| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dlaczego warto korzystać z sądów polubownych

Dlaczego warto korzystać z sądów polubownych

Sądy konsumenckie są tylko dla przedsiębiorcy z klientem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Polubowne załatwianie sporów bywa szybsze i tańsze niż przed sądem powszechnym. Wyroki i ugody z sądów konsumenckich mają moc orzeczeń sądów powszechnych.

Sądy polubowne przy inspekcji handlowej
 
Przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej funkcjonuje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich (ich adresy można znaleźć na stronie www.giih.gov.pl). Sądy te rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami. Muszą one jednak dotyczyć praw majątkowych, wynikających z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług.
W takim postępowaniu za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli więc, przykładowo, ktoś kupi np. drukarkę komputerową dla domowych potrzeb – będzie traktowany jako konsument, któremu wolno występować jako strona przed takim sądem. Jeśli natomiast drukarka zostanie kupiona przez tę samą osobę na firmę, kupujący nie będzie traktowany jako konsument. A przedsiębiorca to podmiot prowadzący zawodowo i we własnym imieniu działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.

Trzeba złożyć wniosek

Żeby sprawa mogła zostać rozpatrzona przez stały polubowny sąd konsumencki, muszą się na to zgodzić obie strony umowy, czyli nie tylko klient, ale również przedsiębiorca. Sprawy rozpatrywane są przez sąd na wniosek. Wniosek można napisać samodzielnie lub wypełnić gotowy formularz (formularze takie są dostępne w sekretariacie każdego sądu). Od wniosku nie ma opłaty. Jeśli jednak sąd podejmie czynności połączone z wydatkami (np. dopuści dowód z opinii rzeczoznawcy), wówczas pobiera zaliczkę na pokrycie tego rodzaju kosztów od strony, która wnosiła o podjęcie takiej czynności. Jeśli zwracają się o to obie strony, to zwykle pokrywają wydatki w częściach równych. Proporcje te mogą jednak zostać ustalone inaczej.
Przewodniczący sądu konsumenckiego dokonuje wstępnego badania wniosku. Jeżeli żądanie nie dotyczy sporu o prawa majątkowe, które wynikają z umów sprzedaży towarów i usług, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jeśli natomiast wniosek ma braki formalne, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w ciągu tygodnia, pod rygorem zwrócenia wniosku.

Tryb postępowania

Jeżeli wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Konsumencki został złożony prawidłowo, przewodniczący sądu doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją do złożenia w ciągu tygodnia pisemnej odpowiedzi. Do odpowiedzi na wniosek należy dołączyć oświadczenie, czy strona zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd konsumencki. Jeżeli obie strony nie kwestionują sensowności takiego trybu rozstrzygnięcia sporu, przeprowadzana jest jawna rozprawa. W skład sądu wchodzi superarbiter, który przewodniczy rozprawie, a także dwóch arbitrów z listy stałych arbitrów sądu.
Rozprawa odbywa się bez względu na to, czy strony się na nią stawią. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy któraś wniesie przed rozprawą o jej nieprzeprowadzanie i usprawiedliwi swoją nieobecność.
Sąd odracza rozprawę, gdy stwierdzi nieprawidłowości w doręczeniu zawiadomienia o niej (np. strona nie otrzymała takiego zawiadomienia), w przypadku nieobecności strony z powodu nadzwyczajnych okoliczności (przede wszystkim z powodu choroby), a także w razie innej niedającej się usunąć przeszkody (np. przy braku pełnego składu arbitrów). Podobnie jak w zwykłym postępowaniu sądowym, podczas rozprawy udzielany jest stronom głos – najpierw wnioskodawcy, następnie stronie przeciwnej. Strony przedstawiają swoje stanowiska i dowody na ich poparcie.

Jak wydawany jest wyrok

Superarbiter próbuje nakłonić strony do zawarcia ugody. Jeśli okaże się to niemożliwe, rozprawa zostaje zamknięta i wydany wyrok. Wyrok zapada większością głosów i powinien zostać wydany w ciągu 3 dni od zamknięcia rozprawy. Powinien zawierać: oznaczenie sądu, arbitrów i protokolanta, datę i miejsce wydania, oznaczenie stron oraz przedmiotu sprawy, a także rozstrzygnięcie o żądaniach stron z przytoczeniem motywów rozstrzygnięcia. Podpisują go arbitrzy i superarbiter.
Odpisy wyroku doręczane są stronom w ciągu 14 dni od jego wydania.
Stałe polubowne sądy konsumenckie nie rozpatrują sporów dotyczących:
• banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
• ubezpieczeń i działalności ubezpieczeniowej,
• usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
• usług pośrednictwa finansowego,
• usług informatycznych,
• usług naukowo-badawczych,
• usług dotyczących edukacji,
• usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
WAŻNE
Od wyroków polubownych sądów konsumenckich nie przysługuje odwołanie. Każda ze stron może jednak żądać jego uchylenia, składając skargę do sądu powszechnego.
Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego lub ugoda zawarta przed nim mają moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego, o ile sąd powszechny stwierdzi ich wykonalność. Taki wyrok może więc być egzekwowany przez komornika.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK