| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Ubiegający się o zamówienie publiczne warte ponad 60 tys. euro powinni się odwoływać, jeżeli zamawiający oddalił lub odrzucił ich protest. Jest to bowiem jeden ze środków ochrony prawnej pozwalających kontrolować przepływ publicznych pieniędzy między ich dysponentami a przedsiębiorcami.

Jawność rozprawy
 
Przepis art. 187 ust. 2 p.z.p. konstytuuje zasadę jawności rozprawy. Zostaje ona wyłączona tylko, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:
1) zostanie złożony wniosek o wyłączenie jawności przez którąkolwiek ze stron lub zespół arbitrów podejmie taką decyzję z urzędu,
2) jawność zagraża ujawnieniu informacji stanowiącej tajemnicę chronioną ustawowo.
Jawność rozprawy może być wyłączona w całości lub w części. Bez względu na to, czy zostaje wyłączona na wniosek, czy z urzędu, zarówno wnioskodawca, jak i zespół arbitrów mają obowiązek wskazania przepisu przewidującego ochronę określonej tajemnicy. Wyłączenie jawności nie pozbawia stron i ich pełnomocników prawa do osobistego udziału w postępowaniu. Wyłączenie jawności oznacza zatem ograniczenia dla osób postronnych, m.in. dziennikarzy.
Przewodniczący zespołu arbitrów może wyrazić zgodę na rejestrowanie jawnej rozprawy przez przedstawicieli radia, telewizji oraz prasy, gdy:
1) przemawia za tym uzasadniony interes społeczny,
2) nie sprzeciwia się temu ważny interes uczestnika postępowania,
3) dokonywanie czynności utrwalających nie utrudni przeprowadzenia rozprawy.
 
Zakres rozpoznania
 
Zespół arbitrów – co do zasady – jest związany zarzutami, które były zawarte w proteście. Powoływanie zatem nowych zarzutów w odwołaniu lub w trakcie postępowania przed zespołem arbitrów jest bezprzedmiotowe. Jeden wyjątek przewiduje art. 191 ust. 3 p.z.p. Zespół arbitrów obowiązany jest z urzędu brać pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania. Nie wyłącza to możliwości powoływania się na nie odwołującego się w trakcie postępowania przed zespołem arbitrów, niezależnie od treści zarzutów objętych protestem.
Unieważnieniu (art. 93 p.z.p.) podlega postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
5) w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny jest cena, nie można dokonać wyboru, ponieważ zostały złożone oferty o takiej samej cenie i nie ma innych,
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Powstaje wątpliwość, czy zespół arbitrów rozpoznający odwołanie może unieważnić przetarg, skoro art. 191 ust. 3 p.z.p. nakazuje z urzędu uwzględnić okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania. Niestety ostatnia nowelizacja nie rozwiązała tego problemu. Aktualne zatem pozostaje stanowisko pozwalające unieważnić przetarg przez zespół arbitrów, co wynika z błędnego założenia, iż art. 191 ust. 3 jest przepisem szczególnym w stosunku do ust. 1 tegoż artykułu. Tymczasem obydwa ustępy dotyczą różnych kwestii i nie pozostają ze sobą w związku przepisu ogólnego ze szczególnym. Co więcej, z art. 93 ust. 1 wynika wyłączna kompetencja zamawiającego do unieważnienia postępowania. Można więc bronić stanowiska, że zespół arbitrów rozpoznający odwołanie, uwzględniając z urzędu okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania, orzeka o jego uwzględnieniu. Tą kontrowersyjną kwestią zajął się SN w uchwale z 27 stycznia 2005 r. (III CZP 78/04), w której stwierdził, że w razie stwierdzenia okoliczności objętej art. 93 ust. 1 p.z.p. zespół arbitrów unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia i czyni to postanowieniem, a nie wyrokiem.
Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może:
a) nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego,
b) unieważnić czynność zamawiającego (art. 191 ust. 2).
Arbitrzy mogą unieważnić czynność zamawiającego, a nie całe postępowanie.
W wyroku, a także w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze zespół arbitrów rozstrzyga z urzędu o kosztach. Strony ponoszą je stosownie do wyniku.
WAŻNE
W żadnym wypadku zespół arbitrów nie może nakazać zawarcia umowy. Nie jest także uprawniony do unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chociażby została ona zawarta z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Wyłączną kompetencję w tym zakresie posiada sąd powszechny.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK