| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wypełnić PIT-36L

Jak wypełnić PIT-36L

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy, wypełniają PIT-36L. Formularz PIT-36L wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie. Nie można na nim rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy wypełniający PIT-36L nie mogą korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie mogą korzystać z prawa do pomniejszania podatku o 1 proc. przekazany na organizacje pożytku publicznego. Przysługuje im jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

Jak obliczyć podatek
 
Kolejna część w PIT-36L, jaką wypełniają podatnicy, to część G. Tu podatnicy obliczają podatek. W poz. 34 wpisują dochód do opodatkowania. Dochód ten ustala się poprzez wykonanie prostego działania matematycznego. Do kwoty z poz. 29 (czyli do dochodu po odliczeniach) należy dodać kwotę z poz. 31 (czyli kwotę wpływającą na zwiększenie podstawy opodatkowania). Potem w poz. 35 wpisujemy kwotę stanowiącą podstawę obliczenia podatku. Trzeba pamiętać, by kwotę tę zaokrąglić do pełnego złotego.
Następna poz. 36 to miejsce, gdzie podatnik wpisuje obliczony podatek. Od podstawy obliczenia z poz. 35 oblicza się podatek przy zastosowaniu stawki 19 proc. Czyli na przykład jeśli podstawa obliczenia wynosi 56 000 zł, podatek wyniesie – 10 640 zł.
Kolejna poz. 37 przeznaczona jest dla tych podatników, którzy mają doliczenia do podatku. Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku wynika z postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 3a ustawy.
W konsekwencji poz. 37 wypełniają podatnicy, którzy m.in.:
• skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym: wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany; w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy; otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu; wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę; przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych; albo zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu;
• w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy odliczonej wpłaty, na rzecz organizacji pożytku publicznego, o którą nastąpiło zmniejszenie podatku na podstawie art. 27d ustawy.
Po wypełnieniu poz. 37 podatnik wpisuje dane do poz. 38, ale tylko wtedy, gdy uzyskał dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Metoda ta oznacza, że podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym.
Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W tym przypadku kwotę podatku obliczonego według 19-proc. stawki od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (wykazanego w części D zeznania), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.
Metodę tę stosuje się między innymi do dochodów uzyskanych ze źródeł przychodów położonych na terytorium USA, Rosji, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Metodę tę stosują również podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu działalności wykonywanej w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ze źródeł przychodów położonych w takim państwie.
Po wypełnieniu omówionych pozycji w PIT-36L przychodzi czas na wykazanie kwoty obliczonego podatku. Jeśli podatnik nie wypełniał poz. 37 i 38 przepisuje kwotę z poz. 36, jeśli wypełniał wymienione pozycje, będzie musiał wykonać proste działanie matematyczne i od kwoty z poz. 36 odjąć kwoty z poz. 37 i 38.
Po obliczeniu podatku, podatnik przystępuje do uzupełnienia poz. 40. Wypełniają ją ci podatnicy, którzy korzystają z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeniu od podatku podlega składka na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy. Podatnik powinien jednak pamiętać, że odliczenie wykazane w poz. 40 z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty z poz. 39 (czyli kwoty podatku).
Nie podlegają odliczeniu od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne:
• odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
• odliczone od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy,
• których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik wypełnia część I w PIT-36, czyli obliczenie zobowiązania podatkowego. W poz. 42 należy wykazać zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2005 r., obliczony w poz. 9 części B. 1. załącznika PIT/X.
W kolejnej poz. 43 podatnicy wykazują podatek należny. Wypełniając tę pozycję, należy pamiętać o odpowiednich zaokrągleniach. Od 1 stycznia 2006 r. – w związku ze zmianą przepisów Ordynacji podatkowej – podatek zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (w zeznaniu składanym do dnia 31 grudnia 2005 r. podatek zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy).
Na koniec podatnik sprawdza, czy będzie musiał dopłacić podatek, czy też może liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. Informacje te podatnik wykazuje w części J PIT-36.
Tu podatnicy dokonują obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty. Przy obliczeniu tych kwot podatnicy uwzględniają kwoty obliczone i wykazane w częściach B. 2. i B. 3. załącznika PIT/X.
Ponadto w części J zeznania (poz. 52) należy wykazać kwoty odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy, które nie zostały wykazane w trakcie roku podatkowego w deklaracjach PIT-5L.
Jeżeli podatnicy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, a następnie byli obowiązani do zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to wówczas są obowiązani do wykazania i zapłacenia stosownych kwot odsetek. Odsetki te nalicza się za okres od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »