| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wypełnić PIT-36L

Jak wypełnić PIT-36L

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy, wypełniają PIT-36L. Formularz PIT-36L wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie. Nie można na nim rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy wypełniający PIT-36L nie mogą korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie mogą korzystać z prawa do pomniejszania podatku o 1 proc. przekazany na organizacje pożytku publicznego. Przysługuje im jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

Co można odliczać
 
Dla podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego. W przypadku gdy wartość remanentu początkowego jest wyższa od remanentu końcowego, dochód ustala się jako różnicę między przychodem a kosztami uzyskania, pomniejszoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego.
W sytuacji gdy koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów danego źródła, różnica jest stratą z tego źródła przychodów. Natomiast o wysokość straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
Ustalony w ten sposób dochód może zostać pomniejszony jedynie o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy. Wysokość składki podlegającej odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Składki te mogą zostać odliczane od dochodu, o ile nie zostały:
• zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
• odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej,
• odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Sam podatek obliczony według liniowej 19-proc. stawki ulega obniżeniu jedynie o kwotę składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy, oraz których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) zaniechano poboru podatku. Ponadto, podatnicy opłacający podatek liniowy nie mają prawa do pozostałych odliczeń od dochodu, jak też od podatku, w tym również odliczeń dokonywanych na zasadach praw nabytych.
PAMIĘTAJ
Podatnicy opłacający podatek liniowy nie ma- ją możliwości odliczenia wpłaty stanowiącej 1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym.
Jak wpłacać zaliczki
Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym obowiązani są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 44 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oznacza to, że osiągnięcie jakiegokolwiek dochodu, po odliczeniu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, pociąga za sobą obowiązek wpłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.
Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w wysokości należnej za listopad – w terminie do dnia 20 grudnia. W terminach płatności zaliczek podatnicy zobowiązani są składać deklaracje o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku, co oznacza, że także poszczególne pozycje deklaracji PIT-5L ujmuje się narastająco od początku roku.
W deklaracji miesięcznej PIT-5L wyszczególnione jest tylko jedno źródło przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wyodrębnione zostały pozycje do odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych oraz zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. W ramach odliczeń od podatku wyodrębniona została pozycja umożliwiająca odliczenie tylko składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Kiedy złożyć zeznanie
 
Podatnicy podatku liniowego zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeznanie podatnik składa na formularzu PIT-36L do końca kwietnia roku podatkowego. Ponieważ w tym roku 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, nastąpiło przesunięcie terminu i zeznanie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 2 maja. Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. W tym samym terminie, czyli do 2 maja, podatnicy powinni wpłacić podatek wynikający z zeznania albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »