| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Umowa consultingu

Umowa consultingu

Udzielanie informacji, służenie komuś radą lub opinią to odwieczne formy aktywności gospodarczej. Consulting stanowi współczesne ramy organizacyjno-prawne dla tego typu działalności. Nie jest to jednak umowa uregulowana w kodeksie cywilnym.

Prawa i obowiązki konsultanta
 
Podejmując wykonanie zleconych czynności, instytucja consultingowa (konsultant) musi zachować szczególną staranność związaną z zawodowym charakterem i specyfiką jej działalności. A filarami consultingu są: wiedza tego, kto radzi, i zaufanie zwracającego się o radę. Stąd po stronie jednostki doradczej jako podstawowy obowiązek jawi się zadośćuczynienie oczekiwaniom, co do jej rzetelności, kompetencji, obiektywizmu itd. I nie zmienia się on w trakcie wykonywania umowy. Towarzyszy mu powinność współdziałania z podmiotem zlecającym i uwzględnienia jego wskazówek co do sposobu wykonania umowy. Jednostka consultingowa powinna udzielać zlecającemu potrzebnych informacji o przebiegu podjętych czynności, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy – złożyć mu sprawozdanie.
Przyjmuje się, że minimum informacyjnego obowiązku to udzielenie wiadomości na wezwanie oraz zawiadomienie o wykonaniu umowy lub o niemożliwości jego wykonania. Sprawozdanie powinno zawierać dane o przebiegu sprawy oraz zestawienie wydatków i ewentualnych przychodów łącznie z ich udokumentowaniem (rachunki, fakturty itp). W sprawozdaniu należy ująć rozliczenie ze środków otrzymanych od dającego zlecenie. A kiedy w wykonaniu umowy jednostka consultingowa zarządzała majątkiem zlecającego, wówczas wierzyciel – mający uzasadnione zastrzeżenia, że przedstawione mu zestawienie nie jest rzetelne lub dokładne – może żądać, by dłużnik złożył zapewnienie przed sądem, iż sporządził zestawienie według swojej najlepszej wiedzy (art. 460 par. 2 k.c.). Złożenie fałszywego zapewnienia jest w takich sytuacjach równoznaczne z narażeniem się na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań, o czym sąd powinien uprzedzić składającego zapewnienie.
Wskazówki zlecającego, które podmiot doradczy powinien uwzględniać w ramach współdziałania stron przy wykonywaniu umowy, mogą mieć charakter imperatywny lub fakultatywny. W pierwszym wypadku są one wiążące dla jednostki consultingowej. Odstąpienie od nich wymaga uprzedniej zgody zlecającego. Wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 737 k.c., na podstawie którego jednostka może bez uprzedniej zgody zlecającego odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania umowy, jeśli:
• nie ma możności uzyskania jego zgody,
• zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że zlecający zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym – zmienionym w stosunku do uzgodnionego – stanie rzeczy.
Zmiana sposobu wykonania umowy nie może prowadzić do jednostronnej zmiany zawartej umowy consultingowej. O dokonanej modyfikacji należy niezwłocznie powiadomić zlecającego. Obowiązek uwzględniania jego woli trwa od chwili zawarcia umowy. Jeśli więc konsultant nie widzi możliwości współpracy ze zlecającym i z tego bądź dowolnego innego powodu nie chce lub nie może przyjąć oferty zawarcia umowy, to ciąży na nim obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym zlecającego. Wprawdzie brak odpowiedzi na ofertę zawarcia umowy nie jest równoznaczny z jej zawarciem, ale milczenie naraża jednostkę consultingową na odpowiedzialność odszkodowawczą, gdyby zlecający trwał w przeświadczeniu, że doszło do zawarcia umowy i poniósł z tego powodu szkodę. Podstawą odpowiedzialności podmiotu doradczego – w tzw. granicach ujemnego interesu umowy – jest przepis art. 415 k.c. (kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia).
Jednostka consultingowa ma obowiązek wydania zlecającemu wszystkiego, co przy wykonaniu umowy uzyskała. I bez znaczenia jest, czy doradca działał jako pełnomocnik w imieniu zlecającego, czy jako zastępca pośredni, w imieniu własnym. W pierwszej z przedstawionych sytuacji spełnieniem obowiązku będzie faktyczne przeniesienie posiadania rzeczy lub wydanie dokumentów. W drugiej niezbędne staje się przeniesienie na zleceniodawcę praw nabytych. Obowiązek ten wynika wprost z treści art. 740 k.c. Zbędne zatem jest zamieszczanie w umowie consultingu klauzuli zobowiązującej jednostkę doradczą do przeniesienia na zleceniodawcę własności praw nabytych, choć często – pewnie dla podkreślenia woli niezorientowanego zleceniodawcy – spotykane w umowach.
Głównym uprawnieniem jednostki consultingowej jest prawo do wynagrodzenia za dokonane czynności. Pod tym uprawnieniem kryje się również żądanie zwrotu wszelkich koniecznych wydatków oraz nakładów, jakie ów konsultant poniósł w związku z należytym wykonaniem swych umownych powinności.
Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający je powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Brak zaliczki na niezbędne wydatki może stanowić podstawę wstrzymania się z wykonaniem umowy. Przyjmuje się, że odmowa udzielenia zaliczki może stanowić ważny powód rozwiązania umowy.
Spośród innych uprawnień jednostki consultingowej należy wskazać:
• prawo powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, jeśli wynika to z umowy lub ze zwyczaju, albo gdy konsultant ów jest do tego zmuszony przez okoliczności; w takim wypadku jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie (instytucji) i o miejscu zamieszkania czy siedziby swego zastępcy,
• możliwość żądania od zlecającego, aby ten zwolnił ją od zobowiązań, jakie zaciągnęła w imieniu własnym w celu należytego wykonania przedmiotu umowy; może to nastąpić przez zapłatę albo w inny sposób, np. w drodze przejęcia długu,
• prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie; kiedy jednak umowa ma charakter odpłatny, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, konsultant jest odpowiedzialny za szkodę.
JEDNOSTKA CONSULTINGOWA MA
prawo do:
• wynagrodzenia,
• ustanowienia substytutu,
• żądania zwolnienia z zobowiązania,
• wypowiedzenia umowy w każdym czasie
obowiązki:
• zachowania szczególnej staranności,
• współdziałania ze zlecającym,
• złożenia wyjaśnień i sprawozdania,
• wydania zlecającemu wszystkiego, co uzyskał w wykonaniu umowy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK