| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dlaczego warto korzystać z sądów polubownych

Dlaczego warto korzystać z sądów polubownych

Sądy konsumenckie są tylko dla przedsiębiorcy z klientem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Polubowne załatwianie sporów bywa szybsze i tańsze niż przed sądem powszechnym. Wyroki i ugody z sądów konsumenckich mają moc orzeczeń sądów powszechnych.

Sąd polubowny przy prezesie urzędu telekomunikacji elektronicznej
 
Przy prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej działa Stały Polubowny Sąd Konsumencki, który rozstrzyga spory o prawa majątkowe, wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (np. reklamacje rachunków telefonicznych). Podobnie – o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych.
W skład sądu polubownego wchodzi przewodniczący (tzw. superarbiter) oraz dwóch arbitrów (jeden reprezentuje organizacje konsumenckie, a drugi organizacje przedsiębiorców). Przewodniczącego sądu powołuje i odwołuje prezes URTiP, natomiast arbitrów wyznaczają organizacje pozarządowe.

Składamy wniosek

Konsument, który chce skorzystać z rozstrzygnięcia sądu polubownego, powinien złożyć pisemny wniosek, w którym wskaże swoje roszczenia i argumentację. Do wniosku należy dołączyć własnoręcznie podpisany odpis wniosku i zapis na sąd polubowny (zapis w 2 egzemplarzach, również z własnoręcznym podpisem). Należy również dołączyć 2 kopie umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym lub operatorem pocztowym oraz po 2 kopie wszystkich dokumentów związanych ze sprawą. Sąd może rozpatrzyć sprawę tylko wówczas, gdy zgodzą się na to obie strony sporu.
Przewodniczący powinien dokonać wstępnego badania wniosku niezwłocznie po jego wniesieniu. Jeśli wniosek nie dotyczy sporu o charakterze majątkowym, zostanie pozostawiony bez dalszego biegu, o czym sąd powiadomi wnioskodawcę. Sąd może również wezwać wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku (pod rygorem jego zwrócenia), jeśli nie oznaczono lub niedokładnie oznaczono w nim strony lub przedmiot sporu, wniosek nie jest podpisany lub nie dołączono do niego odpisu dla strony przeciwnej.
Jeżeli, po zbadaniu wniosku przewodniczący uzna, że sprawie można nadać dalszy bieg, doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją, aby w ciągu 14 dni złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, że zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny. W sytuacji gdy strona przeciwna nie odpowie na wniosek w terminie lub oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny, wówczas informuje się o tym wnioskodawcę, zwracając mu wniosek.

Rozprawa przed sądem

Jeżeli obie strony zgadzają się na rozstrzygnięcie przez sąd polubowny, przewodniczący wyznacza termin rozprawy. Termin musi zostać wyznaczony, tak aby od dnia wyrażenia przez stronę przeciwną zgody na rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny nie upłynęło więcej niż miesiąc. Wraz z powiadomieniem stron o terminie rozprawy, są one wzywane do wyznaczenia po jednym arbitrze – każda ze swojej listy – reprezentantów konsumentów lub przedsiębiorców. Jeśli strony same tego nie zrobią, arbitrzy zostaną im wyznaczeni z urzędu.
Rozprawa może odbyć się pod nieobecność jednej lub obu stron, chyba że przed jej rozpoczęciem strona wniosła o nieprzeprowadzanie rozprawy, wykazując, że nie może stawić się na niej z przyczyn od niej niezależnych (np. przedłoży zaświadczenie lekarskie).
Po wywołaniu sprawy prawo głosu udzielane jest najpierw wnioskodawcy, a potem stronie przeciwnej. Obie strony zgłaszają swoje żądania i wnioski ustnie, muszą również przedstawić dowody i twierdzenia na ich poparcie. Jeśli strony są nieobecne na rozprawie, wówczas ich wnioski, twierdzenia i dowody, znajdujące się w aktach, przedstawia superarbiter. Następnie przeprowadzane jest postępowanie dowodowe.
Superarbiter może wyłączyć jawność rozprawy ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sąd wydaje wyrok

Po zamknięciu rozprawy sąd odbywa niejawną naradę, po której, większością głosów, wydaje wyrok. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia rozprawy i powinien zawierać: oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protokolanta, oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu sprawy, rozstrzygnięcie o żądaniach stron, przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku, a także podpisy superarbitra i arbitrów.
4 Decyzja nr 2/2005 przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego przy prezesie UKE z 30 sierpnia 2005 r.
Zaliczka uiszczana jest przez Wnioskodawcę w terminie i wysokości określonych w doręczonym wezwaniu.
Rozliczenia poniesionych opłat przez uczestników postępowania prowadzonego przez Sąd Polubowny, z uwzględnieniem wniesionej zaliczki, dokonuje Sąd w orzeczeniu kończącym spór. W przypadku gdy nie dojdzie do rozprawy, zaliczka podlega zwrotowi.
Sąd doręcza stronom odpis wyroku za pokwitowaniem lub dowodem – w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Od wyroku sądu polubownego nie przysługuje odwołanie. W ciągu miesiąca od dnia doręczenia wyroku można natomiast wnieść skargę o jego uchylenie do sądu powszechnego. Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc, jak wyrok sądu powszechnego.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK