| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dlaczego warto korzystać z sądów polubownych

Dlaczego warto korzystać z sądów polubownych

Sądy konsumenckie są tylko dla przedsiębiorcy z klientem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Polubowne załatwianie sporów bywa szybsze i tańsze niż przed sądem powszechnym. Wyroki i ugody z sądów konsumenckich mają moc orzeczeń sądów powszechnych.

Arbitraż bankowy
 
Bankowy Arbitraż Konsumencki rozstrzyga spory między bankami a ich klientami-konsumentami.
Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą (np. bierze kredyt konsumpcyjny, nie na firmę). Arbiter rozstrzyga tylko takie sprawy, które dotyczą roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Arbiter działa przy Związku Banków Polskich.

Jakie sprawy

Arbiter bankowy rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami a bankami będącymi członkami Związku Banków Polskich (ZBP), które powstały po 1 lipca 2001 r. Arbiter może rozstrzygnąć spór także wówczas, gdy bank nie jest członkiem ZBP, o ile obie strony złożą oświadczenie, że poddają się arbitrażowi.
Do arbitra mogą trafiać tylko takie sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8000 zł. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek ani innych kosztów żądanych obok roszczenia głównego.
Arbiter nie rozstrzyga spraw związanych ze świadczeniami Skarbu Państwa, przede wszystkim dotyczących książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych.
WAŻNE
Składając wniosek, należy uiścić przekazem 50 zł na rachunek arbitra bankowego. Jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, wtedy należy się 20 zł. Arbiter nie podejmuje żadnych czynności, dopóki opłata nie wpłynie. Nieopłacony wniosek podlega odrzuceniu. Jeśli bank sprawę przegra, zwraca opłatę.

Wniosek do arbitra

Postępowanie przed arbitrem bankowym wszczynane jest na wniosek – konsument powinien sporządzić taki dokument na piśmie. Podobnie jak w przypadku konsumenckiego sądu polubownego, we wniosku należy dokładnie oznaczyć strony i żądania, wskazać dowody i podać wartość przedmiotu sporu. Do wniosku należy dołączyć dokument, który potwierdza zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku (jest to np. odpowiedź banku nieuznająca roszczenia klienta) lub oświadczenie konsumenta, że w ciągu 30 dni nie uzyskał od banku odpowiedzi na swoją skargę. Brak takiego dokumentu lub oświadczenia spowoduje zwrot wniosku. Arbiter może wezwać konsumenta do uzupełnienia wniosku lub załączników.
Arbiter bankowy zwróci wniosek, gdy postępowanie przed nim jest niedopuszczalne (np. wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 8000 zł) albo gdy o to samo roszczenie sprawa toczy się przed sądem powszechnym lub polubownym, albo została prawomocnie osądzona. Podobnie jest, gdy treść wniosku okaże się niezrozumiała, a konsument mimo wezwań nie poprawił go. Wniosek zostanie zwrócony także wtedy, kiedy rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie arbitra jest możliwe tylko w postępowaniu sądowym. Zwracając wniosek, arbiter zarządza zwrot połowy uiszczonej opłaty.
Konsument może w każdym czasie cofnąć wniosek. Wówczas postępowanie podlega umorzeniu, ale opłata nie jest zwracana.

Pismo do banku

Jeżeli konsument dopełnił wszelkich wymaganych formalności, arbiter kieruje sprawę do rozpoznania. Przesyła odpis wniosku do banku wraz z załącznikami i wzywa bank do udzielenia odpowiedzi na wniosek w ciągu 14 dni. W odpowiedzi bank powinien wskazać, czy uznaje żądanie w całości lub w części, czy też wnosi o jego oddalenie. Odpowiedź powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym powołanie odpowiednich przepisów prawa oraz umów i regulaminów. Bank powinien również dołączyć dowody w postaci dokumentów. I nawet jeśli bank nie odpowie na wniosek, sprawa i tak może zostać rozpoznana.

Orzekanie przez arbitra

Arbiter powinien dążyć do zawarcia ugody między konsumentem a bankiem. Przede wszystkim powinien wyjaśniać konsumentowi wątpliwości prawne powstałe w związku ze sprawą. Musi to zrobić w sposób możliwie prosty, językiem wolnym od specjalistycznego żargonu.
Jeżeli strony nie zawrą ugody, arbiter rozstrzyga spór na posiedzeniu niejawnym. Rozprawa, na którą wzywany jest konsument i bank, wyznaczana jest tylko w szczególnych przypadkach. Niestawiennictwo stron lub ich pełnomocników nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu rozprawy, chyba że wezwania nie zostały prawidłowo doręczone. Tak więc – co do zasady – arbiter nie przeprowadza rozprawy. Rozstrzyga na podstawie złożonych przez strony dokumentów.
Orzeczenie arbitra bankowego powinno zawierać wskazanie stron, oznaczenie przedmiotu sprawy, rozstrzygnięcie (również co do kosztów postępowania) i uzasadnienie orzeczenia. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie faktów, które arbiter uznał za udowodnione i dowodów, na których się oparł. Powinien również wskazać, dlaczego inne dowody uznał za niewiarygodne oraz wyjaśnić podstawę prawną orzeczenia (wraz ze wskazaniem konkretnych przepisów). Orzeczenie musi zostać przez arbitra podpisane. Jego wypis jest doręczany listem poleconym, zarówno konsumentowi, jak i bankowi. Arbiter nie może zasądzić kosztów zastępstwa prawnego.

Skutki orzeczenia

Orzeczenie arbitra bankowego jest dla banku ostateczne – powinien je wykonać w ciągu 14 dni od otrzymania wypisu orzeczenia. Rozstrzygnięcie nie jest jednak ostateczne dla konsumenta, który może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Ugoda zawarta przed arbitrem zostaje ujęta w orzeczeniu, w którym zaznacza się, że zostało ono wydane w wyniku ugody konsumenta z bankiem.
Jeśli bank przegra sprawę – musi ponieść koszty postępowania przed arbitrem ustalane w wysokości całego wpisu stosunkowego w sprawie cywilnej. W przypadku gdy przegra konsument – nie płaci tych kosztów.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK