| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Trudno o lepszy przykład fasadowej instytucji niż skarga do sądu w systemie zamówień publicznych. Nie rozstrzyga ona bowiem definitywnie sporu, a tym samym nie zapewnia uzyskania zamówienia. Warto jednak wiedzieć, jakie ma ona mimo wszystko zalety, kiedy się jest przedsiębiorcą ubiegającym się czasami o udzielenie zamówienia publicznego.

Terminy
 
Terminy na wniesienie skargi do sądu oraz początek ich biegu zależą od podmiotu wnoszącego skargę. Wynoszą one:
1) 21 dni od wydania orzeczenia przez zespół arbitrów – jeżeli skargę wnosi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
2) 7 dni od doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów w pozostałych wypadkach.
Inaczej niż w postępowaniu protestacyjnym i odwoławczym, w sądowym postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie zespołu arbitrów istnieje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia skargi, gdy:
1) strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swej winy,
2) złożyła wniosek o przywrócenie terminu wraz ze skargą na orzeczenie zespołu arbitrów,
3) skarga odpowiada wszystkim wymogom formalnym i została należycie opłacona, chyba że strona została zwolniona od kosztów sadowych,
4) nie upłynął 7-dniowy termin od ustania przyczyny uchybienia terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu,
5) wnioskodawca uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
 
Forma
 
Przepis art. 196 ust. 1 p.z.p. określa warunki formalne skargi. Powinna ona:
1) czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc zawierać:
a) oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
b) oznaczenie rodzaju pisma,
c) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
d) wymienienie załączników,
e) miejsce zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
3) obejmować zarzuty i zwięzłe ich uzasadnienie,
4) wskazywać dowody,
5) zawierać wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Ponieważ w postępowaniu ze skargi na wyrok zespołu arbitrów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, w orzecznictwie pojawił się problem, czy ma zastosowanie do skargi nieujęty w prawie zamówień publicznych, a wynikający z art. 368 par. 1 pkt 5 k.p.c. wymóg zaznaczenia zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. W uchwale z 23 września 2004 r. (III CZP 51/04) Sąd Najwyższy stwierdził, że skarga powinna spełniać wymagania przewidziane tylko w prawie zamówień publicznych. Chociaż stanowisko to zostało podjęte na gruncie nieobowiązującej już ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych, to jednak zachowuje ono swą aktualność. Zasadność zapatrywania SN na omawiany problem wynika z tego, że uregulowanie w art. 196 p.z.p. zagadnienia formy skargi dezaktualizuje potrzebę sięgania po przepisy o apelacji. Skoro tak, to w postępowaniu ze skargi na orzeczenie arbitrów nie ma zastosowania art. 3701 k.p.c., na podstawie którego sąd musiałby zwrócić skargę w sytuacjach wyszczególnionych w tym przepisie, wniesioną przez adwokata lub radcę prawnego, jeżeli nie spełnia ona wymogów formalnych. W konsekwencji, bez względu na to, czy przedsiębiorca sam wnosi skargę czy za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego, w każdym wypadku niezachowania wymagań formalnych ma zastosowanie przepis art. 373 k.p.c. Tak więc jeśli sąd dostrzeże braki formalne, zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia skargi.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »