weksel, czek i wyciąg z ksiąg bankowych muszą być zawsze złożone w oryginale.
W sprawach gospodarczych należy również dołączyć odpis wezwania dłużnika do dobrowolnego spełnienia żądania.
Bardzo ważne jest, by w pozwie podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na poparcie żądania, i to pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że powód wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »